Roky souhrnně zvané 30. léta 20. století, jsou charakterizovány především všeobecnou hospodářskou krizí, nástupem autoritativních režimů v řadě zemí světa a nakonec vypuknutím 2. světové války.

1931

Zima byla mírná, největší mrazy byly v únoru (15°C pod nulou).

7. února napadlo téměř půl metru sněhu. Velké množství sněhu přerušilo dopravu do doby, než byly silnice prohrnuty. Sníh napadl ještě 22. února. Poté už nastalo tání, které se stalo příčinou vody vstupující do sklepů. Měsíc březen byl ještě chladný. Setí začalo 21. března, ale o několik dní později je přerušil mráz. S prácemi se znovu začalo 5. dubna. Počasí o Velikonocích už bylo teplé. Ovšem 8. dubna přišel znovu mráz, který přetrvával až do konce dubna, kdy se oteplilo. Teplé počasí pak převládalo i v měsíci květnu a červnu.

6. ledna se odstěhoval do Hustopečí  zdejší rolník Jan Otřísal

26. ledna 1931  se dostavila stavební komise a žádané povolení  o přístavbu  školy udělila.  I nadále pokračovaly   o přístavbě neshody v obecním zastupitelstvu.

7. března oslavovali děti 81. narozeniny TGM. Oslavu si řídili  žáci sami. Žačka Marie Drábková z Nových Dvorů zahájila slavnost přivítáním rodičů a přítomných občanů. Potom přednesly  děti  básně a písně.

25. března  se uskutečnila veřejná dražba, při které byla prodána hospodářská školní stavení.

17. dubna proběhla schůze za účelem vybrání stavitele z veřejné  soutěže. Při hlasování nadpoloviční většinou byla přijata  ze tří uchazečů nabídka stavitele Františka Václavky  z Brna v celkové  částce 463 325 Kč.

1. května byl slavnostně otevřen mrakodrap Empire State Building v New Yorku.

26.května   se začala škola stavěti. Přijel  dozorce Čeněk Švancara s několika dělníky, nejprve  bylo nutno odstranit starý  materiál a teprve potom počali kopat základy. Byli přibráni místní zedníci a dělníci v celkovém počtu 30, aby práce mohla rychleji postupovat.

25. července byla   dokončena novostavba. Potom  byla střecha pokryta  taškami od firmy Kohn z Brna stavba byla připravena k přezimování.

Byla také zvolena místní knihovnická komise: F. Sedláček, F. Bartoněk, J. Rabovský, J. Konečný a osvětová komise F. Stejskal, Ant. Nečas, Ferd. Stejskal, F. Kloupar.

Za polního hlídače zvolen Josef Bartoněk z č. 178.

Proveden soupis dobytka.

Vybudována lávka k evangelickému kostelu.

Zamítnuta účast obce na budování skupinového vodovodu pro Hustopeče a okolí.

V prázdninových měsících převládalo sucho. Až kolem 21. srpna začalo pršet. Září bylo chladné a už v polovině tohoto měsíce přišel mráz. Kukuřice a další plodiny zmrzly a následně uschly.

Začátek listopadu připomínal letní počasí. To vystřídal v druhé polovině listopadu mráz. V prosinci o Vánocích začalo pršet. Déšť na silnicích namrzal a vytvořil náledí, které lidem komplikovalo cestování

Je třeba také zmínit, že v tomto roce se započalo s rigolováním-hlubokou orbou.  Zvláštní pozornost byla věnována révě, protože ta byla zničena v letech 1908-1910 mšicí révovou- révokazem. Zemědělci začali vysazovat druhy štěpované na americké podložce, jejíž kořeny révokazu lépe vzdorují.

18.  prosince se v Křepicích  narodila sestra Marie Theodora Relichová. Své dětství prožila v podstatě doma se svými rodiči. Jako školu navštěvovala měšťanku v Nikolčicích, kterou navštěvovala čtyři roky a předtím roční učební kurz také v Nikolčicích. Po ukončení měšťanky roku 1946 odešla do Řepčínského kláštera sester dominikánek. Jejím životním mottem je: Pane chceš-li mě tady, drž mě.

Sokol 1931

Výbor jednoty:

Starosta- Václav Bedřich, místostarosta- Jiří Nečas, jednatel- Josef Husovský, vzdělavatel- Josef Husovský, pokladník- Jindřich Otřísal, náčelník- Vojtěch Otřísal, náčelnice Ot. Husovská.

Pokud to počasí dovolovalo cvičenci vystupovali na  veřejných akcích v Krumvíři, Následovicích, Šitbořicích a uskutečnila se i tělocvičná besídka u nás.

1932

Rok tento možno označiti jako rok velmi suchý. Zima byla mírná. Půl roku nepřišlo vůbec vydatnějšího deště, což mělo zhoubný následek pro sklizeň obilí, Objevily se také spousty housenek (běláska ovocného a bekyně), takže i ovoce bylo málo. Suché a horké počasí tohoto roku bylo dobré pro vinnou révu.

25. února – Adolf Hitler získal německé občanství a v nadcházejících prezidentských volbách mohl kandidovat proti Paulu von Hindenburgovi se ziskem 36,8 %.

Zvolen starosta Fr. Stejskal, náměstek Jan Otřísal z č. 102 a 16 členů obecního zastupitelstva; dále prohlížitel masa Josef Rabovský, požární policie Ant. Novotný, J. Solnička a J. Krupička (kovář). Polní hlídači V. Lízal z č. 195 a Jan Kozák z č. 110, noční hlídač Josef Matýšek z č. 190, obecní tajemník F. Kloupar.

Odhlasovány diety pro zastupitele: 12 Kč v obci a sousedních obcích, 20 Kč při jednání v Židlochovicích a 40 Kč v Brně.

Uděleno domovské právo Václavu Hrabcovi (udělovalo se po desetiletém pobytu v obci).

