1991

9. ledna přinesly  děti do školy plně  rozkvetlé sněženky a drobné  fialky. V polovině ledna přišly  silné mrazy napadlo trochu sběhu a mrzlo až do února, studené počasí trvalo až do dubna.

 9. února se uskutečnila výstava vín.

Diváčtí žáci uvedli pod vedením učitelky Lenky Binkové a zubního technika Pavla Gracla Císařovy nové šaty. V tu dobu soustavně pracoval i divadelní kroužek učitelky Moniky Šemorové.

Březen- původní prodejnu průmyslového zboží, která byla postavena za první republiky a sloužila k prodeji zboří firmy  Baťa, a kterou potom obhospodařovala Jednota, nyní koupil p. Mnacakanov, bývalý předseda MNV. Přistavěl sklad a dal budově důstojný vzhled.

V dubnu přišli včelaři o 50 % včelstev kvůli varroóze. Ta včelstva, která přežila, vše kompenzovala a přinesla včelařům  špičkový výnos až 53 kg, ( za průměr lze  považovat 35 kg.)

24. dubna ohrozily mrazíky rozkvetlé meruňky, ale vydržely.

Květen pršelo a  celý rok pak bylo sucho, v prosinci  trochu sněhu, vánoce tradičně na blátě.

Den matek

Červen – Nikolčické hry- došlo ke změně organizace her. ZŠ Nikolčice a ZŠ Zelenice se dohodly, že budou pořádat hry  střídavě. Jeden rok v Nikolčicích a druhý rok v Zelenicích.

Tento rok se konaly hry v Zelenicích, byl to jejich 30. ročník. Naši skončili na 3. místě.

Turnaj v házené

Na začátku června navštívil obec a školu bývalý občan Kurdějova p. Karl Lipnik z Koldernu v západní části SNR, odsunutý v roce 1945. Rád vzpomíná na Nikolčice, našel tu jako patnáctiletý chlapec přívětivé přijetí v rodině p. Kolobásy č. 10, kterou loni a letos, navštívil, Přišel mezi děti několkrát do hodin němčiny a za tlumočení učitelky ing. Dobšíkové s nimi besedoval. Zřejmě fanda na dechovku i- přinesl jako dárek škole 10 magnetofonových kazet a štůsek textů německých písní.

Sucho dalo malou úrodu brambor a kukuřice.

Družstvo bojuje s přechodem na tržní ekonomiku.  Byla ukončena přidružená výroba pro Zbrojovku, protože  na sama  má také potíže. ZD Šitbořice dává postupně do ekonomického podnájmu jednotlivé výrobní i nevýrobní úseky – Chov koní,  živočišná výroba Nikolčice, autoopravna, klempířská dílna, středisko osobních automobilů, družstevní prodejna a další.. Studuje se možnost zpětného rozdělení ZD podle obcí.

Byla prováděna kanalizace od kostela po č. 98 (ulice „Silnice“) a od č. 49 po č.199. Můstek na hlavní silnici u č.93 postavila silniční správa. Tato nevelká stavba trvala dva měsíce.

Byla dokončeny vozovka na Majerách a 15% m. v Novém Dvoře.

Byl opraven pomníček z roku 1762 pod Půtněmi. Obec jej dala opravit, je zase  celý, ale nápis není tak dobře čitelný.

Zanikl Sbor pro občanské záležitosti.

 V obci je registrováno 15 nezaměstnaných. Devět z nich přijalo práci u obecního úřadu.

1.září začal školní rok 1991/92

Celý rok se pracovalo na přístavbě školy. Byla provedena hrubá stavba a dokončuje se střecha. Stavba by mohla být  dokončena v roce 1992.

Pan Josef Fic č. 2. zahájil provoz čalounictví.

V naší obci bylo také povedeno sčítání lidu. Nikolčice + Nový Dvůr mají 707 obyvatel. Počet domů 247.

Narodilo se 11 dětí, zemřelo 6 občanů. Odstěhovalo se 20 a přihlásilo se k trvalému pobytu 11 občanů.

1992

Počasí celkem příznivé, srážky  dobré, léto bylo suché místy až tropické, dost  to ovlivnilo výnosy pícnin  a okopanin, zejména  cukrovky.

26.1.-2.2. měli žáci lyžařský výcvik v Malenovicích, ale v tu  dobu řádila epidemie chřipky, takže se několik žáků nemohlo zúčastnit. Chřipkou onemocněl také vedoucí zájezdu J. Černý. Kurz vedli: Jiří  Bezděk, Drahomíra Černá a Marta Staňková.

1.února v „Den muzeí“ byl organizován zájezd o Vídně a uč. Dobšíková organizovala ještě jeden zájezd v červnu.

Plesy byla jenom dva (TJ a myslivci),

15. března ve spolupráci s ČSŽ byl uspořádán dětský karneval.

Výstava vín s ostatkovou zábavou.

