1951

První měsíce r. ´51 byly přívětivé a téměř bez mrazů. Chladnější počasí s deštěm přišlo v březnu. V dubnu bylo proměnlivo a poslední dubnový den přišla první jarní bouřka. Květen a červen byly chladné a suché. Během žní stále sucho. Srpen byl chladný, až na konci měsíce se oteplilo a teplo převládalo do 24. září, kdy vál silný vítr. Více se ochladilo počátkem listopadu. Od půlky měsíce bylo dost proměnlivo. Do konce roku střídaly teplé dny sněhové přeháňky a mráz.

21. ledna vzpomenuto úmrtí V. I. Lenina.

Také byla vyhlášena akce s názvem „Šetři chlebem“. Z novin i rozhlasu bylo připomínáno nemarnit moukou a chlebem. (ŠK)

V únoru vzpomenuto výročí vzniku Rudé armády a Vítězného února 1948.

Ve světě zuří studená válka. Světové velmoci viní jedna druhou a horečně zbrojí.

V březnu proběhla 3. schůze SRPŠ. Rodičům byla předvedena jedna vyučovací hodina jazyka českého: čtení. Učebnice žáků byly upraveny na základě komunistické ideologie marxismu-leninismu. Učitelé měli vést pohovory s žáky a rodiči zaměřené proti náboženství…

V červnu žáci střední školy podnikli s učiteli dva zájezdy do Brna, zúčastnili se představení Jiráskovy Lucerny a Dvořákovy Rusalky.

30. června byl ukončen školní rok. Během prázdnin pomáhali učitelé při žních v socialistickém a soukromém sektoru. Učitel Jan Pěček se účastnil se 17 žáky chmelové brigády v Podbořanech.

Člen rady MNV s. Vojtěch Otřísal, zemědělský referent, se vzdal funkce pro neshody v kompetencích.

1. září byl zahájen školní rok 1951/52.

Byl zvýšen počet žactva, škola rozšířena o jednu třídu.

Projev měl zástupce ministerstva školství a ředitel školy.

2. září se konaly tzv. hovory s občany, přítomno 60 občanů a předseda MNV s. Koutný.

Funkci ROH školy převzal Jan Pěček. SRPŠ poslala rodičům žáků písemné přihlášky, protože účast na schůzkách byla velmi nízká. V září byl učitel Mil. Žák ustanoven na střední školu v Boleradicích, ale po týdnu se vrátil zpět do Nikolčic.

Nařízením ONV byli myslivci donuceni z veřejného zájmu odevzdat zbraně, a to: Cyril Nečas, Jan Nečas, Jan Michálek, Jindřich Mikáč a Jakub Stejskal. Novým předsedou myslivecké společnosti byl zvolen Alois Nečas. Starším myslivcům předala upomínkové obrazy. Pospolitost byla velmi kamarádská, pořádala vždy vydařené plesy. V Šitbořicích při honu byl postřelen myslivec Fr. Kokeš, svému zranění po pár dnech podlehl. (ŠK)

1952

První dny vlídné, bez mrazů či sněhu, od konce ledna sníh. V únoru padal intenzivně a velmi komplikoval dopravu. Březen byl chladný, již tolik nesněžilo. V dubnu však teploty 30 st. C a první jarní bouřky. V květnu nastal zvrat, teploty spadly pod 0. Rostliny na poli pomrzly. Červen byl opět teplý, v červenci a srpnu až 35 st. C a takřka nepršelo. V září přišel déšť a v říjnu ranní mrazy. Listopad byl velmi deštivý, prosinec mrazivý, často padal sníh.

1. ledna odchází do Boleradic uč. s. Alois Strouhal. Místo něj přichází Zdeněk Florián z Brna.

