1900

Vstup do století – popisuje František Bedřich v Nikolčické čítance II str.7.

Zima byla nestálá, mlhy, padal měkký sníh, bláto. Březen byl suchý, trochu mrzlo, hnije se pohodlně vyvezly kdo kam chtěl.

4. ledna byl prodáván dům č. 48 Jana Havlíčka s půllánem a veškerým příslušenstvím. Koupil jej František Vahala z Hustopečí a jeho část Ludvík Klobása z č. 47.

13. ledna slavili Martin a Josefa Broskvovi z č. 8 zlatou svatbu.

26. března začalo jarní setí. Mnoho lidí však setí nestihlo.

29. března  byla silná chumelenice, padal sníh celý den a celou noc. A pak ještě  tři dny.

5. dubna byl výroční trh v Hustopečích, muselo se tam jet přes Němčice, přes pole se nedalo jet. Dopravní kolaps, vlaky nejezdily.

8.dubna začalo pršet.

17. dubna se  dokončovalo setí.

1. května padaly kroupy velké jako vlašské ořechy.

Do mlýna se jezdilo do Němčic nebo do Vojkovic.

Ředitelem školy byl v letech 1894-1914 František Císař.

Škola byla dvoutřídní až v roce 1907 byla přistavěna třetí třída.

Pro období 1900-1906  byla ustanovena nová c.k. okresní školní rada:

Hugo Pulpan c.k. okresní hejtman- předseda,

František Tesařík- děkan v Židlochovicích,

Viktor Opočenský – ev. farář v Nikolčicích,

J.Ellinger, starosta židovské obce v Pohořelicích,

Eduard Schleimayer– starosta v Hustopečích,

Dr. Beer, advokát v Hustopečich,

R. Heřmanský, majitel realit v Hostěrádkách

K. Jiruš, stavitel v Židlochovicích,

A. Schenk, nadučitel v Blučině,

J.Schiller, ředitel reálky v Hustopečích,

Čeněk Vorel, ředitel měšťanské školy v Králově Poli,

L.Schmerz, profesor učitelského ústavu v Brně

15. července byl ukončen  školní rok 1899/1900. Do školy  chodilo 143 žáků. Ukončení bylo  zvláště  slavnostní, protože  odcházela podučitelka Klementina Preisová, která na zdejší škole  působila  téměř 18 let. Po skončených službách Božích se šlo se  a slavném „Te Deum“ ( Te Deum laudamus – Tebe Bože chválíme)jsou začáteční slova latinského slavnostního hymnu) sešlo se  veškeré žactvo v ozdobené učebně II. třídy. Kamž se mimo třídní učitele dostavil též předseda místní školní rady Antonín Helma. Správce školy promluvil především o účelu nastávajících prázdnin a poučiv je, že i během prázdnin nepřestávají býti  žáky, napomenul je,  jak se mají o prázdninách chovati. Upozorniv je, že

18. srpna připadají 70. narozeniny nejjasnějšího mocnáře Jeho Veličenstva našeho císaře a  krále Františka Josefa a promluviv o významu  tohoto vzácného dne……

Dále promluvil správce  školy  a poděkoval slečně učitelce…

21.července  byl začátek žní na žitách, bylo sucho a velká parna, lidé v polích umdlívali.

Úroda byla poloviční, sucho trvalo do října.

3. září 1900 byl  evangelickému sboru Gustavo-adolfským spolkem darován první zvon, druhý pak byl koupen 1902.

23.září byla ustanovena na školu nová učitelka Aloisie Švandová.

Do nového funkčního období byl také ustanoven  jako školdozorce p. Čeněk Vorel, ředitel obecné a měšťanské školy v Králově Poli.

Katolickým farářem v Nikolčicích byl Alois Koudelka od roku 1889 až do 1907(8). Po něm byl Msgre. František Adamec do r. 1916.

Evangelickým farářem byl od r. 1883 do 1905 Viktor Opočenský, za jeho působení byla postavena fara a roku 1902 věž kostela. Roku 1905 se Viktor Opočenský stěhuje do Vídně a působí tam do r. 1918. Od r. 1905 je farářem v Nikolčicích Oskar Opočenský, bratranec Viktora Opočenského. Působil tu do r. 1907. Roku 1908 přijíždí Ladislav Procházka z Chrudimě a působí zde do r. 1912, pak se stěhuje zpět a 1913 umírá.