11. července obrovská průtrž mračen a téměř hotová budova školy byla silně poškozena a zatopena. Voda dosahovala výše  2-3 m, pomáhaly  hasičské sbory z Brna, Nosislavě, Nikolčic.

4. září byla přesto nová přístavba školy otevřena (východní křídlo) a slavnostně předána do užívání Vše se do začátku školního roku stihlo opravit. Ústřední  topení zavedla firma J. Štětka z Prahy, školní nábytek dodala firma Ing. Albrechta, práce natěračské firma František Čáslavský z Brna a práce zámečnické  firma „ Ergon“ z Brna ( Richard Sastinger a Lukáš Lejska).

Akt otevření nové školní budovy provedl starosta  František Stejskal a odevzdal klíče nové budovy správci školy. Promluvili také za okresní úřad R. Kabela, inspektor Baráček, za učitelstvo František Císař a konečně František Kloupar a  žáci poděkovali všem občanům. Následovala prohlídka nové budovy, která v danou dobu  patřila k nejkrásnějším školám z celého okolí.

Vyučování bylo započato ve 4  třídách.

Do sboru učitelského přibyl uč. Oldřich Fojt z Klobouk, ten však v říjnu odešel na vojnu a místo něj přišel Václav Pěnčík.

V říjnu byl slavnostně předán k užívání nový most u školy.

28. října a narození pana prezidenta byly oslaveny jako jiná léta vhodnými oslavnými básněmi, písněmi a produkcemi. Kromě správce školy promluvili oba manželé Husovští.

Za obecního pastýře přijat Fr. Kugler. Evangelický farář Jaroslav Sochor byl ustanoven  farářem v Miroslavě.

Na jeho místo byl dosazen Václav Hora.

Sokol 1932

Starosta- Václav Bedřich, místostarosta- Jiří Nečas, jednatel- Vojtěch Otřísal, vzdělavatel- Josef Husovský, pokladník- Jindřich Otřísal, náčelník- Bohuš Svoboda, náčelnice Josefa Lízalová.

Nacvičovali prostná k IX.sletu, účast byla dobrá. Cvičili v Dambořicích, v Podivíně. Byli na sletu v Praze. Tělocvičná besídka se uskutečnila na dvoře církevního domu č. 86.  28. října vystoupilo žactvo. Tanečních zábav a  divadel bylo málo.

Hospodářská bída na našem venkově vzrůstá. Rok neúrodný, hospodářské plodiny bezcenné. Nezaměstnanost roste, všude je nedostatek hotových peněz. Záložny nemohou ani poskytovat úvěr, ani vyplácet vklady.

Na Ukrajině probíhal hladomor.

1933

Celý tento rok byl opět nevídaně suchý. Až počátkem září přišly deště, ovšem již pozdě. Vinobraní bylo slabší než minulého roku pro rozmáhající se révokaz. Ve vinohradech se rozšiřuje réva sázená na americké podložce, která je odolnější. Mnozí z nedostatku jiné začínají sázet divokou révu zvanou “derek”, která hodně rodí, ale pro špatnou jakost vína není doporučení hodná.

Německý stát se začal nazývat nacistické Německo, bylo to v době vlády nacistické strany, tedy od roku 1933 (jmenování Adolfa Hitlera německým kancléřem proběhlo 30. ledna 1933 a diktátorské pravomoci Hitler převzal v březnu 1933) Oficiální název státu byl Německá říše (německy Deutsches Reich) do roku 1943 a Velkoněmecká říše (německy Großdeutsches Reich) od roku 1943 do jeho zániku roku 1945.

22. ledna Tyto události měly  vliv i na  naši republiku. V  únoru se pokusili fašisté v čele s Kobzinkem a Gajdlem o převrat v Brně. Pokusili se o útok na “Svatoplukovy kasárny”, ale byli odraženi a vůdcové utekli do ciziny, vydáni a potrestáni dlouholetým žalářem.

28. února – vrchol nezaměstnanosti v Československu. Zprostředkovatelny práce evidují 920 182 nezaměstnaných. Odhaduje se, že skutečný stav byl až o 1/3 vyšší.

Na naší škole proběhla epidemie  spalniček, dva žáci měli záškrt.

Funkci tajemníka přebírá Fr. Stejskal. Za nájemce obecního hostince vybrán Ant. Hochman, koncem roku nahrazen Ant. Jurčíkem. Do svazku obce přijati Fr. Strouhal a Josef Hrouzek.

26. dubna – vzniklo v Německu  gestapo

21. května  byly konány  májové oslavy, žáci ze  školy předvedli  tělocvičné produkce ve stylu  rytmického  tělocviku. Kromě těchto oslav byly  konány  různé další akce, na které byli zváni rodiče a ostatní občané. Byly to: Den svobody, Červený kříž, oslavy Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka, M.R. Štefánika. Posmrtné vzpomínky  byly věnovány Dr. Švehlovi a Fr. Úlehlovi. Vše s bohatým programem. Ze sbírky bylo koupeno plátno na  školní  jeviště.

28. října – státní svátek a 15. výročí vzniku Československé republiky oslavil prezident republiky Tomáš Garrigue Masaryk jízdou na přiděleném policejním koni (jeho oblíbený Hektor již nebyl) v čele přehlídkového průvodu od muzea na Václavském náměstí až na dnešní náměstí Jana Palacha, kde byla přehlídková tribuna.

26 listopadu se  konala  volba nové školní rady. Předsedou byl zvolen Jan Nečas, č. 13, místopředseda Antonín Hanýšek- krejčí. Dále jsou ve školní radě: František Kloupar, Josef Husovský- za učitele, Řehoř Nečas a František Záblacký č.12 – za obec.

Složení pedagogického sboru zůstalo stejné. Jen učitelka  Husovská odešla na mateřskou dovolenou a  nahradila ji uč. Zita Hloušková nar. v Židlochovicích.