Školní divadlo „Čarodějný bál“, režie učitelka Šemorová; hráno i v Křepicích a Divákách, při příležitosti svátku matek; (hra Čarodějný bál se opakovala celkem pětkrát.).

29.dubna u nás sehrál u nás Těšanský soubor hru“ Strach má velké oči“ a šitbořická škola pozvala školáky z Nikolčic na  „Sněhurku“.

ZD Šitbořice se stalo družstvem vlastníků. Transformované družstvo má nyní 848 členů. V Nikolčicích nikdo nevyužil možnost stát se soukromým hospodářem.

Pan Urbánek ze Šitbořic tuto možnost využil. Ke svým pozemkům přikoupil hospodářství po bývalém největším nikolčickém sedlákovi Janu Matýškovi, adaptoval si objekty JZD v Půtních.

( tzv“ Panské“ pole odkoupil od majitele Fr. Sedláčka) a pokouší se hospodařit.

Družstvo zahájilo rozsáhlou investiční činnosti s cílem dosáhnout nezávislosti státních investicích a mnohopolních odběratelích zemědělské produkce. Investuje se do skladového hospodářství, strojového parku, sklepního hospodářství, rekonstruují se odchovny prasat v Nikolčicích atd. V nezemědělské činnosti je před dokončením výrobna plastových profilů, trubek a okenních rámů. Na financování tohoto projektu se podílí 20 % KB a  80 % vídeňská Raiffeisen banky. Občané mají z tohoto zadlužování obavu a podrobují předsedu družstva Dr. Hovorku ostré kritice.

 Je zakládáno 5 společností s.r.o: Rostlinná výroby (ved. ing Matoušek), chov skotu (ing. Šachr), chov prasat (Karel Jelínek), autoopravna (Antonín Růžička) a dílny (B. Rozsíval).

Pan Růžička odstěhoval chov koní ze stájí č. 21 do Boudek.

Družstvo má spoluúčast na dvou sdružení podnikatelů (Nový Zéland, Bělorusko)

I nadále trvá účast ve společných podnicích Jave, Jižní Morava, Agrostav. Naproti tomu se  družstvo rozešlo s podniky, které se  dostaly do odběratelské krize: Zbrojovka Brno, Čs. tabákový průmysl a UP Bučovice.

5.-10.května odjeli naši učitelé do NSR na pozvání pana Lipníka, kde měli možnost poznat systém školství.

29. a 30. května Nikolčické hry za účasti 5  škol. Pořadí:

1. Šúrovce, 2. Nikolčice, 3. Zelenice, 4. Velké Němčice, 5. Šitbořice

Červen – Volby do federálního shromáždění a České národní rady.

Kopaná byla posílena příchodem hodonínského hokejisty Všianského, který přivedl ještě dva spoluhráče, ale nepodařilo se postoupit do vyšší soutěže.

Zanikl provoz videokavárny.

Májová zábava, jakubské hody (pořadatel TJ).

V knihovně zřízena stálá výstava obrazů amatérského Sdružení  nezávislých výtvarníků moravsko-slovenského pomezí. Vystavovali: Suttý (Veké Bílovice), Peřina (Kobylí), Barth ( Břeclav), Barušek (Svitávka), Raus (Diváky), Černá (Nikolčice).

Začátkem července zorganizoval ředitel školy zájezd na Jubilejní výstavu do Prahy..

Hody

Obec zaměstnala skupinu mladých mužů, kteří jsou placeni pracovním úřadem. Mají k dispozici obecní mechanizaci – traktor  s příslušenstvím, buldobagr a buldozer a  jsou schopni provádět práce i pro občany. Lze jmenovat například pana Františka Jelínka, Radka Máje.

Občanům odpadly nekonečné brigádnické práce obvyklé za  minulého režimu.

Bylo vybudováno 5 menších úseků místní kanalizace v celkové  déle 316 m. Podařilo se postavit 1 km místních silnic, a to : u  čísla 52 (205 m), k Záblackému Václavovi (64 m), u sálu OB (72 m), u Neubergového (65 m),

v Novém Dvoře (360 m).

V souvislosti s akcí silniční správy- stavbou průtahu od  školy směrem ke Křepicím – vybudovala se objížďka za č. 212

(Rabovský Martin) k č.251 (Jelínková Antonie) a dolů k hlavní silnici.

Díky realizaci této stavby jsme se zbavili úseku, o kterém se  říkalo, že je nejhorší silnice ve střední Evropě.

Dále byla provedena fasáda místní knihovny, pokračovala přístavba školy, dokončeny střechy, rozvody a omítky, z větší části vnější fasáda, Uvedeno do provozu plynové ústřední  vytápění.

 Od tohoto roku přechází škola na obec a doufáme, že stát  dokončí započaté práce.

1.září začíná školní rok1992/93

Učitelský sbor:

Pavlacká, Jelínková, Bínková, Šemorová, Drahomíra Černá, Ivana Okřivová, Cypriánová, Charvátová, Staňková, ing. Ladislav Straka.