V září se v Nikolčicích poprvé mlátilo mlátičkou.

3. října přišla bouře.

Starostou byl 21. prosince 1900 zvolen František Strouhal z č. 30. Prvním radním Jan Bedřich z č. 64 a druhým radním Jan Bartoněk. Předchozí starosta Martin Stejskal, který byl starostou 18 let, zemřel 12. června 1901. Měl slavný pohřeb, na který přišlo mnoho lidí i ze sousedních vesnic, správce z Nového Dvora, hasiči, veteráni z Bošovic; obřad vedl farář Alois Koudelka, smuteční projev měl nadučitel Císař.

Na světové výstavě v Paříži byl poprvé použit termín televize.

Ve Francii byl vyroben první automobil s volantem.

Hustopeče se těšily pověsti největší vinohradnické obce na Moravě. Toto prvenství si udržely až do roku 1900, kdy se v jejich katastru nacházelo 578 ha vinic. O rok později pronikl i do Hustopečí révokaz, který znamenal katastrofu. Zničené vinice nahradilo pěstování sladkého dřeva-lékořice a fenyklu.

V Hustopečích byl postaven evangelický kostel.

Počet obyvatel 1007, počet domů 202.

1901

16. března byla obecním  výborem zvolena nová místní školní rada

Za členy zvoleni: Martin Stejskal č. 4, František Strouhal č. 30, Jan Bartonek č.74, Jan Bedřich č. 64 a Jan Rabovský č. 5. Za náhradníky byli povoláni:

Josef Růža č. 19, František Klobása č. 10 a Josef Helma č. 26.

24. března byl zvolen František Strouhal předsedou  místní školní rady, rolník, t.č. starosta obce. Místopředsedou Jan Rabovský, také člen obecního  výboru.

1. května začaly na věži katolického kostela svůj provoz nové hodiny. Darovali je manželé Martin a Josefa Broskvovi z č. 8.

1. května – v Ostravě byl zahájen provoz elektrické tramvaje, v souvislosti s tímto byl zároveň ukončen provoz osobní dopravy parní tramvaje.

12. června  zemřel člen místní školní rady  Martin Stejskal ¾ láník z č. 4.  Byl také  18 let až do roku 1900 starostou obce. Byl to muž poctivý, velice nestranný a upřímný přítel zdejšího učitelstva.

1. července zemřel ve Vranovicích náš dlouholetý učitel Jan Procházka.

3. července se oběsila Anna Trávníčková.

21. července- průtrž mračen a povodeň. Voda se  valila od Štukyň a zaplavila  trať „ Pastviska“.

1.srpna se opakoval  průtrž mračen.

29. září navštívil zdejší obec i školu bývalý profesor c.k. učitelského ústavu v Brně, pan Jan Novotný. Čítaje již 70 roků svého věku, přál si ještě uvidět místa, kde trávil svá mladá léta  jako syn zdejšího  rektora Antonína Novotného.

4. listopadu se začalo se stavbou hasičské zbrojnice.

20. listopadu se odstěhoval Jan Helma z č. 9 do Nenkovic, dům a pole od něj koupil Martin Broskva z č. 8.

Koncem prosince se vrátil z Chorvatska po 12 letech František Otřísal s rodinou (4 děti).

1901 postavena úzkokolejka, která napomáhala všestrannému propojení vlastních statků. Vedla k cukrovaru do dvora Boudky mezi Nosislaví a Velkými Němčicemi a dále pak zastavovala na těchto statcích: Zeleňák, Nový Dvůr, Karlov, Jalovisko, Mařín, Albrechtov a Měnín. Také řepa z Měnína, Moutnic, Šitbořic, Nikolčic, Křepic, Nosislavi a Velkých Němčic byla nakládána na vagónky této úzkokolejné dráhy a svážena do cukrovaru v Židlochovicích.

V Novém Dvoře žilo v té době asi 120 obyvatel.

V tomto roce  zemřel na  rozedmu plic dlouholetý  předseda místní školní  rady  Antonín Helma, zdejší obchodník. Byl přítelem školy a učitelstva, v dřívějších letech zastával čestný tento úkol horlivě, v posledních letech  však pro vleklou svou chorobu ve své horlivosti ochabl, což nesl těžce.

1902

Leden byl jako v létě, únor až duben zima a sníh.