20. ledna proběhl slib členů PO v počtu 48. Přítomni zástupci MNV, rodiče, členové ČSM. Kulturní program (zpěv, recitace, tanečky): pěvecký kroužek řízený s. Milošem Strouhalem, klavírní doprovod s. L. Hanáková, výzdobu řídil s. Jan Pěček a tanečky nacvičila s. Jiřina Hoštová. Slavnost zahájil s. Jan Hrabec, předseda ČSM. Slavnost byla zakončena státními hymnami.

Při devítileté škole byl ustaven výbor LA: Jan Pěček, Rudolf Kolínský, Vilém Pivec, Václav Matýšek, Vojtěch Otřísal, Josef Černý a J. Jeřábek. Ve výboru byla zastoupena škola, MNV, MAV, Sokol, ČSM, ROH. Nábor do hornictví opět neměl kladný výsledek, nicméně ke konci škol. roku byli získáni 4 chlapci pro obor hutnictví a 6 dívek do kovoprůmyslu. Zájem žáků o polévky klesl, proto byla příprava zastavena. Téměř celý školní sbor zapojen do mimoškolní aktivity v obci.

Evangelický kostel byl slavnostně předán do užívání.

Bylo založeno místní hospodářství: Rudolf Nečas z č. 27: stolařství, Josef Kozák z č. 65: klempířství, jeho žena Marie: dámské krejčovství, Josef Fiala z č. 124: krejčovství, Josefa Staňková z č. 130: dámské krejčovství, Vladimír Vrbas z č. 242: malíř a natěrač a Vilém Pivec: oprava obuvi. Administrativní práce konala účetní MNV Libuše Svobodová / Brychtová z č. 29.

Žáci střední školy navštívili divadelní představení Strakonický dudák od J. K. Tyla v Brně, cesta konána autobusem a vlakem. T.r. prospělo s vyznamenáním 11 žáků, prospělo 209, neprospělo 21 žáků… Na brigádách odpracovali žáci školy 1962 hodin, nasbírali 154 kg sušených bylin, ty byly odeslány do Biogeny v Brně. V srpnu pracovalo 14 žáků na chmelové brigádě pod ved. Miloše Strouhala. Přes prázdniny na škole provedeny zednické úpravy a opravy zdi, malířské práce, zhotovení nových vrat na dvoře, opraveny školní lavice a vnitřní vybavení.

1. září byl zahájen školní rok 1952/53. Třídní učitelé pro devítiletku: I. třída NŠ: Anděla Lízalová, II. tř. NŠ: Marie Bílková, I. třída SŠ: Jiřina Hoštová, II. tř. SŠ: Miloslav Žák, II. A tř. SŠ: Vlasta Kolínská, III. tř. SŠ: Anežka Pěčková z č. 85, III. A SŠ: Jan Pěček, IV. tř. SŠ: Miloš Strouhal. Marie Bílková (z Šakvic) nastoupila nově místo Jaroslava Bartoňka.

8. září bylo na školní radě rozhodnuto, že náboženské symboly jsou přežitkem doby a byly ze školy odstraněny.

11. září se konala společná porada členů učitelského sboru a vedoucích PO. Zúčastnili se i s. Jaroslav Lízal, Zdeňka Vozdecká a Růžena Bílková. Bylo rozhodnuto, že vedoucím PO bude Josef Jelínek a na národní škole povede PO s. Jiřina Hoštová. Školu navštěvují žáci z Nikolčic, Divák a Křepic. Uč. Anežka Pěčková nastoupila MD, místo ní přišel s. Jan Wetter z Hustopečí. Činnost PO byla neuspokojivá, stejně tak činnost ČSM. Byl zřízen školní žákovský výbor, své úkoly plnil celkem dobře. Organizováno školní spoření, funkcí pověřen s. Jan Pěček. Brannou výchovu vedl Miloš Strouhal ve spolupráci s J. Pěčkem. Byl jim zapůjčen telefonní přístroj a pomocí něho navázali spojení s vojáky z Pohořelic. Žáci se zúčastnili tří vojenských cvičení v prostorách Nikolčic. Zaveden pokusnický a technický kroužek, o nějž byl zájem. Vede ho Miloslav Žák. Žáci Ryšavý, Mikáč, Brychta se pokoušeli o práce letecko-modelářské a pracovali ve škole i v neděli. Fotoamatérský kroužek vedl Miloš Strouhal, byla vytvořená temná komora, zakoupena kopírka a žáci se seznamovali s procesem fotografování.