Žáci na škole poslouchali pravidelně  rozhlas.

Sokol 1933

Prozatímní  místnost, která sloužila jak  tělocvična  v církevním domě č. 86, musela jednota vyklidit a  vrátit k potřebám  církve. Byl ponechán k dispozici dvůr a jedna komora. Takže se opět cvičilo pod  širým nebem. Cvičenci se  účastnili veř. Dvičení v Kloboukách, Rozáříně. Byla těžká doba hospodářské krize, nebylo velké aktivity.

Starosta- Václav Bedřich,  jednatel-Jan Ryšavý, vzdělavatel- Josef Husovský, pokladník- Jaroslav Kučera, náčelník- Bohuš Svoboda, náčelnice – Josefa Bedřichová. Základna  čítala  30  členů.

1934

Rok 1934 byl jako minulé poslední tři léta v první polovici velmi suchý a horký. Zima byla mírná, sněhu málo. Jaro přišlo velmi brzo. Po 20. dubnu přišly velmi horké dny (až 40° C) Očekával se déšť, ale nepřišel. Jelikož země byla ve spodu vyprahlá od minulých suchých let, tedy povrchní jarní vláha za takových horkých dnů brzy vyschla. Následkem tak velikého sucha sena bylo málo a druhých jetelin skoro nic, obilí počalo předčasně dozrávati poněvadž bylo zaschlé, takže koncem června již nastaly žně. Červenec byl zase velmi suchý. Ovoce bylo dost, zvláště třešní. Vinohrady, které nebyly zničeny od révokazu, slibovaly též dobrou úrodu.

24. května – čtvrtá volba Tomáše Garrigua Masaryka prezidentem Republiky československé.

9. června – Československo uznalo Sovětský svaz de iure.

V první polovici srpna bylo ještě veliké sucho, ale v druhé polovici přišly veliké přívaly. První přišel v noci ze 27. na 28.8. Tento byl největší a způsobil nejvíce škody.

Ve škole  nastaly změny- učitel Pěnčík byl přeložen do Šakvic, místo něj byl ustanoven Vilém Kabela ( narodil se v Boleradicích) ( na obr.)

Uděleno domovské právo Josefě Sirové.

Projednána výstavba požární nádrže.  

Kafkův autobus byl zničen výbuchem. Po měsíční přestávce zahájena doprava autobusem pana Grolíka. Jezdí jednou denně – ráno do Židlochovic a večer zpět.

Sokol 1934

V čele jednoty stáli:

Starosta- Václav Bedřich,  jednatel-Vilém Pivec, vzdělavatel- Josef Husovský, pokladník- Jaroslav Kučera, náčelník- František Nečas, náčelnice – Josefa Lízalová.

Cvičilo se velmi nepravidelně, byla malá členská základna.

28. října  byla  besídka a akademie, která byla zahájena  přednáškou vzdělavatele Josefa Husovského a pak následoval  pestrý pořad  tělocvičných čísel. Naši dále cvičili v Hovoranech, Morkůvkách.

Divadlo bylo sehráno pouze jedno.

1935

Rok tento byl  zase velmi suchý byl, zvláště ve druhé polovici,  taková sucha jsou zaznamenána  již  čtvrtý rok. Zima byla dosti mírná, ale přetrvala až do polovice měsíce března, sněhu bylo více než-li v roce minulém. Jaro přišlo pozdě. Lze říci že  rok nebyl pro zemědělce příznivý.

6. ledna  byla ve  škole uspořádána schůze  rodičů s učiteli, při níž sehráli  žáci  divadelní kus: „Štědrý den chudé prodavačky“. Při této příležitosti bylo vzpomenuto 100 leté  výročí naší hymny.

V Divákách došlo k pokusu o výrobu falešných  bankovek (1934); našli zde  tajnou penězokazeckou dílnu v domě č. 152.

10.ledna

Činovníci Sokola: Starosta: Václav Bedřich. Místostarosta: Jaroslav Kučera. Jednatel: V. Pivec. Pokladník Jindřich Otřísal. Vzdělavatel: Josef Husovský ( učitel). Hospodář: E.Otřísal. Náčelník : B, Otřísal. Náčelnice Jos. Lízalová.

Nicméně projevuje se stagnace  činnosti organizace.

Učitel Josef Husovský  založil  10. ledna 1935 kroniku Sokola, ve které vylíčil historii prvních 15 let života jednoty od  roku 1920.

V březnu oslavil šedesátiny inspektor Osvald Baráček.

Učitelský sbor se  žáky mu zaslali blahopřejný dopis, za který vzácný  jubilant srdečně poděkoval.

18. března se narodil vynikající kantor, kronikář, malíř, národopisec a biolog  Mgr. Josef Černý.

Na Bařině stávaly váhy naproti č. 10  a tento rok byla přistavěna trafika pana  Josefa Bartoňky. Říkalo se mu Šnajdr, prodával cigarety.

Místo trafikanta  dostal pro zmrzačenou nohu z I. světové války. Svého času tam byl také holič- p. Soška a také sběrna mléka- pan Solnička vzpomíná ( Nikolčická čítanka II str.33) Denně tam přijíždělo mlékárenské auto. Než se naložily konve, šofér  naložil náruč polínek pod kotel umístěný na korbě. Smradlavý kouř se  vyvalil na celou dědinu, dřevo totiž nehořelo plamenem, jen se  destilovalo. Auta  jezdila na dřevoplyn.

Ukázka takového  automobilu, které jezdilo na dřevoplyn.

Pro malý zájem jezdí autobus jen v pondělí a v sobotu. Od července pak je nucen p. Grolík dopravu ukončit.