10. ledna zemřel Jan Dub z č. 12 v 38 letech na mrtvici.

16. března byla volba místní školní rady: předseda František Strouhal, místopředseda Jan Rabovský, členové František Bedřich, Martin Stejskal, Jan Bartoněk.

15. července  se  rozloučila  a ze školy  odchází uč. Švandová, přijala místo na evangelickém pensionátě v Hrabčicích u Roudnice v Čechách.

21. července přišla velká bouřka od Divák, potlouklo to všechny vinohrady.

30. července byly vytahovány zvony na věž evangelického kostela.

15. srpna další krupobití, tentokrát od Křepic; potlučeno vše na křepické trati.

1.  září byl ustanoven na školu jako třídní učitel  Jan Dostál, rodák z Nosislavi a současně nastoupila nová učitelka  ručních prací slečna Emilie Svobodová

5. září potrkal obecní býk pastýře Wilhelma Holoubka, ten na následky zranění zemřel.

12. října byl přijat nový pastýř Rudolf Poslušný z Hustopečí.

V Hustopečích byla založena Státní zemská révová školka.

Thomas Alva Edison patentoval elektromobil.

1903

Zima a jaro studené se sněhem, další průběh roku normální.

Ukázka jednoho rodu, jak je popsáno v matrice.

Chci popsat typickou situaci rodiny, kdy se narodilo i deset dětí, ale dospělosti se dožilo jen část.

V únoru 1903 měli v evangelickém kostele v Nikolčicích svatbu František Klobása 1877 z č. 10 a Alžběta Pulhandlová 1879 z č. 32. Oddával je farář Viktor Opočenský, svědci byli Ludvík Klobása, rolník z Nikolčic č. 47 a Martin Nečas, rolník z Nikolčic č. 22. Žili v Nikolčicích na č. 32. Narodily se děti František 1903, Františka 1909, Bohumil 1913, Růžena 1920, které dále   založily rodinu. Ovšem je nutno zmínit, že se narodilo dětí víc. Alžběta 1904, Martin 1905, Antonín 1907, Jaroslav 1911, Ludvík 1911. Umíraly na různé choroby. Porodní bábou byla p. Kateřina Skoumalová z Nikolčic (1876-1945). Pro dokreslení situace je třeba napsat, že 12. března 1910 vypukl požár a jejich rodinný dům č. 32 vyhořel, ale i dva sousedé, Kučera a Helma.

3. března zemřel  v Praze JUDr. Františel Ladislav Riegr, jeden z největších Čechů  té doby. Správce školy  v den pohřbu  vzpomenul  vyprávěl žákům  jeho zásluhy.

19. března až do 31.  března nastalo krásné jaro. Pak se  citelně  ochladilo.

20 dubna by sněhová vánice.

3. července byla Emilie Svobodová jmenována  definitivní učitelkou  ručních a ženských prací v Šibořicích a v Nikolčicích.

12. července měly školní dítky výlet; pochodovaly s hudbou vzhůru dědinou do Strhů, každý chlapec měl červenobílý praporek a děvčata pěkně učesaná a bíle oblečená. Zúčastnila se celá dědina, spodní hostinský F. Nečas tam ve dvou vozech přivezl všechno potřebné pro hosty.

15. července byl ukončen školní rok 1902/1903

Počet žactva toho dne byl:  Chlapců 8, děvčat 76, celkem 157 žáků.

12. srpna za nejkrásnější pohody a po pětileté přestávce, uspořádal učitelský sbor pro školní dítka radovánky a vydali se na výlet.

1.září byl zahájen školní rok 1903/1904. Slavnosti se  také účastnil předseda školní rady a starosta obce František Strouhal  a člen rady pan Bedřich. Do školy  bylo zapsáno 186 žáků. 94 chlapců a 92 děvčat.

Škola dostala dary od Rolnické záložny v Židlochovicích 20 korun a od p. Františka Nečase- hostinského 5 korun. Poníze byla použity na zakoupení školních pomůcek.

19. září byl pronajat obecní hostinec Antonínu Říkovskému.

23. listopadu vyhořela stodola Jana Matýška z č. 51.

Břeclav 1903

Gustav Frištenský se stává mistrem Evropy v zápase.