 Dále Pavlína Markovičová, PhDr. Věra Kirschnerová                 (důchodkyně). Luděk Beránek, nahradil Ivanu Okřivovou. MUDr. Helena Coufalíková.

Byla provedena úprava potoka v úseku od školy kolem hřiště a  školní zahrady k „ Zahradám“ a také úsek v dědině. U hřiště musely být vykáceny topoly, aby byl umožněn přístup mechanizace.

16. listopadu se žáci školy zúčastnili Běhu kolem parku v Šitbořicích.

Od listopadu do ledna probíhaly„ Kurzy společenské výchovy“

(taneční) pro žáky 7. a 8. tříd. Vedli je manželé Bechni ze Znojma.

 Další akce:

Veřejné osvětlení horního konce obce, šrotovník a jeho instalace, přívod vysokého napětí, transformátor. Zakoupení strojů: buldozer, bělorus, mikrobus Š 1203 pro svážení novodvorských dětí do školy aj.

Včelaři měli výborné výnosy, hlavně z akátu. Podzim byl opět srážkově normální.

Zahrádkáři dokončili úpravu své budovy ze stodoly č. 60.

Září – pan Mnacakanov rozšířil sortiment smíšeného zboží o potraviny.

Trvá nespokojenost s provozem hostince.

Prosinec – otevřel soukromé truhlářství Pavel Černý č. 12

Silvestrovská zábava (pořadatel Michal Mnacakanov).

Narodilo se 8  dětí, zemřelo 6 občanů. Odstěhovalo se 15, přistěhovalo 14 občanů.

Československo zaniklo a úderem půlnoci z 31. prosince 1992 na 1. leden 1993 vznikly dva nové státy. Česká republika a Slovenská republika.

1993

První rok rozděleného Československa.

První polovina roku byla extrémně suchá, v červenci tropická vedra.

Zemědělské družstvo zápasí s těžkými podmínkami.  Rozvíjí se  inflace. Malá koupěschopnost obyvatelstva, několikanásobný nárust cen osiv, chemických prostředků atd. a naopak pokles cen produktů. Zejména hroznů, jablek apod.

7. ledna byla „prodloužená“ tanečních kurzů našich žáků ze 7. a 8. tříd.

14. ledna probíhal tradiční dětský karneval

Byla vykradena prodejna Jednoty.

Společenský ples- ČSL. Myslivecké sdružení, Ostatky a  výstava vín – ČSZ.

 Akademie

Připravila představení, která předvedla pro žactvo ze Šitbořic a tři představení pro veřejnost v Nikolčicích, Divákách a v Křepicích a jedno představení ve zkrácené verzi se uskutečnilo na oslavě Svátku matek 16. května.

Májovou zábavu uspořádal ročník osmnáctiletých.

Žně – kvůli suchu byly výnosy slabší, průběh žní narušily deště.

Hody- uspořádal TJ. Při stavění máje se zlomila májka, když ji  začali zvedat.

ZD začalo výrobu plastů, výroba okenních rámů, profilů a trubek je zatím zatížena vysokými úvěry, k jejich zaplacení má dojít v roce 1996.

Budoucí PRAMOS

Začátek výroby oken a dveří. Výroba prvního profilového systému HORIZONT PS 920 a PVC-U trubek na prvních dvou extruzních linkách od firmy Technoplast Micheldorf GmbH.

Některá družstva v okolí se již rozpadla. Soukromě hospodařit  dnes již nikdo nechce.

Panu Urbánkovi, který začal hospodařit v Půtních, se asi moc nedaří.

(NČ 1994 č.2)

Areál parkuru a koupaliště skoupil Čechoameričan Miro Urban. Předložil velkolepý plán dalších výkupů pozemků i od soukromníků, stavby hotelového zařízení, opravy koupaliště, zřízení minizoo a dalších objektů. Měla vzniknout parádní jezdecká škola pro jihomoravské, hlavně brněnské prominenty.

Brzy stále obrovitá krytá jízdárna, objevili se koně a personál sestavující z několika brněnských dívek a Nikolčického občana p. Josefa Tesaře a pan Urban se občas ukázal v nádherném bouráku, v bílých kalhotách, rozdával úsměvy doprovázen velikánskou dogou.

Potom se začalo proslýchat, že zaměstnanci nedostávají řádně  plat, děvčata a koně zmizeli a Joža Tesař se šel zapsat  coby nezaměstnaný na pracovní úřad.

Foto z roku 2019 – zbytek základů.

5.září začíná školní rok1993/94

Učitelský sbor:

Jelínková (Diváky). Bínková, Pavlacká, ing. Straka, Josef Cyprián, Šemorová, Černá, Staňková, Cypriánová, Charvátová, po MD se vrátila M. Papežová. Dále Mgr. Miroslav Marek- obdržel školní byt.

Podařilo se dokončit přístavbu školy a začátkem školního roku byla předána do užívání.