Bylo zrušeno státní kino, promítací aparát převeden do správy Osvětové besedy a zapůjčen do školy. Obsluhoval jej Miloslav Žák a Zdeněk Kříž, žák III. třídy. Byly promítnuty filmy: Bitva pod zemí, Akademik Pavlov, Sláva sportu, Kolchida, Jižní Morava, Mikroskop, Stalingradská bitva, Rybáři na Dunaji, Ochránci polí, Josef Mánes, Revoluční rok 1948, Ve dnech míru, Naše ovocnářství. Ve škole byly promítnuty i 4 celovečerní filmy pro občany.

T.r. se také udála řada oslav, výčet je velký.

Zájem o studium projevili: Fr. Brychta, konzervatoř, nebyl přijat. Marie Vintrlíková, vyšší hospodářská škola. Zdeněk Veverka, Gymnasium v Hustopečích.

Začala úprava katastru a výměna půdy zemědělcům: lepší za horší nebo vzdálenější.

Byli určeni „vesničtí boháči – kulaci“: Jan Matýšek z č. 8 a 60, Josef Helma z č. 26, Fr. Nečas z č. 22, Josef Rabovský z č. 4, Fr. Bedřich z č. 68 a Josef Hlaváček z č. 87. Podrobněji v Nikolčické čítance II, str. 53.

Okresním soudem byli odsouzeni Vladimír Svoboda pro zatajení selete, Alois Broskva pro zkrmování cukrovky a Rudolf Nečas z č. 196 za manipulaci se žádostí o domácí zabíjačku (záměnu prasnice za sele).

Položeny základy JZD II. typu o 13 členech, z toho 2 zemědělci.

Velmi krušné údobí prožívaly Nikolčice v době žní. Stanovené termíny výmlatu a výkupu byly proti minulým létům značně zkráceny, byla stanovena tzv. výmlatová komise, která přidělovala mlátičky. Ale dodávky byly nakonec splněny.

17. července byl založen oddíl kopané a začal svou pravidelnou  činnost.

Podzim byl velmi deštivý a ztížil zemědělské práce. Cukrové řepy bylo málo a měla nízkou cukernatost. Proto byly omezeny příděly volného i vázaného cukru.

Zřízení nemocnice v Hustopečích. T.r. byla bývalá budova gymnasia přidělena ministerstvu zdravotnictví pro zřízení nemocnice. Již po dobu II. svět. války sloužila budova zdravotnickým účelům. Němečtí okupanti si v ní zřídili SS-lazaret wermachtu. R. 1952 byly započaty adaptační   práce pro provoz.

1953

Byla mírná zima, napadlo hodně sněhu, dlouho se neudržel. Oblevu střídal přímraz. Zaseto bylo včas. Koncem dubna ochlazení, mrazy až -6 st. C, pak několik vydatných dešťů.

Přes ves se nedalo jít bez holínek, bláto bylo všude. Mezi občany špatná nálada, šarvátky, výstupy, tahanice, závist. Nedostatky v zásobování potravin.

Politické neshody, různá neoblíbená nařízení, na dveřích MNV letáky proti režimu, jak popsáno v Nikolčické čítance II na str. 53.

5. března zemřel J. V. Stalin. 14. března zemřel Kl. Gottwald.

21. března zvolilo Národní shromáždění jednomyslně předsedou vlády Antonína Zápotockého prezidentem Československé republiky, a ten jmenoval předsedou vlády Viliama Širokého.