1904

Rok požárů

14. ledna byla volba obecního zastupitelstva, starostou zvolen František Strouhal, prvním radním Václav Kučera a druhým Jan Bartoněk. Jan Bedřich (z č. 64) odstoupil a místo něho zvolen František Otřísal z č. 13.

19. února se diváckému mlynáři Eduardu Kubešovi narodil syn Vladimír Kubeš (1904–1982), budoucí veterinární profesor. Dle zápisu A. Mrštíka ve školní matrice měl Vladimír tři starší sestry a čtyři bratry. V roce 1926 dokončil studia veterinární medicíny v Brně a nastoupil jako asistent na botanice u prof. E. Dostála. Společně s Dr. J. Vondráčkem z Prahy vyhráli mezinárodní konkurz a r. 1929 odjeli organizovat veterinární službu do Ekvádoru. Dr. Vondráček se později vrátil do vlasti, V. Kubeš zůstal v Ekvádoru čtyři roky v obdobné funkci ve Venezuele do konce II. světové války a zbytek života prožil v Guatemale. Byl významným činitelem tamní veterinární služby a vědy. Světovou proslulost získal jako profesor nákaz zvířat, těžištěm jeho činnosti byly zoonózy, zejména vzteklina, mimo jiné se zabýval virovou encefalitidou koní. V Guatemale založil Veterinární fakultu Univerzity San Carlos. Od r. 1964 přijížděl často do vlasti, navštěvoval své rodné Diváky, veterinární instituce a přednášel. Odborně fundované přednášky byly pro posluchače velkou událostí, pro organizátory noční můrou. Profesor Kubeš znal naše poměry, věděl o politicky motivovaných programech strany zejména na Kubě a v dalších zemích a s jemnou ironií a nenapodobitelným sarkasmem na základě hlubokých vědomostí a zkušeností hospodářských, zemědělských, etnologických a sociologických podroboval mnohé ideologie neúprosné kritice. Jeho životní pouť se uzavírá dne 1. června 1982 ve městě Guatemala. Profesor Kubeš je ozdobou české veterinární medicíny i v přísném mezinárodním měřítku. U nás nebyly jeho zásluhy doceněny. Použitá literatura: školní matrika, Veterinární listy, R. Böhm, Výročí latinskoamerického profesora z jihomoravských Divák. Za informace děkuji MUDr. Hamáčkovi, MVDr. Grosovi a p. Jiřímu Bezděkovi. Jaroslav Němeček.

13. června byl ukončen  školní  rok 1903/1904 za přítomnosti předsedy  školní rady. V tyto dny se obec loučila s katolickým farářem.

20. srpna vyhořely domy Jana Lízala, Jana Kozáka a Martina Bílka.

22. srpna vyhořela stodola Františka Otřísala a Františka Duba.

2. září byl zahájen školní rok 1904/1905, vyznáním Ducha svatého. V každé třídě bylo zapsáno 92  žáků tedy celkem bylo 184 žáků. K zahájení se ta dostavil předseda školní rady František Strouhal a přemnozí rodičové.

15. září vyhořel František Matýšek z č. 18.

18. října hořelo u Františka Helmy, Jakuba Strouhala, Václava Strouhala a vdovy Kozačky (Najmonové). Za Běžkovou stodolou byl založen oheň u Josefa Konečného, ale přišlo se na něj včas a byl uhašen.

„Stříbrný topol“ byl mohutných rozměrů: průřez 3,20 m, objem 11 a výška 52 metrů. Tento obrovský strom, starý přes 500 let, byl vyvrácen po vichřici 8. března 1904. Několik let ležel na témže místě u Němčického splavu a lidé se na něj chodili dívat.

30. prosince 1904 odchází z Nikolčické farnosti evangelický farář Viktor Opočenský, aby se odebral na své nové působiště do Vídně jako vrchní církevní rada. Rozloučit se s ním přišlo mnoho občanů také z řad katolíků. Po projevu a za hlukotu zvonů odjel na  nádraží do Hrušovan. Rozloučení toto nejlépe svědčilo o tom, jaké lásce se jmenovaný těšil u věřících zdejšího občanstva. Sbor je pak neobsazen, administruje  farář František Radechovský z Nosislavi.

Rok 1904 byl poznamenán velkým suchem, následkem čehož se  urodilo  veškerých plodin mnohem méně. Jedině  vínu se  dařilo.

Do tohoto roku se datují začátky ochotnického divadla a jsou spojeny s Cyrilskou jednotou.