Nádherná tělocvična, 2 učebny (z toho jedna odborná učebna pro fyziku a chemii), šatny, kabinety, prostorná hala pro pobyt a pohyb žáků o přestávkách a pro pořádání shromáždění a kulturních akcí., sprchy a další místnosti, čistírna odpadních vod.

V den otevření uspořádalo obecní zastupitelstvo s vedením školy slavnostní zahájení školního roku v nové přístavbě. Mezi hosty  byl přednosta Okresního úřadu Mgr. Jiří Pavlov, ředitel  Školského úřadu PaedDr. Jaroslav Kučera, starostové sousedních obcí, někteří bývalí a  všichni současní učitelé  školy. Ve svém projevu starosta obce vzpomněl všechny potíže, které od roku 1945 a pak po roce 1981 přístavbu oddalovaly.

V kulturním programu byly čteny ukázky z obecní kroniky a vystoupili žáci se zpěvy a tanci. Krásné pásmo předvedl recitační soubor z Křepic., vítěz celostátní přehlídky, vedený p. ředitelkou Jaroslavou Dobrovolnou. Hrála dětská dechovka z Křepic vedená p. Miroslavem Brychtou.

Proběhlo moderní pásmo Pohádka a její ilustrace.

6. září1993 předvedli žáci 4. a 5. ročníku pod vedením učitelky Heleny Pavlacké francouzko – českou verzi Malého prince v Brně na nádvoří Staré radnice. Čtyři mladí herci byli oceněni.

Myslivecká společnost získala navíc 180 ha honitby u Nového Dvora, která předtím patřila státu. Nyní má celkem 1000ha. Stav zvěře se mírně zvýšil, bylo zastřeleno 50 zajíců, 120 bažantů, 19 ks srnčího, 3 ks černé zvěře a 10 lišek. Společnost převedlo částku 2500,-Kč na zajištění tréninku všech družstev TJ Družstevník Nikolčice v tělocvičně v zimním období. (NČ, 1994 č.1).

Při vypalování suché trávy vznikl rozsáhlý požár v Půtních a Nejperkách.

Někteří občané doplatili na chov tzv. kalifornských žížal, jiní zase na chov hlemýžďů.

Za humny v Majerách a u hřiště  byly vybudovány  nové úseky  bezprašných  vozovek v délce 442 m. Teď již se suchou nohou dostanete do kterékoliv části vesnice a rychle zapomínáme na bývalé „ věrné“ nikolčické bláto.

V řadovce u hřiště  přibyly dna rodinné domky č. 270 ( Hirschovi) a 271 (Sedlovi), v dosavadní zástavbě byly zcela přestavěny domy č. 30 (Josef Strouhal) a 197 (Vlastimil Strouhal).

Obec zřídila kryté hudební podium s podsklepením u hřiště pro účely tanečních zábav a zejména hodů. 

U hřbitova vykopána nová studna opatřena pumpou a k ní byl upraven chodník.

V Nikolčicích je 34 telefonních stanic.

Brambory přinesly velkou úrodu, podobně byla úroda meruněk a jablek, modrého ovoce bylo méně.

Bylo dost hřibových hub. Medová snůška byla abnormálně  vysoká, úroda hroznů střední, sladkost vyšší.

1.listopadu začíná  svou  činnost nájemce státního statku Nový  Dvůr Rostislav Jones, obnovil rybník, (foto z roku 2019)

opravuje budovy, cesty veřejná prostranství. Specializuje se na pěstování zrnové kukuřice.

V listopadu sněžilo, sníh vydržel do vánoc,

tehdy napadlo 25 cm.

Prosinec – ZŠ uspořádala „Vánoční akademii “.

26.prosince uspořádala TJ Družstevník „Vánoční turnaj“ ve stolním tenise v nové tělocvičně. Zúčastnilo se celkem 32 hráčů, zvítězil Jaroslav Kulíšek. Je poznat dlouhou absenci této hry ( naposledy ve starém sále OB), mezi posledních osm hráčů se probojovalo 6 starších 40let, pouze 1 dorostenec. (NČ, 1994 č.1).

Silvestr probíhal v hospodě – pořadatelem byl soukromý podnikatel.

Narodilo se 8 dětí, zemřelo 6 občanů. Odhlášených z trvalého pobytu 11 a přihlášených k trvalému pobytu 18.

1994

Vydatná sněhová nabídka dlouho nevydržela. Leden byl teplý, v únoru teplota k -15 st, jaro mírné, ale v polovině  června  nastoupily rekordní tropické dny, bez srážek a takové počasí trvalo 3  měsíce. I podzim byl poměrně chudý na vodu. Sníh lehce překryl vánoce a do Silvestra se zase oteplilo.

15. ledna uspořádal TJ Družstevník „ společenský ples“. K tanci a poslechu hrála „Nekvapilka“. Tato akce se velmi vydařila. (NČ,1994 č.1).

Po delší odmlce začal znovu vycházet „Nikolčický časopis“.