Říjen 1936 – v Divákách  byl při druhé dražbě  zakoupen zámek  agrárníkem Viktorem Stroupalem pro Středomoravskou akciovou společnost cukrovarnickou a zemědělskou. Původní majitel baron Levetzow se  značně zadlužil a od roku 1930 již  byl pod nucenou  úřední správou. Tak se  zámek dostal do „ občanských  rukou“ a po staletí  byla obec zbavena všech závazků a povinností vůči panství. 

11. srpna resignuje starosta F. Stejskal, místo něho zvolen Štěpán Vintrlík.

5. listopadu – prezident T.G. Masaryk jmenoval v Lánech 15. československou vládu, široké koalice, 1. vládu Milana Hodži

14. prosince oznámil TGM, že se pro nemoc vzdává úřadu prezidentského. Jaké svého nástupce doporučil Dr. Beneše

18 . prosince  byl zvolen náš druhý prezident Edvard  Beneš

1936

Rok tento byl v první polovici mokrý a v druhé zase suchý.  Opět  neúrodný. Nikolčice se  řadily  do kategorie   vesnic, které byla závislé na zemědělství. Žel tento rok je charakterizován  zvýšenou zadlužeností.

Na začátku roku zvolen starostou Metoděj Konečný, náměstkem Jan Otřísal, radními F. Stejskal a Jan Lízal. Jan Kobliha a Jan Lang byli přijati do svazku obce.

V obci  byla zavedena branná výchova chlapců od osmnácti do dvaceti let. Zavedena byla i civilní protiletecká ochrana.

7. až 9. února   uspořádal včelařský spolek  kurs medového pečiva. Nikolčičtí včelaři byli až do tohoto roku členy včelařského spolku v Boleradicích. Kurzu se účastnilo 20 osob. Kurs se konal ve škole. Hlavní zásluhu na uspořádání kursu měl František Stejskal č. 40.

Zřízeno mrchoviště na Hlinkách.

Hasiči v roce 1935 (Foto poskytl p. Bartoloměj Strouhal, foto je z NČ 2 č.4)

 26. května mířily děti z Rakvic na výlet na Pálavu. Přes Dyji se měli dostat pomocí přívozu, jenže ten se při třetí cestě doslova rozpadl. Dvaapadesát dětí se během vteřiny ocitlo v řece, která byla vlivem nedávných dešťů divoká. Odolat mocnému proudu neměly děti šanci – třicet jedna z nich neštěstí nepřežilo.

Naše  děti ve  škole na  tuto událost uspořádaly  vzpomínkový akt.

6. června 1937 věnovali diváčtí občané bratřím Mrštíkům bronzovou pamětní desku. Je umístěna na budově obecního úřadu – dříve školy kde, Alois Mrštík učil.

6. července schválena a odeslána půjčka 2000 Kč na obranu státu.

Za nočního hlídače zvolen Josef Šubík, polní hlídači Jan Matýšek a Jan Rabovský; obecním sluhou zůstává Josef Nečas.

Opravena márnice na hřbitově a schváleno telefonní spojení do obce.

1.16. srpna – Letní olympijské hry 1936 v Berlíně

  1. září začal další školní rok jako čtyřtřídní.

V učitelském sboru  došlo ke změnám, protože učitel Husovský odešel učit  do Nosislavě a jeho manželka do Velkých Němčic. Na jejich místo byly ustanovena učitelka Marie Konečná ( nar. v Šitbořicích) a Vlasta Dostálová, dcera uč. Jana Dostála, narodila se  v roce 1914 v Nikolčicích. Gymnasium studovala ve Znojmě v Králově Poli. Na učitelství se připravovala v Čáslavi. Sem nastoupila na své první místo.

5. října se narodil ve Vlčici – Hrádečku Václav Havel – český dramatikesejistadisident a kritik komunistického režimu a později politik. Byl devátým a posledním prezidentem Československa (1989–1992) a prvním prezidentem České republiky (1993–2003).

31. října se konal ve státním lese v bažantnici  reprezentační hon, kterého se účastnili vzácní hosté. Byl to hlavně Rumunský král Karel II a jeho syn Michal, kteří byli na návštěvě u Dr. Beneše. Z Nikolčic bylo na honu 40 mužů. Vzpomínku na  tuto událost popisuje v obecní kronice František Nečas.č.3.

Na počest krále Karla II byla pak  bažantnice přejmenována na „Rumunská bažantnice“.

Návštěva rumunského krále Carola II. s princem Michalem a prezidentem dr. E. Benešem na Nové radnici v Brně, 1. 11. 1936

14. listopadu  tragicky  zahynul pod vlakem v Nových Dvorech  žák František Papež. Pochován je v Křepicích.

5. prosince – přijata nová – tzv. Stalinská – ústava SSSR,

 O vánocích uspořádali  žáci III. třídy nadílku pro všechny  žáky všech  tříd. Sehráli dále  divadelní kus „ Za štěstím“.

1937

Tento rok byl jeden z nejneúrodnějších roků.

29. ledna – Premiéra divadelní hry Karla Čapka Bílá nemoc v Národním divadle.

Dne 6. února byli za definitivní učitele zvoleni Václav Kabela a Marie Pašová. Zamítnuta žádost fotbalistů o zřízení hřiště ve Strhách, povoleno sokolské jednotě zřízení cvičiště na Rasovce s podmínkou, že nebudou zavazet v období mlácení. Za nočního hlídače zvolen Ludvík Oujeský.

7. března  proběhly oslavy dne narození prezidenta osvoboditele. Žáci si také připomněly památku J.A. Komenského- učitele národů

5. dubna – Po čtyřleté výstavbě bylo dáno do provozu letiště na Ruzyni, dnes Letiště Václava Havla Praha.

Květen byl ve znamení májových oslav a oslav dne narození Edvarda Beneše. K oslavám byl připojen také den matek- děti vystoupily v národních krojích.

22-24.května se účastnili naši občané Manifestačního sjezdu republikánského dorostu v Praze.