1905

Krutá zima byla až do konce března, v dubnu pršelo a chladno bylo až do Velikonoc, kdy byl ještě mráz. Květen byl pěkný, ale suchý, až 20. května přišly kroupy a vše potloukly, červen a červenec byl suchý.

V tomto roce vzrostl počet žáků natolik, že bylo nutno zřídit třídu třetí, do té doby byla jen dvoutřídka.

Starostou  obce byl František Strouhal a on byl současně předsedou školní rady byla svolána schůze, aby se projednaly podmínky pro zřízení  další třídy.

14 ledna byla podána  žádost.

Ve škole učila II. třídu učitelka Svobodová

2. dubna byla v obecním hostinci beseda o pěstování vinné révy.

5. dubna beseda o národním hospodářství, přednášel Jan Neoral z Brna.

Albert Einstein publikoval speciální teorii relativity, vysvětlil fotoefekt a Brownův pohyb.

8. května  1905 nastoupil  do  evangelického sboru Oscar Opočenský, bratranec Viktora Opočenského.

27. května se rozhodlo, aby se spojila obecní kancelář a byt mladšího učitele a vybudovala se   nová třída. Zednický mistr Jan Krejčí z Blučiny byl pověřen vypracováním nákresu.

22. června světili hasiči stříkačku. Sbor dobrovolných hasičů byl založen r. 1898. Hlavní zásluhu měl nadučitel František Císař za podpory starosty Martina Stejskala. A byla obcí zakoupena nová stříkačka.

29.června byl Oscar Opočenský ordinován do funkce ev. faráře.

Začátkem prázdnin bylo započato s prací a nová třída  byla předána k užívání 6. září. Celková suma obnášela 4200 korun.

Byl na  školu jmenován učitel František Kloupar z Komína, který nastoupil na své místo 1.října.

15. listopadu přijel na hon do Bažantnice mladý španělský král Alfons XIII. , byli přítomni i naši občané.

Španělský král Alfons na honech v Židlochovicích.
1. král Alfons. 2. arciv. Bedřich. 3. arciv. Eugen. 4. arciv. František Ferdinand. 5. arciv. Gabriela. 6. arciv. Štěpán.

Mladý král španělský jsa návštěvou na dvoře vídeňském přijal pozvání arcivévody Bedřicha pro hony na jeho moravské panství židlochovické.

Při honech na počest královu pořádaných osvědčil se král prý jako výborný střelec — i ráčil vlastnoručně skoliti téměř pětinu bažantů, nejponíženěji oddaných za čest tak vysokou.

Obrázek náš předvádí krále s průvodem členů rakouského dvora po skončeném lovu. https://www.bejvavalo.cz/clanky.php?detail=1176

1906

Rok housenek

Do 15. ledna byla krutá zima, ale pak pršelo jako v létě, v únoru i březnu celkem teplo a sníh. Tento rok bylo hodně housenek, takže sežraly třešně i další stromy. Co zbylo, sezobali špačci.

1. března se odstěhoval do Blučiny náš nadučitel Fr. Císař, dosavadní správce  školy. Těžce se loučil s dlouholetým působištěm a neradi jej ztráceli občané. Když pak nastala chvíle odchodu, shromáždili se v hojném počtu s představenstvem a místní školní radou v čele, aby mu z upřímného srdce všeho zdaru na novém místě přáli.

1. března se přistěhoval ze Šakvic nový učitel Josef Hájek, později ředitel kůru v Nikolčicích. A nastoupil zde jako nový správce školy.

13. dubna 1906 se narodil František Vozdecký, pozdější kovář.

V Hustopečích byla postavena nová radnice v novorenesančním slohu, dnes sídlo městského úřadu.

Tento rok byl opraven katolický kostel.

Školní rok byl zakončen 30. června. Žáci se zúčastnili se  svými učiteli služeb Božích, pak se shromáždili v místnostech  školních, kde jim důtklivě vloženo na srdce, by i o prázdninách  vždy náležitého a slušného chování pamětlivi byli. Dále vzpomenuto největšího dobrodince školní mládeže J.V. císaře Františka Josefa a zapěna Rakouská národní hymna. Po té rozdány  žactvu  školní zprávy.

Od tohoto roku  byly zavedeny  dvouměsíční prázdniny.