Byly zakoupeny laminátové žluté kontejnery na sběr plastů- začátek snahy sběru tříděného odpadu. Obec zajišťuje pro každého jejího obyvatele možnost zneškodnění všech běžných odpadů. Obec je akcionářem skládky TKO Hantály.a.s.

Únor – březen. Škola pořádala 2 x dětský karneval (jednou pro mladší, jednou pro starší žáky) Organizovaly učitelky: Černá, Staňková, Svobodová, Jelínková a Charvátová.

2.února. Výstavu vín uspořádal ČZS a ostatkovou zábavu.

Lyžařský kurz v Jeseníkách, organizovala p. učitelka Staňková.

Ples TJ

Březen – MDŽ- do programu přispěli svým vystoupením žáci ze  ZŠ a MŠ

1.dubna 1994 byl ukončen provoz na skládce v k.ú. Nikolčice provozované Gumotexem Břeclav. (NČ, 1994 č.2).

1994 předvedli žáci 4. a 5. ročníku pod vedením učitelky Heleny Pavlacké francouzko – českou verzi Malého prince a skupina žáků 8. třídy vystoupila v režii Josefa Černého se dvěma epizodami Roku na vsi: Pokóška a U doktora. Oba soubory vystoupily na přehlídce divadelních souborů v Hustopečích, mladší soubor předvedl Malého prince i v Brně na nádvoří Staré radnice 6. září 1993.

Čtyři naši mladí herci byli odměněni „Hustopečským elfíkem“     (keramickou soškou).

Přetištěno ze zprávy o průběhu hustopečského festivalu dětských divadel.(NČ 1994č.2)

Květen – krojovaná májová zábava- pořádali rodiče stárků.

Obec Nikolčice vstoupila do „ Sdružení obcí Jižní Moravy“.

Červenec – Hody pořádal TJ Družstevník

Jezdecká soutěž na parkuru.

V srpnu navštívila Nikolčice paní Helena Peřinová z Kalifornie. Její matka se jmenovala Olga Šedá a provdala se za Peřinu. Ten pobýval během protektorátu v Nikolčicích jako člen pohraniční stráže. Když se později rozvedli, otec s dcerou Helenou přešel protektorátní hranice a dostal se do Berlína a odtud do USA.

Šúrovské hry

Běh na 600 a 800 m
Házená
Štafeta chlapci

Červenec 1994. Vedle knihovny na č. 87 (bývalé hospodářství p. Josefa Hlaváčka) bylo zřízeno jednatelství spořitelny a poštovní středisko. Rekonstrukce byla dokončena, vydán kolaudační protokol, provoz byl zahájen.

1.září začal školní rok 1994/95

Ředitel Josef Černý

Učitelé na prvním stupni: Bínková, Jelínková. Učitelka Helena Pavlacká vyhrála konkurz na ředitelku v Brně v Řečkovicích.

Učitelé na druhém stupni: Papežová, Charvátová, Straka, Cyprián, Šemorová, Černá, Marek.  Dále Lenka Brenkusová, Jana Strouhalová, Hana Černá.

Učitelé 1994-1995

16.září se uskutečnil „Němčický běh“

V něm se dobře umístily Iveta Jelínková 5.A. (200m), Martina Jelínková 7.A (300m),Petra Přibylová z 8. třídy (500m).

Chlapci: Ivo Brychta ze 6. A, Ivo Brychta ze 6.B (500m), Tomáš Brychta ze 7.A a Petr Filípek ze 7.B (800m).

30.září byl fotbalový turnaj ve Velkých Němčicích a pořadí bylo následující: 1. Velké Němčice, 2. Nikolčice, 3. Šitbořice.

(NČ 1994 č.3)

V září 1994 byla dokončena výstavba zdravotního střediska a byl vydán kolaudační protokol. Provoz začal ve stejném měsíci.

Ve zdravotním středisku ordinuje MUDr. Hubačová 3 půldny v týdnu. Oblibě se těší elektroléčba, hlavně u starších občanů.

Ještě probíhají dokončovací práce na přístavbě školy, venkovní úpravy, nátěry podlahy tělocvičny. Byla opravena fasáda u starého vchodu do budovy ZŠ. Na školní zahradě byly zahájeny práce spojené s demolicí původního domku na včely a postavením nového.

Byla odstraněna ohyzdná stavba naproti školy, tzv.„šlachta“- lednice, kdysi sloužící provozu hostince a řeznictví. Na jejím místě postavena zídka, upraveno okolí, zřízeno zábradlí u potoka.

Parket pro účely tanečních zábav na asfaltové ploše hřiště  vyrobil Dřevospoj Hrušovany.

Bída na brambory, obilí se vydařilo, řepa a kukuřice dopadly  špatně- třetinové  výnosy.

Jablek málo, podobně hrušek, švestky napadla virová šárka. Durancie odolaly. Hroznů dost, ořechů dost Velké výnosy  medu až kolem 50 kg, Houbaři neměli dobrou sezónu, museli jezdit na Vysočinu.