ONV v Hustopečích přidělilo z vlastního katastru pozemky v Šimperkách: Občanům byly rozděleny ve výměře 20-50 arů. Tehdy byly upraveny okrajové pozemky v sousedství katastru Diváky.

V květnu opět občas mrazy, oteplilo se až koncem měsíce.

1. května začalo první pravidelné zkušební veřejné vysílání. Studia byla v té době v Praze, Brně, Ostravě a Bratislavě.

Otevřena nová nemocnice v Hustopečích. Do provozu předána oddělení gynekologicko-porodnické, plicní a rentgenologické. Postupně, v rychlém sledu s dokončováním prací bylo otevřeno oddělení interní, chirurgické a dětské. Do počátku zahájení  provozu museli občané dojíždět do nemocnice ve Valticích nebo v Brně.

Májová zábava

Popis fotografie poskytl Ing. V. Vozdecký v roce 2021

Červen provázely bouřky, přenesly se i do července.

  1. června byla měnová reforma, zrušení lístkového systému a snížení cen. To přineslo zmatek, strach a chaos, lidé podléhali nákupní horečce… Podrobnosti v Nikolčické čítance II, str. 54.

30. června byl ukončen školní rok.

4. července přišla velká bouřka s krupobitím a způsobila značné škody. Následující měsíce trvalo velké sucho až do konce roku. 25. prosince napadl sníh.

V obci onemocněl obrnou Jaroslav Lízal (nar. 1947). V důsledku toho bylo do 15. srpna zakázáno shromažďování dětí.

Během prázdnin zajistil školník p. Jan Matýšek provedení oprav ve škole. 1. září začal školní rok1953-54 za účasti zástupce MNV p. Fr. Vozdeckého a šestnácti občanů.

Reorganizací školství byla národní a střední škola spojena ve střední osmiletou školu a docházeli do ní mimo žáky z Nikolčic i žáci z Divák a Křepic. Žáci 1.-5. ročníku byli vyučováni ve dvou třídách, žáci 6.-8. ročníku ve čtyřech třídách. Učitelský sbor osmileté střední školy tvořili: Rudolf Kolínský, ředitel, Alois Strouhal, Miloslav Žák, Jan Pěček, Miloš Strouhal, Vlasta Kolínská, Anežka Pěčková, Anděla Lízalová a Vilém Kabela z Boleradic. Učitel Jan Wetter odešel do Brna. Byly zřízeny zájmové kroužky: mičurinský, technický, fotoamatérský, tělovýchovný. Žáci z mičurinského kroužku navštěvovali zahradnictví JZD v Divákách za vedení M. Žáka.

Doba náboženské výuky byla zařazena na poslední vyučovací hodiny a vyučování bylo nepravidelné, začalo opožděně nebo se vůbec nekonalo.

Organizace PO vytvořila 3 skupiny, celkem bylo 54 pionýrů. Funkci skupinového vedoucího PO vykonávaly žákyně Marie Ryšavá a v čele organizace byla skupinová rada: Blanka Ryšavá, Břetislav Štefan, Vítězslava Shejbalová, Milan Otřísal, Svatava Ovísková, Jaroslava Sedláčková.

Všichni učitelé se věnovali aktivitám obce, ať měly celostátní nebo místní charakter.

V Šitbořicích bylo vybudováno a 2. listopadu slavnostně otevřeno nové zdravotní středisko. Ihned začalo fungovat. Ordinaci praktického lékaře obsadil MUDr. Miloš Růžička a další ordinaci měl na starost dentista Václav Dosbala.

V prosinci byla provedena ve vlastní školní režii oprava šatny.

Ve škole se promítaly pravidelně v sobotu filmy a několik filmů ještě v neděli dopoledne. Filmy zajišťoval od  krajského střediska M. Žák.

Výlety pro žáky byly organizovány autokarem do Brna a Prahy.