1.července byla uspořádána výstavka písemných prací žákovských a ručních prací děvčat, kteráž byla velmi četně navštívena a těšila se  zvláštní pozornosti rodičů.

1. září byl zahájen školní rok 1906/1907

Vešel v platnost nový školní řád.

14. září byla rozšířena zdejší škola na školu trojtřídní a byla systematizována místa: Nadučitele, učitele I. třídy a učitele II. třídy.

15  října věnovala obec 60 korun a  Židlochovická záložna  20 korun na zakoupení nových pomůcek. Za tyto obnosy byla zakoupeny pomůcky pro fyziku a dále botanické a  zoologické obrazy.

Vánoční prázdniny byly prodlouženy od  24. prosince  do  1. ledna.

1907

V lednu a únoru kruté mrazy, až stromy praskaly. Ve škole byl omezen provoz.

6. února byla volba obecního zastupitelstva, ale byl proti ní podán rekurs. Výsledek není zaznamenán.

10. dubna. Místní sbor divadelních ochotníků za vedení Františka Kloupara daroval škole čistý  výnos 15 korun a 76 haléřů, za něž byla zakoupen  školní potřeby.

11. dubna- Bylo vyhlášeno hubení housenčích zárodků. Ústřední spolek zahradníků pro markrabství moravské v Kroměříži oznámil prostřednictvím c.k. školní rady, že žákům, kteří nasbírají 1000 kusů bude propůjčen diplom uznání. Žádaný počet odvedli tři žáci. Josef Pulhandl, František Otřísal a Bartoloměj Strouhal. Přesto, že byly housenky pilně ničeny, vyskytly se housenky v nebývalé ohromném množství a natropily velikých škod v zahradách. Ukázalo se, že  člověk je málomocný, nepřispějí-li mu  na pomoc ptáčkové, hlavní hubitelé hmyzu, nač dětem též poukázáno.

16. dubna  se uskutečnila kanonická vizitace s udílením  biřmování. Obec navštívil nejdůstojnější pan biskup Brněnský a byl uvítán se  vší okázalostí. Uvítal jej správce školy a představil mu učitelský  sbor. Pan biskup se vyslovil  pochvalně o stavu školy a života dětí.

18. dubna se na ustavující schůzi v Boleradicích sešlo 17 včelařů z Klobouk a okolí a založilo pobočku Moravského zemského včelařského spolku. Zvoleni: předseda: Vilém Mrštík (1907-1909), místopředseda: J. Ondra, obecní tajemník: Fr. Strachot, stolař z Klobouků, pokladník: J. Střeštík, rolník z Boleradic, člen výboru: A. Kratochvíl, rolník z Morkůvek, J. Rozbořil, bednář z Brumovic.

2. května zakoupila místní školní rada od firmy R. Smejkal na Smíchově 2 šplhadla, 2 hrazdy ( pevnou a visutou) a kruhy. Věci ty byly dodány k úplné spokojenosti.

25. května (2. června)  odchází evangelický  farář Oscar Opočenský do Velké Lhoty. Byl příznivcem  školy a přítelem učitelstva. Administruje farář Volek z Klobouk.

28. června  byl zakončen  školní rok 1906/1907

14. července se rozloučil po 14ti letém působení  v Nikolčicích katolický farář Alois Koudelka a  přestěhoval se na nové působiště do Práce. Ještě před odchodem projevil svou přízeň  škole a daroval učitelské knihovně  celou řadu knih.

8. srpna vyhořela stodola Josefa Matýška z č. 23.

2. září byl zahájen  školní rok 1907/1908. Počet  žáků byl 194.

15. září zakoupila  školní rada mapu Moravy a Rothangovu mapu Rakousko- Uherska.

Školdozorem byl opět zvolen Čeněk Vorel.

1. listopadu se prováděly pokusné vrty na Pastviskách, protože tam údajně měly být zásoby uhlí.

Začala se vyměřovat silnice do Kurdějova.

15. listopadu se zastřelil v humně u stohu František Matýšek z č.18.

25.listopadu byla ve škole otevřena  třetí třída. Zároveň bylo nařízeno, že jeden učitelů I. a II. třídy musí náležet k evangelickému náboženskému vyznání a musí prokázat způsobilost  vyučovat.