Nikolčická lyra 1994 Proběhla ve dvou kolech – místním a okrskovém. Soutěže měly na starosti paní učitelky Cypriánová, Bínková a Jelínková.

Diskotéky se konaly téměř pravidelně v zimním období v sále, přes léto nepravidelně na hřišti.

Ve středu obce u Jednoty byl zřízen telefonní automat. Probíhá jednání s Telecomem Brno o instalaci dalšího telefonního automatu v Novém Dvoře.

Opravena stříkačka Sboru dobrovolných hasičů, oni tento rok  uspořádali soutěž hasičských sborů pod záštitou starosty obce.

Zahájena stavba vodovodu pro Nikolčice a Šitbořice. Přívodní potrubí dokončeno, rozvod po vesnici čeká na příští rok.

Pan Urbánek nepovolil vedení vodovodu přes jeho pozemky, takže bylo nutno odklonit k silnici.

Provedena generální oprava veřejného osvětlení v ND.

Nové rodinné domky  dokončili : Zd. Rabovský č. 5, Kronovet   č. 224, Němec č.108, Karel Strouhal č. 136, Karmasin č.138.

18.a 19. listopadu se konaly volby do zastupitelstva obce.

 Zvolené  zastupitelstvo má složení:

Ing.Vojtěch Konečný, 47 let, dosavadní starosta, člen KDU ČSL

Jan Jelínek, 47 let, zámečník , KDU ČSL

Ing.Miroslav Rabovský, 25 let, dopravce, bezpartijní

Antonín Daněk, 53 let, řidič, bytem Nový Dvůr, bezpartijní

František Jelínek, 43 let, truhlář, bezpartijní

Jaroslav Matýšek, 33 let, truhlář, KDU ČSL

Miroslav  Němec, 32 let, zedník, bezpartijní

Martin Rabovský, 32 let, výpravčí, bezpartijní

Jaroslav Urbánek, 47 let, zámečník, bezpartijní

Milan Kaplan, 46 let, topenář, ČMSS

Zdeněk Otřísal, 41 let, podnikatel ČMSS

Miloš Sedlák, 46 let technik, ČNSS

Jiří Dostál, 37 let, vedoucí provozu, ČMSS

Josef Strouhal, 31 let, zootechnik, bezpartijní

Jaroslava Vašíčková, 43 let, ženská sestra, ČMSS

Starostou byl opět zvolen ing. Vojtěch Konečný, zástupcem Milan Kaplan. Radní Zdeněk Otřísal (zároveň předseda komise výstavby), Josef Jelínek (předseda komise kulturně- školské a sociální, Jaroslav Urbánek (předseda komise zemědělské a  finanční). Milan Kaplan je předsedou komise kontrolní.

Vydána barevná pohlednice Nikolčic.

A také Nikolčická čítanka I.

Nikolčická laťka

Mikulášská besídka – pořádala ZŠ –  řídila učitelka Šemorová

a současně proběhla školní akademie. Jejíž součástí je i malé divadelní dílko… S nejmenšími dětmi pracovala Ludmila Skřivánková a též Božena Šlancarová.

Loutkové divadlo
Akademie-harmonika, kytara
Akademie- tanec, zpívání

Výroční zpráva Zemědělského družstva  konstatuje, že  rok 1994  je prvním rokem po revoluci, kdy byly činnost  družstva  zabezpečena bez požadavků na dotace a nové úvěry. Navzdory tomu jsou popisovány různé ztráty v hospodaření a  také nálada mezi lidmi je z toho rozpačitá (píše se v kronice).

Byla ukončena činnost pekárny (Jar. Hlaváček), výroba pracovních oděvů (Jiří Leskot).

Silvestrovskou zábavu pořádali hasiči.

Přistěhovalo se 14 občanů, odstěhovalo se 7 občanů. Narodilo se 8 dětí, zemřelo 7 lidí.

1995

Počasí v lednu v průměru, únor však byl hodně teplý.

23.ledna proběhla na škole pololetní konference.

2. února byla vyloupena prodejna Jednota.

25. února uspořádali zahrádkáři v sále OB výstavu vín s ochutnáváním a večerní zábavou, proběhla ve znamení 30. výročí vzniku zahrádkářské organizace. Hrála hudba Galánka z Klobouk.

V neděli 11. únoru proběhlo hodnocení vystavovaných vín. Z 364 prezentovaných vín byla jako nejlepší vyhlášena vína: Rulandské bílé Jaroslava Svobody, Veltlínské zelené ročník 94 Miroslava Ježka z Křepic.

Frankovka Karla Křiváka ze Strachotína a Frankovka ročník 93 Miroslava Lupače z Boleradic.