6. června  byla v Divákách odhalena bronzová pamětní deska bratří Mrštíků.

Ve dnech 5. a 6. září se ve škole konala výstava zemědělských plodin. Výstavu pořádala Družina katolických zemědělců.

Obeslalo ji i 13 obcí z okolí. Výstavy se účastnilo 1220 lidí. Odměnu za vystavené obilí obdrželi: František Stejskal, Cyril Nečas č.63, Pavel Konečný, Metoděj Konečný, František Strouhal č.221, Josef Nečas č.130, Štěpán Matyšek, Alois Jelínek č.80, Václav Nečas č.3. Cenou za vystavené hrozny byl poctěn František Záblacký. Cena za nejlepší ovoce byla přiznána Martinu Rabovskému.

V tomto roce  byla provedena  výstavba družstevního lihovaru  při velkostatku v zámecké zahradě  za hospodářskými budovami v Divákách. Dával možnost  příležitostního  výdělku i našim občanům při odvážení lihu, krmných  výpalků,, dovážení dřeva, uhlí apod. Lihovar  řídila  správní a dozorčí rada, zvolená ze  140 družstevních podílníků. Mezi nimi byli i někteří z Nikolčic.

Začaly se objevovat jednotlivé případy slintavky.

14.září zemřel v Lánech prezident TGM. Naše obec uctila jeho památku smuteční slavností dne 18.září večer při níž promluvili starosta Konečný a správce školy Franišek Kloupar. Pohřbu se účastnila zdejší učitelka Vlasta Dostálová.

1938

27. ledna 1938 bylo vidět v Nikolčicích krásnou severní zář. V 8 hodin večer. Lidé myslili, že hoří Přichystalovy zásoby benzínu v Židlochovicích.

Tuto polární záři popsal kronikář ze  Šitbořic detailně v obecní kronice. „Celé severní nebe od západu až po východ a do velké výše bylo rozzářené ohnivou září. Byla to nádherná polární záře měnivých barev, hned byla ohnivě rudá a po chvíli svítivě žlutá a zase naopak. Ve vzduchu bylo slyšet zvláštní šustot a praskot. Ten den bylo jasno, takže tento přírodní úkaz skýtal čarokrásnou podívanou. Něco podobného jsme ještě neviděli. Polární záře zářila skoro celou noc a byla viditelná v celé Evropě.

4. února – Hitler se stal vrchním velitelem německých ozbrojených sil.

12. února – V Národním divadle měla premiéru hra Karla Čapka Matka.

11. –13. března – Rakousko bylo anektováno hitlerovským Německem, tato skutečnost výrazně snížila obranyschopnost Československa.

Duben aprílový, všechno zmrzlo.

1. května byla   ve škole uspořádána  mírová slavnost  ČK. Žáci IV. třídy sehráli  dvě  divadelní představení.

19.23. května – Květnová krize mezi Československem a Německem

21. května byla v noci vyhlášena částečná mobilizace. Týkala se mužů ročníku 1913 a příslušníků hraničářských praporů ve věku čtyřiceti dvou let. Mobilizace byla velmi nečekaná a muži museli odejít ke svým útvarům ještě v tu noc, kdy přišel mobilizační rozkaz. Nejen v obci vyvolal mobilizační rozkaz velký neklid. Všichni vojáci však byli odhodláni bránit vlast. Všichni mobilizovaní muži se vrátili domů po čtrnácti dnech, napětí mírně polevilo(ŠK).

12. června se konaly ve školní tělocvičně volby  do obecního zastupitelstva.

Josef Bartoněk č.230, V. Kučera č.220, Václav Otřísal, Josef Hlaváček č. 87, Jakub Strouhal, Štěpán Vintrlík. Josef Bartoněk č.74, A. Novotný č. 208, Jakub Bílek, Antonín Hanyáš, František Stejskal ml. č. 40, Václav Vahala č.181, Jan Nečas č. 13, Václav Bedřich č. 64, Josef Fasora ( Nový Dvůr). Jakub Novotný č. 48

13. června  byla ve  škole biskupská  vizitace.

Koncem  června  žáci IV.třídy podnikli  výlet do  Brna, navštívili představení Rusalky, prohlédli si muzea  a památky Brna.

10.července byly provedeny volby do obecní rady:

Starostou byl zvolen Metoděj Konečný (dosavadní starosta), náměstkem František Nečas rolník č.22. Další členové rady:  Antonín Novotný č. 208, Josef Bartoněk č.230, Jakub Bílek č. 135, Jan Nečas č. 13, František Stejskal č. 40.

Funkci pokladníka vykonával Štěpán Vintrlík č.139, v čele hospodářské komise stále předseda František Stejskal č. 40.

7.srpna  bylo zaznamenáno již 500 případů slintavky dobytku hovězího a 400 případů u dobytka vepřového. Tuto epidemii lze považovat za katastrofální.

Začíná  školní rok 1938/39

1.září byl ustanoven nový učitel Karel Pavlík (Nar. v Lovčičkách u Vyškova), učitelský sbor tvořil dále Vilém Kabela, Vlasta Dostálová a správce školy František Kloupar. Ručním pracem vyučovala Lib. Farlíková. Učitelem náboženství byl katolický farář Tureček a evangelický farář Šedý.

Sudetoněmecké povstání bylo povstání sudetských Němců v září 1938, zčásti živelné, zčásti organizované Henleinovou fašistickou Sudetoněmeckou stranou (SdP), a na ně navazující násilí Němců proti Čechům v říjnu 1938. Událost je také označována jako henleinovský puč (resp. pokus o puč).