24. prosince: šakvické půlnoční vlakové neštěstí, při němž zahynulo 106 osob.

Začala kubánská revoluce.

Vytvořena okresní myslivecká společnost (sídlem v Hustopečích) a do myslivosti měli již právo vstoupit pracující všech tříd obyvatel socialistického státu, kteří složili tzv. zkoušky z myslivosti.

Byl založen SPOZ, trval do roku 1991.

1954

Rok velmi chladný, v zimě s tuhými mrazy a ani následující měsíce nebyly teplé. 15. března ustoupil nejsilnější mráz a začaly polní práce. V průběhu dubna a května přeháňky a občas bouřky, ty ustaly v červnu. 30. června mohli lidé pozorovat částečné zatmění Slunce.

Politicky nejdůležitějšími akcemi byly volby do místních, okresních a krajských národních výborů a do Národního shromáždění. Tomu předcházely diskuse a veřejné schůze.

(Radostně, jednotně a manifestačně. Tak se chodilo volit za minulého režimu. Za normalizace byly volby jednou za pět let a volilo se najednou do národního i federálního parlamentu, do místních nebo městských, okresních a krajských výborů, popřípadě se volili i soudci z lidu.)

Nejvíc času vzalo sestavování kandidátky. Navržení kandidáti:

František Koutný, malozemědělec, bývalý předseda MNV, Jaroslav Lízal, zaměstnanec Jednoty, Alois Bílek, dělník, Josef Hanák, zástupce ředitele ve Vranovicích, Metoděj Matýšek, vedoucí Obnovy, Vilém Pivec, rolník, Kristina Otřísalová, manželka rolníka, Jaroslav Otřísal, rolník, Václav Matýšek, důchodce. František Koutný byl později odvolán a místo něj na kandidátku napsán Antonín Charvát, bývalý člen SNB. Do ONV byla za naši obec navržena Marie Ryšavá, do KNV členka JZD Starovice Božena Havlíková.

Začátkem roku byla žáky provedena akce k získání odběratelů časopisů a novin. Ve škole odebírali Mladou frontu a Rudé právo.

Volby do MNV, předsedou zvolen Václav Matýšek. Na brigádách děti ze školy odpracovaly 1090 hodin. Sbírka na pomoc obnovy Koreje. Řepné kampaně se učitelé účastnili v JZD Diváky.

Lékařskou péči o žáky vykonával lékař zdr. střediska MUDr. Miloš Růžička. Prováděl pravidelné prohlídky a očkování.

T.r. proběhla epidemie chřipky a epidemie infekční žloutenky u 21 žáků. 11 žáků onemocněno spalničkami, 38 žáků příušnicemi.

19. dubna zjištěna tuberkulóza plic u s. Miloše Strouhala. Nastoupil na léčení plicního oddělení v Brně a pak se doléčoval v plicním sanatoriu v Pasekách.

16. května byly konány volby v sále MNV. Přiděleny funkce: Václav Matýšek, předseda MNV, Josef Hanák, člen rady, předseda finanční komise, Vilém Pivec, člen rady, Jaroslav Lízal, člen MNV, Alois Bílek, člen MNV. Práci účetní MNV konala Anna Strouhalová.

Školní rok byl ukončen 30. června.

Do rekreačních středisek byli odesláni během prázdnin žáci: František Lízal, Vilém Macháček, Ludmila Helmová, Božena Juráčková, Františka Sudková, Věra Kozáková.

Přes prázdniny opravil okresní komunální podnik střechu školy a provedl další údržbářské práce.

28. srpna ukončeny úklidové práce vedené p. školníkem Matýškem.

1. září byl zahájen školní rok 1954/55.

Osmiletá střední škola byla nyní organizována jako sedmitřídní, 1.-5. ročník rozdělen do 3 tříd, 6.-8. do 4 tříd. Učitelský sbor tvořili Rudolf Kolínský, ředitel, Alois Strouhal, Miloslav Žák, Jan Pěček, Miloš Strouhal, Vlasta Kolínská, Anežka Pěčková, Anděla Lízalová a Vilém Kabela.