V tomto roce byl přijat nový zákon o vinařství č.115 Sb. A Nikolčice byly zařazeny do Velkopavlovické vinařské oblasti, pro kterou jsou doporučeny určité odrůdy pro výrobu  vín s přívlastkem. Jsou to: Veltlínské zelené, Neuburg, Muller- Turgau, Rulandské bílé, Tramín červený a všechny červené odrůdy. Dále pak tento zákon zavádí nové třídění révových vín, a to podle cukernatosti hroznů na:

1) révové víno stolní – smí být vyráběno z hroznů o cukernatosti nejméně 11 stupňů,

2) révové víno jakostní (15 st.),

3) révové víno s přívlastkem ve třech druzích a) kabinet (19st), b) pozdní sběr (21 st), c) výběr z hroznů (24 st).

3.února – ples, který uspořádal Sbor dobrovolných hasičů. Hrála dechová hudba Dambořanka.

ZŠ uspořádala dětský karneval pro děti předškolního věku.

1.března se již chodilo na sněženky.

5. března zavoněly fialky.

8. března  MDŽ- program zajišťují  školáci ze  ZŠ a také v Divákách.

16.března se konal čtrnáctý ročník Nikolčické laťky závodu ve skoku do výšky. Kromě našich se zúčastnili také žáci ze Šitbořic a Velkých Němčic. Vítězové: Kateřina Skúpá (130 cm), Ivo Brychta 6A. (130 cm) Petra Michálková (122) a Jan Peštál (142)

Škola v přírodě – Prudká u Tišnova – 33 žáků. Učitelka Bínková, Jelínková, Svobodová.

Duben – rozkvetly meruňky.

7. dubna přišly mrazíky.

16. dubna připomenutí osvobození od německých okupantů sovětskou armádou. 15 dubna členové obecní rady položili věnec na hřbitově sovětských vojáků v Ořechově.

Květen- vlna tropických veder.

Stárci a stárky uspořádali májovou zábavu.

Byla otevřena cukrárna- Paní Marcela Jelínková č. 148 (kdysi č. 80) si otevřela cukrárnu.

Stolní tenis ve škole.

26.-27.května proběhly XII.Nikolčické hry.

Loni byly hry v Šúrovcích, předloni v Zelenicích. Ze Slovenska přijelo společné družstvo Zelenice a Šúrovců. Zvítězila ZŠ Velké Němčice, druhé bylo družstvo ze Slovenska. 3.Nikolčice, 4. Šitbořice.

Červen byl chladný a deštivý.

Bylo uspořádáno 5 zájezdů do divadel, 1 zájezd do galerie, exkurze po památkách našeho okolí (kovárna Těšany, muzeum Klobouky..)

Turnaj v košíkové.

Letos chybí tradiční školní akademie.

Červenec do Nikolčic se přistěhoval nový evangelický farář  Ivo David s manželkou. (do roku 2010)

29.a 30 července se uskutečnili Jakubské hody- předvedli se stárci a stárky.

 Po mnoha letech se obnovily janské hody v ND. Zásluhu na jejich vzkříšení má člen obecního zastupitelstva p. Antonín Daněk.

TJ Družstevník má tři družstva (muži, dorostenci, žáci) a hraje ve III. třídě, dosahuje průměrných výsledků.

Tělocvična je plně využívána. Cvičí družstvo žen (2 x týdně) tři družstva mužů, družstvo dorostenců a sportovní kroužek žáků.

1.září začal školní rok 1995/96

Ředitel Josef Černý

Anna Svobodová zástupce ředitele.

Simona Chrastilová. Markéta Papežová, Květoslava Charvátová, ing. Ladislav Straka, Monika Šemorová, Drahomíra Černá, Lenka Brenkusová, Hana Černá, Kamila Rouzková, Zdeňka Losová, Jaroslava Sedlová, Lenka Bínková.

Učitelé na prvním stupni: Bínková, Jelínková.učitelka Helena Pavlacká vyhrála konkurz na ředitelku v Brně v Řečkovicích.

Učitelé na druhém stupni: Papežová, Charvátová, Straka, Cyprián, Šemorová, Černá, Marek.

 Dále Lenka Brenkusová, Jana Strouhalová, Hana Černá, Kamila Rouková, Zdeňka Losová, Jaroslava Sedlová.

Ve škole byla rozšířena výuka němčiny a angličtiny.Zasloužili  se o to hlavně učitelka Simona Chrastilová, Mgr. Květa Charvátová a ing. Ladislav Straka.

MŠ- v tomto školním roce navštěvuje MŠ 25 dětí.

Na MŠ byl vytvořen  taneční kroužek, pracuje také výtvarný kroužek pod vedením učitelky Evy Rohrerové.

Zdeněk Rabovský zhotovil pro děti nábytek na hraní v hracích koutech.

Nikolčická lyra 1995

Z 13 oceněných míst bylo 10 z naší školy. Nejlepší zpěvačkou je Zuzana Neugebauerová z Divák.

Zahrádkářská organizace uspořádala dvoudenní zájezd do Litoměřic na proslulou zemědělskou výstavu: Zahrada Čech“.

