Historie Nikolčic dvacátého století je doložena třemi kronikami školními a  dvěma kronikami obecními.

Obecní kroniku začal psát v roce 1927 učitel František Kloupar.  Jestli byla  psána obecní kronika před  tímto datem nevíme.  První školní kronika je psána od  roku 1869- do roku 1914 a díky  tomu, že zaznamenává kromě událostí školních, také některé události obecní, máme možnost se o nich dozvědět.

Z údajů uvedených kronik čerpali další kronikáři p.ředitel Kolínský, Mgr.Černý, Ing. Solnička a další.

Mgr.Černý vypracoval Nikolčickou čítanku I a později Nikolčickou čítanku II, která byla vydána ku příležitosti 955. výročí první písemné zmínky o Nikolčicích. Bylo to v roce 2001 a v obci se sešli občané, rodáci a přátelé obce a tento den byl důstojně oslaven. Kroniky pak byly uloženy do archivu v Mikulově, kde jsou dodnes. V roce 2018 vznikla myšlenka sepsat novou knihu o Nikolčicích, která by však měla mít poněkud jiný charakter. Obě již existující knihy obsahují dostatečné množství informací a čtenář si může udělat  živý obrázek o tom, jak se v naší obci žilo. Nová kniha je rozdělena na dvě tématicky rozdílné části. První část z nich zpracoval Dr. Peňáz a je zaměřena na hlubokou historii s fakty, které jsou k dohledání v historických pramenech. Druhá  část pak zachycuje chronologicky důležité události, kterými si vesnice prošla od roku 1900  až do roku 2000 a to rok po roku. A tam, kde se  zachovaly  fotografie, jsou tyto události doloženy. Podkladem pro tuto  část posloužily léty nashromážděná data, která zaznamenal Ing. Solnička. A dále více než rok trvající mravenčí práce s pamětníky obce, kteří  informace  doplňovali svými vzpomínkami, dokládali je fotografiemi z jejich  rodných alb, popisovali události, dění na  fotografiích a osoby, které jsou a  na  nich zvěčněni. Vzniklo poměrně velké dílo, které však  svým rozsahem nebylo možno vložit  do této knihy. Proto se zde nacházejí pouze jen ty klíčové momenty z novodobé historie vesnice.

MUDr. P. Šácha

Úvod k historii Nikolčic