Podzim hodně deštivý, zemědělské práce neskončeny včas. Listopad s mrazy, prosinec taktéž. Mráz až -20 st. C.

21. prosince v rámci PO slavnost „Děda mráz“. Program zahájila Marie Kabelová, poté písně a tance žákyň. Závěrem bylo maňáskové divadlo a film. Na programu se podíleli všichni učitelé II. stupně a největší podíl měl M. Žák, který zhotovil mapu cesty dědy Mráze, kterou vyznačil světly, nacvičil maňáskovou scénu a promítl film.

Ve škole začala pracovat ZO KSČ.

Kurátorem českobratrské evangelické církve byl František Nečas z č. 22. Byl zvolen 1948-1954. Měl největší zásluhu na stavbě kostela, o něm plně platilo, že nejedno pole zůstalo neobděláno. R. 1954 došlo z okresu Hustopeče nařízení, že jako vesnický boháč nesmí vykonávat veřejné aj. funkce. Musel tedy z funkce kurátora odstoupit. Místo něj nastoupil Václav Kučera a funkci konal do r. 1966.

1955

V lednu a únoru mrazy okolo -8 st. C, vichřice, déšť a časté náledí, což způsobovalo úrazy. Na krátko přišlo oteplení koncem března, až 22 st. C. Duben byl chladný, deštivý. Deštivé byly i následující měsíce a v červenci navíc tak chladno, že lidé na polích pracovali oblečení v kabátech. 23. července se oteplilo a začaly žně. Měsíce srpen, září, říjen i listopad byly opět deštivé a chladnější. V listopadu i sněhové přeháňky. Prosinec byl o něco teplejší než listopad.

17. ledna zemřela manželka školníka p. Božena Matýšková, která vykonávala 22 let školnické práce. 20. ledna se pohřbu účastnili žáci a učitelský sbor. Na hřbitově se rozloučil se zemřelou s. Alois Strouhal a žáci zazpívali píseň.

Provedena úprava sálu MNV a prodejny Jednoty a na č. 20 na domu pana Bystřického. Sál MNV odpovídal zničené pohraniční obci.

12. března se v sále MNV konala ustavující schůze k založení ČSČK. Mikáčová Žofie, předsedkyně, Gazdová Růžena, místopředsedkyně, Helmová Anna, jednatelka, Matýšek Josef, hospodář, Svobodová Libuše, vedoucí dorostu, Tesař Josef, vedoucí zdravotník, Bartoloměj Strouhal, revizor. Členové: Milan Otřísal, Eliška Záblacká, Cyril Hirsch.

21. března bylo ještě chladno, poté několik teplých dnů. V dubnu mrazy, setí jařin bylo zpožděno.

16.dubna se konaly oslavy 10. výročí osvobození RA.

21. dubna tragicky zahynul Václav Vahala. Byl zachycen a vtažen do rozmetače hnoje a po převozu do nemocnice zemřel.

Na škole byly prováděny kontroly z epidemiologického oddělení, které zajišťovalo hygienická opatření, aby se neopakovala epidemie žloutenky.

Zlepšila se spolupráce rodičů a školy a před závěrem školního roku byla organizována místní spartakiáda. Vedením nácviku byl pověřen učitel TV s. Miloš Strouhal, pro nemoc ale nemohl svůj úkol dokončit, zastoupili jej s. Žák a Pěček. A dále s. Vojta a Nevěděl z Velkých Němčic. První veřejné vystoupení bylo konáno ve středisku Velké Němčice, druhé v Křepicích.

1. května byly oslavy v Hustopečích, zúčastnilo se 70 osob. 9. května lampionový průvod od školy: žáci, učitelé, 16 občanů.