Podzim: Na obilí byla sezona dobrá. Kukuřice však zaschla a  zakrsla. Úroda brambor nadprůměrná, řepa zarazila růst, když  bylo sucho, pak začalo pršet a  řepa to v růstu  dohnala.

 Včelaři měli vynikající úrodu nad 50 kg. Také houbaři měli dobrou sezónu. Myslivcům ubývá drobné zvěře. Srnčí je dost a je hodně černé zvěře.

ZD- ve výroční zprávu komentuje zvýšené výnosy, ale o tom, že by nebyly potíže nelze hovořit. Největší břímě jsou investice do výroby plastů, rozjíždí se výroba trubek, profilů a oken, ale zatím jsou zisky ve ztrátách. Je nutno řešit reklamace u zahraničních dodavatelů.

 Rostlinná výroba (s.r.o. ing. Jiří Matoušek) zužuje sortiment, snižuje počet zaměstnanců. Živočišná výroba (s.r.o. Karel Jelínek) si počíná úspěšně. Zisky umožňují i náročnou investici do rekonstrukce odchovny selat. Živočišná výroba Šitbořice-Diváky (s.r.o. ing. Šachr) omezila stav dojnic a nahradila je  výkrmem prasat. Dlužníkem je Mlékárna Hodonín. Chov jatečních kuřat se je méně výnosným pro velký nárust cen krmiv.

27.září byla založena společnost PRAMOS, a.s. Společnost již během roku začala aktivně nabízet své výrobky a vystavovat na tuzemských i zahraničních výstavách.

Začaly se stavět učitelské byty a to v půdorysu zbořeného domu č. 87.

Má tu vzniknout 5 bytů. Obec obdrží dotace od státu na podporu sociálního bydlení. Demolici bývalého Hlaváčova stavení provedli pracovníci OÚ.

V říjnu byla započata generální oprava elektrických rozvodů na horním konci.

Byl opraven můstek pod střediskem ZD.

Jsou připraveny projektové dokumentace na přístavbu kuchyně u sálu OB, na kanalizaci v Křepické ulici, na stavbu komunikace do ND a některé další drobné stavby.

Gigantický úkol – rozvést vodu po celé obci a připojit všechny domácnosti, včetně těch nejodlehlejších- se beze zbytku zdařil, ovšem za cenu rozkopané vesnice. Ještě, že byl suchý rok, jinak jsme se topili v blátě.

16. listopadu se na mimořádném zasedání projednal a schválil budoucí vklad do majetku Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. vodovodního přivaděče Nikolčice – Šitbořice, dále pak rozvody  vodovodu po obci.

Dále byla projednána uvažovaná kabelizace telefonních  rozvodů v obci a to v roce 1977.

Popelnice vyprazdňuje firma Hantály, a.s. Hustupeče jednou za  dva týdny. Nákladní kontejner na hrubší odpad je střídavě umísťován na stanovených místech.. Odpad směřuje na skládku Hantály ve Velkých Pavlovicích. Druhý kontejner je na trvalém místě u prodejny Jednoty a slouží k odkládání  železného odpadu. Polokulovité „zvony“ jsou určeny pro plasty.

Vyšlo 5 čísel Nikolčického časopisu a 4 čísla Školního časopisu. Byla utvořena redakční rada „Nikolčického časopisu “, který by měl kromě informací starosty obsahovat články z historie obce, sportovní aktuality, zprávy ze škol, rady pro ovocnáře a vinaře atd.

Městský úřad Klobouky vydal reprezentativní publikaci Malebné Kloboucko, jako spoluautor za Nikolčice se prezentoval mgr. Josef Černý. Příprava knihy trvala celý rok. Obecní úřad věnoval na konci roku jako dárek k vánocům po jednom výtisku všem důchodcům v Nikolčicích.

Listopad již byl pod sněhem.

Každý rok 5.12. se to vždy opakuje. Do naší školy dorazí Mikuláš s tlupou čertů a prochází všemi třídami. Samozřejmě se ukážou i v Divákách.

V prosinci věnovalo Honební společenstvo Nikolčice obci  finanční prostředky v hodnotě 6000,- Kč na sportovní a kulturní činnost.

12. prosince proběhla kolaudace vodovodního přivaděče Nikolčice – Šitbořice.

Rozvody po obcích jsou téměř hotovy. Čekají terénní úpravy včetně oprav chodníků a místních komunikací

V listopadu a prosinci byla zavřena MŠ z důvodů vysoké nemocnosti.

14.prosinec – chřipková epidemie, školáci již měli chřipkové prázdniny. 

Vánoce bez sněhu.

Narodilo se 9 dětí, zemřelo 9 občanů, odhlásilo se 8 osob a přihlásilo se k trvalému pobytu 12 lidí.

Pietní vzpomínka byla věnována p. Františku Vozdeckému, poslednímu ze starých řemeslníků. Byl kovář.

Nástěnková výstava fotografií z tohoto období 19.10.2020

Pětiletí 1991 – 1995