Založení hasičského sboru

Obce tehdejšího soudního okresu židlochovického vytvořily r. 1907 novou župu označenou číslem 44, do níž spadaly sbory: Přibice, Rajhrad, Blučina, Nikolčice, Nosislav, V. Němčice, Bratčice, Žatčany, Třebomyslice, Ivaň, Přísnotice, Křepice, Sobotovice a Hrušovany.

Župa byla rozdělena na čtyři okrsky. Křepice spolu s Nikolčicemi, V. Němčicemi a Nosislaví tvořily okrsek č. 3.

Do Nikolčic přichází Msgre. František Adamec.

František Adamec zasahuje do včelařské vědy a praxe přímo dějinně a osudově r. 1904 zavedením tzv. Adamcovy míry. Ve své době znala Adamce každá vědecká včelařská instituce světa. Ve světové organizaci Apis-Clubu v Londýně byl zapsán na druhém místě.

F. Adamec se narodil v Nemojanech u Vyškova r. 1866. Gymnasium i bohosloví studoval v Brně. Ještě jako bohoslovec si zamiloval včelu. Když skončil studium teologie a stal se kaplanem v Bystrci u Brna, věnoval se praktickému včelaření, a hlavně se seznamoval s veškerou včelařskou literaturou.

Po onemocnění tuberkulózou se léčil čtyři roky na jihu Evropy, i tam se seznámil s novými způsoby včelaření.

R. 1897 se vrací na Moravu. Je ustanoven kaplanem v Dalešicích, kde zakládá včelařský spolek.

Po půlroce opět mění místo, neboť se stává farářem v Havraníkách u Znojma. Přestože to tehdy byla farnost zcela německá, získal si důvěru místních lidí a setrval tu deset let. V tomto tichém zátiší tzv. moravské Itálie(?) se aktivně věnoval včelaření a čilé publikační činnosti. Napsal mnoho článků o včelaření zvláště do časopisů Moravská včela, Český Včelař a také do německých časopisů. Napsal dílo Právo včelařské. Právě tady, v Havraníkách, se zrodila tzv. Adamcova rámcová míra 39 x 24 cm, v té době nazývaná „zlatým středocestím“(?).

Jeho matka, která mu po ovdovění vedla domácnost, si nemohla v německém prostředí zvyknout. Na její přání tedy r. 1907 přešel na faru do Nikolčic u Hustopečí.

R. 1923 se F. Adamec vrátil do farnosti, kde začínal: do Bystrce u Brna. Tady o třiadvacet let později svůj plodný život ukončil. Více informací v NČ II, str. 14.

V Šitbořicích se narodil profesor Jan Stejskal. V rodinné kronice popsal své životní osudy od dětství, studijní léta, vojenskou službu, účast ve Slovenském národním povstání a svou učitelskou dráhu.

1908

Suchý rok.

V lednu stejně krutá zima, pak mrazy polevily a celý rok byl velmi suchý.

28.února bylo na škole vzpomenuto úmrtí básníka Svatopluka Čecha. Dětem byl nastíněn jeho životopis a byly přečteny některé z jeho básní.

4. dubna dostala  naše  škola dar 20 korun z rolnické záložny v Židlochovicích na zakoupení školních pomůcek pro chudé  žáky.

10. dubna nastoupil úřad v Nikolčicích nový ev. farář dp. Ladislav Procházka.

13. dubna  byl na školu ustanoven učitel Jan Dostál.

19.června 1908 byl Ladislav Procházka instalován do evangelického sboru.

30. června  byl  zakončen školní rok. Ve službách Božích se shromáždila  mládež školní a správce školy poukázal na  dobrodince J.V. císaře Františka Josefa a zazněla Rakouská národní hymna.

1. září byl zahájen  školní rok 1909/1910.   Do školního roku  vstoupilo 205  žáků, 106, chlapců a 99  děvčat. 142 katolíků a 63 evangelíků.

Zemřela žákyně III. třídy Barbora Matýšková.

17. září 1908 se narodil Bohuslav Otřísal z č. 102. R. 2008 oslavil 100 let.

15. září byli na výstavě v Praze František Strouhal, Josef Vedra, Václav Kučera, Martin Nečas a Václav Lízal.

23. listopadu bylo v Šitbořicích jednání kvůli odvodňování.

2. prosince bylo oslaveno 60. výročí (1848-1908) panování císaře Františka Josefa. Bylo nazýváno diamantovým výročím. Hlavními řečníky byli řídicí učitel Hájek, faráři Adamec a Procházka. Z žáků  vystoupil s dojemným proslovem Josef Konečný ( III. třída).