14. září v půl třetí ráno přišla další  částečná mobilizace. Tato mobilizace nebyla tak nečekaná, ale přesto rozrušila mnoho lidí. Lidé se loučili s povolanými muži a domnívali se, že válka už musí přijít. Postupně byli povoláváni další muži a 23. září před půlnocí byla vyhlášena všeobecná mobilizace. Odcházeli povolaní muži do věku čtyřiceti let. (ŠK)

23. září vyhlásil prezident Edvard Beneš všeobecnou mobilizaci. Mobilizační manifest svolával mladé muže do 40 let, aby se postavili proti nepříteli…

24.září byly naplněny  3 povozy odvedenci.

27.září musela obec odevzdat koně do Brna, ve vesnici nebyla pracovní síla, práce na poli vázla. V Nových Dvorech byla posádka  dělostřelectva a měli tam pár koní. Obecní úřad je požádal, aby koně  byli přiděleni do Nikolčic, což se ale stalo  terčem pro závist a nespokojenost mezi místními občany.

29. září – podepsána Mnichovská dohoda.

30. záříČeskoslovensko postupuje Německu pohraničí (tzv. Sudety), což zapříčinila Mnichovská dohoda.

V důsledku mezinárodní situace došlo v letech 1938-1945 k okupaci okresů Mikulovska, části Hustopečska a Břeclavska.

 1. října  – Vznik tzv. Druhé republiky

5. října -po přijetí mnichovské dohody prezident Edvard Beneš abdikoval

8.října – krátce po Mnichovské konferenci, v rámci takzvaného „5. pásma obcí přičleněných k Velkoněmecké říši“, zaznamenaly obce mimo jiné tvrdý zásah do správní struktury kraje. V okrese Hustopeče bylo okupováno 8 obcí: Hustopeče, Kurdějov, Nové Mlýny, Popice, Přítluky, Starovice, Strachotín a Zaječí.

9. října byly německými vojsky obsazeny Hustopeče a Kurdějov. Nikolčice se staly  rázem vesnicí hraničící s Německem. Toho dne ustupovalo  naše  vojsko přes  Diváky, zklamané a sklíčené. Na přechodu zůstala  rota hraničního pluku k zajištění nových  hranic, která byla koncem října  vystřídána  strážní  rotou. Jeden kilometr od stanovené demarkační  čáry bylo zřízeno tzv. izolační pásmo. Okolní kopce- Nedánov, Díle, Nivky, Stará hora a NIkolčické vrchy- byly obsazeny vojenskými hlídkami, které si vyhloubily v okolí zákopy a prozatimní  kryty. Na silnici do  Kurdějova byla zřízena prozatimní strážnice s železnými překážkami.

15. října byli záložníci propuštěni. Vojáci se postupně vraceli  domů a občanům byli vráceni koně i  dopravní prostředky.

20. října – úředně zastavena činnost KSČ v českých zemích. Na Slovensku se tak stalo již 9. října

22. října – Edvard Beneš odletěl do Velké Británie.

Na naši školu přichází  z Čech učitel Rudolf Kolínský a zde se oženil s učitelkou Vlastou Dostálovou, později odešla na mateřskou a místo ní  přišla učitelka Svatava Heinigová. Po odchodu zdejších učitelů k vojsku v rámci mobilizace  vyučoval na  škole  Fr. Kloupar a  učitelka A. Maliková

30. listopadu – Emil Hácha byl zvolen prezidentem republiky.

Začátkem prosince se začalo jednat o stanovení nových státních hranic, které probíhaly od  Nikolčic  k Boleradicím

13. prosince pak smíšená německo-československá komise vykolíkovala podle katastrální mapy novou hranici a  příslušných katastrech.

1939

Mírná zima, chladné jarní měsíce. Větší zima se dostavila až v březnu. Ve dnech 27. až 29. března pršelo tolik, že byla zaplavená pole. Na konci dubna mrazy polevily a na začátku následujícího měsíce začalo setí, které zvládli zemědělci díky pěknému počasí za pouhý týden. Poté znovu přišlo chladné počasí, které přineslo i mrazy. Občasné mrazy přišly i během května. Celý květen průběžně pršelo a rolníci měli obavy o úrodu. V první polovině června bylo slunné počasí. Od druhé poloviny začalo zase pršet a často přicházely silné bouřky.

8. březen – Hitler informuje říšskou reprezentaci o tom, že ČSR kvůli nesnesitelné situaci v Praze bude obsazena nejdéle do týdne.

14.  března vzniká samostatný Slovenský stát- prezidentem je Jozef Tiso

Začátek německé okupace Čech, Moravy a Slezska. Vojáci českého 8. pluku v Místku kladou ozbrojený odpor německým jednotkám

15. březen -německá okupace českých zemí, obsazení Čech a Moravy (německý IV. a XVI. sbor) – operace Marzwirbel

Zahájena první masová zatýkací akce v ČSR zaměřená proti všem potenciálním odpůrcům Říše – akce Gitter (Mříže)

Podkarpatská Ukrajina vyhlašuje nezávislost na ČSR

15. března po záboru pohraničí byly stanoveny nové hranice státu. Také naší obcí projížděla, za sněhové vánice velká vojenská kolona německých vozidel. Z pohledu kluka tuto událost popisuje pan Solnička v Nikolčické čítance II na straně 32.

16. březen maďarské jednotky okupují s německým souhlasem Podkarpatskou Ukrajinu

Zřízení Protektorátu Čechy a Morava, jmenování protektorátní vlády (ČSR)

Okupací okresní sídlo v Hustopečích zaniklo a město se stalo součástí Landrátu mikulovského v Dolnorakouské župě ( Gau Niederdonau). V důsledku toho při jízdě či chůzi do Kurdějova a Hustopečí, ale i na pole Hády, Molgary, Pizingry a Pruchy musely být propustky.

Po zrušení Okresního úřadu Hustopeče přešly obce pod Okresní úřad Klobouky, později však i zde byl zrušen okresní úřad a oblast spadala pod Hodonín.