12. června místní spartakiáda v Nikolčicích, spojená s oslavou MDD. Cvičení se zúčastnilo 309 žáků, přítomno 320 občanů.

18. června zakončen školní rok. 13 žáků propadlo, 7 konalo opravné zkoušky. Příčinou neúspěchu bylo velmi slabé nadání, opožděný duševní vývoj a neschopnost zvládnout učivo příslušného ročníku. Jinou příčinou zůstává vysoká absence a někdy také negativní postoj rodičů k práci školy. 5 žáků prospělo s vyznamenáním. Helena Papoušková se hlásila na pedagogickou školu v Boskovicích, Anna Psotová na jedenáctiletku v Hustopečích, Václav Novotný na průmyslovku v Břeclavi, Rostislav Otřísal na zemědělku v Kroměříži a Jana Hájková na pedagogickou školu v Boskovicích.

Žně byly ztíženy deštěm.

1.září začal školní rok 1955/56. Osmiletá střední škola byla t.r. organizována jako škola osmitřídní.

Na prvním stupni vyučovaly: Anděla Lízalová, Josefa Žáková a Vlasta Kolínská. Na II. stupni učili: Alois Strouhal, Miloslav Žák, Anna Poláková, Jaroslava Janíčková, Jaroslav Válek a Jaroslav Wiedermayer. 4 noví učitelé, kteří nebyli z Nikolčic a dojížděli domů do Brna a do Rajhradu. Neměli tedy ani zájem o práci na vesnici. Atmosféra učitelského sboru byla nervózní a byl nesoulad. To se projevilo v mnoha školních aktivitách.

Podzimní práce v deštích, brambory nebylo možno vyorávat, značné procento znehodnoceno hnilobou.

6. prosince byla zvláštní schůze s rodiči, účastnilo se 92 občanů, v závěru konána porada o možnostech volby zaměstnání.

Osvětová beseda byla jedinou složkou, která vyvinula určitou činnost: přednášky o atomové energii, o chorobách zvířat, o pěstování kukuřice, zdravotnické přednášky, koncert hudební školy z Hustopečí, promítány filmy.

Dle statistiky klesla porodnost, zvýšila se migrace obyvatel.

Začala válka ve Vietnamu.

1956

První měsíce byly velmi chladné.

1. ledna se zúčastnilo 9 žáků lyžařského zájezdu do Beskyd.

Koncem měsíce přišly silné mrazy, v polovině února dosáhly -30 st. C. Následovalo silné sněžení a značné závěje. Začátkem března bylo prudké oteplení, sníh zmizel, bylo hodně vody, ale po týdnu se vrátil mráz a napadl nový sníh. 18.-22. dubna vydatné deště, květen chladný a větrný, v noci klesala teplota k nule.

V květnu se vybraní žáci zúčastnili soutěže v kopané a v lehkoatletickém trojboji v Boleradicích, Hustopečích a Šakvicích.

18. května zemřel po těžkém utrpení místní občan Jan Soška, který původně pracoval v obci jako holič, po r. 1945 jako strážný v učilišti v Divákách, patřil také k zakládajícím členům MO KSČ.

Červen a červenec byly suché a horké.28. června bylo v polské Poznani krvavě potlačeno tzv. Poznaňské povstání.

Družba se školou v Polsku

V červnu byly organizovány výlety školáků do Brna. Děti navštívily přehradu a ZOO. Žáci 3. třídy byli na výletě v Lednici a žáci vyšších ročníků ze zúčastnili autobusového zájezdu do Kutné Hory, Posázaví, Benešova, Tábora, Hluboké a Českého Krumlova.

SRPŠ uspořádalo ples.

30. června byl ukončen školní rok.

O prázdninách byla započata generální oprava ploché střechy, práci konal okresní stavební podnik. A provedeny i zednické, malířské a natěračské práce.