Odpoledne byla konána občanská jubilejní slavnost v obecním hostinci. Slavnost byla zahájena slavnostní řečí mladšího učitele, poníž zazpívány dva slavnostní sbory. Po prvním sboru přednesli někteří občané  vhodné proslovy. Náčelník hasičského sboru promluvil šíře o významu jubilejního dne pro sbor  hasičský. Slavnost byla zakončena rakouskou hymnou a písní. Na návrh katolického faráře byl zaslán J.V. holdovací telegram. Také na matici školskou, místní chudinu a na hasičský sbor bylo při slavnosti pamatováno a  byl jim věnován slušný obnos, který se sešel při prodeji darů.

Štěpovaná réva.

Na začátku století prošla našim územím révokazová  vlna. Farář Adamec byl průkopníkem pěstování révu štěpovanou odolnou proti révokazu. V roce 1908 vysázel štěpovaný  vinohrad a  s ním další tři pěstitelé.

1909

Leden mírný a pršelo, únor bílý a mrzlo, v březnu a dubnu zima. Pomrzly vinohrady, léto celkem chladné a deštivé.

Z matriky vybírám: 2. května 1909 měli svatbu v Nikolčicích:

Václav Lízal (nar. 1884) z č.34 a Marie Nečasová (1884) z č. 66. Oddával je farář Ladislav Procházka, za svědky se podepsali Martin Pulhandl z č. 32 a Jan Bedřich z č. 64.

Hustopeče v roce 1909

6. srpna byl v Šitbořicích úředně uzavřen kostel a v listopadu téhož roku zbořen.

31. srpna  odchází ze školy učitelka ženských ručních prací Emilie Svobodová, odchází do Rajhradu.

1. září nastoupila na školu nová učitelka  ručních prací Klotilda Egerlová. Přichází k nám z Bošovic.

1910

Leden až duben zima a sníh, v květnu deště.

14. května velký liják s kroupami. I léto a podzim deštivý, bláta až po krk. V polovině září byly louky pod vodou.

12. března vypukl požár u Františka Klobásy č. 32 a s ním vyhořeli i oba sousedé, Martin Kučera a František Helma.

Na jaře roku 1910 byla zahájena stavba nového kostela v Šitbořicích. V historizujícím slohu inspirovaném románskou architekturou. Stavební práce dobře pokračovaly, takže již 20. listopadu 1910 byl kostel benedikován. Kolaudace se uskutečnila 8. července 1911. Dokončený a vybavený kostel vysvětil 28. září 1913 brněnský biskup Pavel hrabě Huyn. Od té doby se tato událost každoročně připomíná pořádáním svatováclavských hodů.

28. června byl zakončen  školní rok 1909/1910.

Mezi dětmi se vyskytlo několik případu  trachomu, zavlečeného sem z Brna.

Vybráno z matriky:

5. července 1910 se narodil Cyril Matyšek z č. 62, jeho otec byl Cyril Matyšek 1881 a matka Terezie Kovaříková 1881, jeho manželka pak Marie Nečasová, svatbu měli 1940 v Nikolčicích.

6. září volba obecního zastupitelstva, starostou zvolen František Strouhal, prvním radním Václav Kučera, druhým Jakub Broskva.

Nikolčická kapela

Píše o ní František Černý z vyprávění svého otce (Č I. str. 80). Koncem století tvořili kapelu následující muzikanti: Růžička Pavel z č. 92 hrál na křídlovku, byl prý výborný muzikant. Na klarinet hrál Hanyáš Konečný z č. 49, na trumpetu Sasovský z Kurdějova. Bas hrál Helma František, který uměl bavit obecenstvo…

Na přelomu století bylo v obci 20 rodin Otřísalů. Domovní čísla si lidé nepamatovali, a tak každému dali nějakou přezdívku, aby se v nich vyznali.

Tak byl třeba Otřísal Sandr, po dědovi Alexandrovi, Hane Kašparůj, Hanes Mikulášuj, Vencl Hanézuj-. Otřísalovi z č. 106 říkali Hnětař…Č I. str. 88.

Zápisky z kroniky Nikolčice roku 1910 – František Stejskal, Nikolčická čítanka I. str. 32.

Desetiletí 1900-1910