Pod kloboucký berní úřad ( lidově důchodkový) náležely obce: Bohumilice, Boleradice, Borkovany, Bořetice, Brumovice, Diváky, Horní Bojanovice, Kašnice, Klobouky, Kobylí, Krumvíř, Martinice, Morkůvky, Němčičky, Nikolčice, Šitbořice, Velké Hostěrádky, Velké Pavlovice a Vrbice.

Když měla být německými vojsky obsazena Hustopeč a Kurdějov, do Nikolčic bylo přiděleno 200 čsl. vojáků. Byli usazeni v soukromých domech. U Klobásů č.10 měli kancelář, u Bystřických č.21 byla polní kuchyně ( Děti si tam chodily na polívku). Několik dní bydleli ve škole.

17. březen – zavedení pravostranného silničního provozu v Protektorátu Čechy a Morava (ČSR)

Toho roku byla v naší obci zřízena četnická stanice a finanční stráž. O byty byla nouze. Četníci byli usazeni na čísle 86 (církevní dům). Po osobních změnách zůstal na stanici velitelem Fr. Peša, jeho podřízení byli praporčík Poffel a strážmistři Fuchs, Kovář a Červinka. Finanční stráž měla původně 18 členů a roku 1940 byla zrušena; její členové odešli do civilních služeb. V obci zůstal jako zásobovací komisař Josef Slováček, bývalý  ruský legionář,  a Vilém Frejka pro Křepice.

19. březen – německá vojenská přehlídka na Václavském náměstí v Praze 

Policejně byla zpřísněna evidence každého občana, mladí již od čtrnácti let měli občanský průkaz (Kenkartu). Což byl jednoduchý malý dvoulistý průkaz z fotografií, rodným číslem, označením bydliště a otiskem palce.

21. březen – položen základ vzniku Národního souručenství (jediné politické strany v Protektorátu Čechy a Morava)

Vedoucím byl prezident Hácha, zde Jakub Bílek. Kromě vybírání příspěvků nevyvíjelo žádnou činnost.

5. květen rozkaz Reinharda Heydricha ke zformování gestapa v Protektorátu Čechy a Morava.

5. červen – podplukovník Ludvík Svoboda ilegálně uniká poblíž Ostravy do Polska

8.  června  byl přeložen zdejší  řídící uč. Kloupar  do trvalé výslužby.  Zde začínal svou učitelskou kariéru v roce  1905.

22. června probíhá jednání o zřízení újezdní měšťanské školy pro obce Diváky, Nikolčice a Křepice se  sídlem v Nikolčicích.

V červnu byly ve vsi povodně.

12. července krupobití, škody na ovoci, průměrné  žně.

14. července  se narodil  Karel Gott, zpěvák.(+ 2020)

9. srpna se  v Brně narodila Eva Pilarová.( + 14.3.2020)

Školní prapor.

 Žačky IV. třídy  vyšily pro obecnou školu prapor, na který správce školy vyprosil veškerý materiál od  různých firem. Střed byl vyplněn obecním znakem. Kolem znaku je Masarykovo heslo. Stuhy svými letopočty připomínají krátkou, ale  velikou  dobu našeho národa.

Poslední zápis  do školní  kroniky napsal uč. Kloupar v srpnu 1939.

Nový školní rok začal 1. září. Došlo ke spojení obecné školy pod společnou správu se školou měšťanskou, kvůli zabrání  měšťanské  školy v Hustopečích.  Nábytek byl do Nikolčické školy  přestěhován  z měšťanské školy z Olbramovic a  další vnitřní zařízení ještě ze škol v Našiměřicích a Hustopečích. Na zřízení a přestěhování školy měli největší zásluhy starosta Metoděj Konečný, náměstek František Nečas, radní Antonín Novotný, Josef Bartoněk a Václav Kučera a členové místní školní rady Josef Solnička a Josef Hanyáš.  František  Nečas  byl později nařčen, že „ okradl“ Říši a měl potíže s gestapem.

Ředitelem měšťanské školy byl Karel Krafka, který spravuje obě školy.

Učitelé: Anděla Horáková( narozena v Hustopečích), Rudolf Kolínský, Čestmír Černošek( Ostravice u Frýdku Místku), Hermína Kordíková( Opatovice) a Blanka Studená( Ivančice). Náboženství učili farář Jan Tureček a evangelický farář Šedý. Dívčím pracem vyučuje Libuše Farlíková, jež dochází z Křepic. Všichni žáci obecné školy jsou pojištěni proti úrazu u Hasičské pojišťovny v Brně.

1. září došlo k napadení Polska Německem, zahájení operace Fall Weiss, začátek druhé světové války

Zatýkání v Protektorátu Čechy a Morava – německá operace Albrecht I. – v Čechách zatčeno 1247 osob.

7. září protektorátní vláda schvaluje stanovisko Úřadu říšského protektora ohledně vyvěšování vlajek a hraní hymen

Září bylo chladné a na jeho konci začalo podzimní setí. Celý podzim byl deštivý. Všechny polní práce se tak musely konat v dešti.

Tento rok byla postavena obecní váha, stavbu provedla firma Kaláb z Brna. Náklad činil asi 25 000 K. Nosnost byla vypočtena na 130 q.

Zavedeno telefonní spojení  díky tomu, že v obci bylo zavedeno četnictvo a finanční stráž.

Americká společnost CBS zkoušela bezdrátový přenos barevné televize.

V říjnu byly zavedeny potravinové lístky. Šlo o tzv. přídělový systém  a současně  byly nařízeny povinné dodávky vajec a mléka. Někteří museli pěstovat tabák. Všichni museli být zaměstnáni a na základě toho dostávali na obecním úřadě lístky. Na příděl bylo maso, máslo, tuky, mléko, vejce, mouka a pečivo, cukr, mýdlo, prádlo, šatstvo, obuv, tabák, dříví, uhlí. Rozbujel se černý trh. Hlavním platidlem byly husy, kachny, sádlo, maso, vajíčka atd..

8. září britská BBC začíná s pravidelnými denními relacemi v českém jazyce

 Kdo měl rádio, musel z něj  odstranit krátké vlny.

17.září přechod československé vojenské jednotky na sovětskou stranu v oblasti mezi Polskem a Ukrajinou

18. září protektorátní vláda stvrzuje rozhodnutí Syrového vlády z října 1938 – 28. říjen nebude nadále považován za st. svátek (ČSR)

19.září- 189 mužů ze skupiny Českých legionářů pod vedením podplukovníka Svobody přechází k sovětským vojskům.

28. říjen   protinacistická demonstrace  smrtelně zraněn Jan Opletal  (1. ledna 1915 Lhota nad Moravou – 11. listopadu 1939 Praha) byl student Lékařské fakulty Karlovy univerzity,

 8. listopad  Adolf Hitler těsně unikl atentátu.

15. listopad  pohřeb Jana Opletala v Praze, demonstrace cca 5000 studentů v ulicích.

17. listopad – uzavřeny české vysoké školy, vedoucí představitelé vysokoškoláků byli zatčeni a popraveni, stovky českých studentů byly zbity a odvlečeny do koncentračních táborů.

18. listopadu- zatčení čeští studenti starší 20 let (1264 studentů) odvezeni do koncentračního tábora Sachsenhausen.

1.prosince přešel na školu měšťanskou učitel Rudolf Kolínský a na jeho místo  byla ustanovena jeho  manželka Vlasta Kolínská- rozená Dostálová.

1940

Abnormální  rok, tuhá zima, deštivé léto, lednová minima, v únoru vlna mrazů (mínus 25 st C.), zaváté komunikace. Obec musela proházet svůj katastr, odházený sníh se kupil kolem silnic až do výše 3 m. Byly škody na stromoví, opožděné žně, obilí špatně sype, chladný podzim, námrazy koncem října.

9. ledna byla provedena ve škole vánoční  nadílka  chudým dětem, kterou financovali různé organizace z okresu. V lednu bylo dětem obou škol  rozdáváno mléko.

V únoru odchází učitel Černošek na školu měšťanskou a na jeho místo nastupuje Jaroslav Vrána ( Přerov).

V obci se začala  budovat kanalizace a řešit otázka elektrifikace obce.  Podnět tomu byl dán již v době starostování Matýška z č. 8.

22. března měl pohřeb Jan Otřísal z č. 106, který zahynul v Německu, kde byl na práci. Jeho tělo tam bylo spáleno a urna poslána do rodné obce.

30. března byly zabaveny zvony: dva z katolického a jeden z evangelického kostela.

21. dubna sehráli členové uč. sboru ze školy  Horáková a Vrána pro jednotu Sokol operetu „ Tulácká krev“.

14. června Německo obsadilo Paříž

10. července  začala bitva o Británii

2.  září začíná  školní  rok 1940/41. Na obecné škole  vyučovali Alois Strouhal, Anděla Horáková, Vlasta Kolínská, Václav Bartoněk a Hermína Kordíková. Ručním pracem vyučovala Libuše  Farlíková

A dále třídní učitelé: Antonín Tomášek, Oldřich Jedlička, Josefa Brychtová, Rudolf Kolínský, Bohumír Jánoš, Jiří Kudela, Čestmír Černošek.

Jeden ze členů sboru odborný učitel Ed.Hrabovský byl pro ilegální  činnost popraven.

Náboženství učili Jan Tureček a Václav Bartoněk. Evangelíky učil farář Šedý.

Školu navštěvovaly  děti z Nikolčic, Křepic, Divák, Boleradic a Šitbořic.

Bylo zakázáno přijímání  židovských dětí  do  českých škol. Byla zavedena  výuka  němčiny, jako povinný předmět. Všechny nápisy,  tiskopisy, razítka atd, museli být německo- české. Slovo „ státní“ a  český“  bylo nepřípustné.

Učitelé němčiny, dějepisu a zeměpisu povinně  navštívili pražskou výstavu Deutsche  Größe.

Ředitelé a správci  škol se  museli  podrobit zkoušce z němčiny.

Školní zařízení, které bylo přestěhováno z Olbramovic, Našiměřic a Hustopeč, muselo být  vráceno nebo zaplaceno.

13. srpna obec  částku zaplatila 4.710 říšských marek, což bylo 47.100 korun.  Tím se veškerý nábytek a inventář staly majetkem obce.

Písmeno „V“ mělo být symbolem Vítězství říše v boji za novou Evropu a jako takové musí být propagováno.

Žákům bylo uloženo, že musejí   dokonale znát  hymnu Říše.

16. září byly sňaty plakety TGM z pomníků padlých v první světové válce.

28. října už se nesměl slavit svátek založení republiky.

Název „ měšťanská  škola“ byl  nahrazen názvem“ hlavní“ škola.

Dále bylo založeno Kuratorium — vedoucím byl nuceně ustanoven učitel Inocenc Ševeček a po jeho totálním nasazení učitel Jaroslav Vrána. I zde byla činnost pasivní.

 Finanční  stráž  byla zrušena. Měla původně 18 členů, kteří odešli do civilní služby.

Prezidenti

Státní prezident protektorátu Čechy a Morava – Emil Hácha

               ve funkci od 15. března 1939- 9. května 1945

Slovensko – Jozef Tiso (1939–1945)

Sovětský svaz – Josif Vissarionovič Stalin (1922–1953)

USA – Franklin Delano Roosevelt (1933–1945)

27.3.2020 byly v klubovně vystaveny  fotografie k tomuto desetiletí, žel bylo to v době nouze, kdy národ bojoval s koronavirem a nesmělo se  vycházet.

Desetiletí 1931-1940