Prováděna další a větší arondace (výměna a odebrání pozemků); Divácko bylo pronajato JZD Diváky a majitelé, jako už předtím, dostali horší a vzdálenější pozemky. Provedena likvidace hospodářství „kulaka“ Jana Matýška a vystěhování celé rodiny na státní statek Trkmanec. Majetek se vším všudy převeden na JZD.

Koncem července prudké deště, ale pak pokračovalo sucho. Porosty cukrovky byly napadeny mšicí. Brambory a kukuřice vyžadovaly vláhu.

3. září zahájen školní rok 1956/57. Do školy přiděleny i děti z Moutnic a Těšan.

 V září pokračovalo velké sucho, potom byl déšť a mlhy.

1. října se vrátil z léčení TBC plic učitel Miloš Strouhal.

17.  října přichází na I. stupeň učit s. Jiřina Strýčková z Boleradic.

Aby bylo odstraněno dojíždění učitelů, byly jim přiděleny byty a učiněno vše potřebné; ve škole znovu vybavena kuchyně, vařila p. M. Záblacká.

Učitelský kolektiv pracoval lépe než roku minulého. I aktivita mimoškolní se zlepšila. Odešli dojíždějící učitelé.

V říjnu zemřel v Rajhradě František Hrubeš, bývalý předseda ONV v Hustopečích. V době nesvobody pracoval v naší obci jako tajemník.

23. října – 4. listopadu /10. listopadu povstání v Maďarsku skončilo krvavou sovětskou invazí (operace Vichr).

Lidé byli nepokojní, někteří se báli nové války a kupovali zásobu potravin.

Ve škole mělo několik dětí spálu.

29. října napadl první sníh, celý podzim byl studený a deštivý.

Zemědělské hospodaření nevykazovalo dobré výsledky: Problémy s navážením krmiva, sklizeň okurek měla ohromnou finanční ztrátu, rajčata shnila na poli, výnos cukrovky byl nízký, brambory namrzly, část shnila, část zůstala na poli, stejný osud postihl luštěniny, ty se vyvezly do kompostů, dojivost 3,5 litru na dojnici, krmná mrkev zůstala na poli. Část prací konali brigádnici, školní děti pečovaly o rajčata, brigády ne-družstevníků pomohly při okopávce okurek, výmlatu a při sklizni cukrovky, brigádníci z ONV, učňovské školy a členové VB z Brna pomáhali při sklizni brambor. Patronát nad družstvem převzaly Královopolské strojírny. Jejich zaměstnanci uspořádali pro družstevníky hodnotnou estrádu.

Prosinec se vyznačoval slabými mrazy se slabou sněhovou pokrývkou.

1957

Rok založení JZD.

V lednu a únoru byly průměrné teploty +4 st. C a stálé srážky.

1. ledna byla rámci reformy národního pojištění stanovena hranice důchodového věku 60 let pro muže a 55 let pro ženy.

Život obce byl rušnější, v návaznosti na socialisaci a na politicko-hospodářské vnitřní a zahraniční dění.

Koncem března přišel prudký liják s bouří a několik dní trvaly silné přeháňky.

V dubnu přípravné práce na volby, konány schůze členů volebních obvodů a veřejné předvolební schůze.

Teploty klesaly na -6 st. C., meruňky pomrzly.

Za kandidáta do KNV byl navržen Zdeněk Sedláček, do ONV s. Marie Ryšavá, která však byla r. 1958 z funkce odvolána.

Alois Bílek řídil funkci MNV.

Déšť a chladné počasí trvalo do května.

V červnu dosáhla teplota až 45 st. C, abnormální vedro a sucho.

21. června zasáhla Brno prudká bouře s větrnou smrští. Způsobila značné škody, náš katastr byl nepatrně poškozen splavením ornice na výše položených místech.

Žně byly uspíšeny a koncem července přišly vydatné deště. Zrno bylo nekvalitní.

2.září byl zahájen školní rok 1957/58. Žáci I. stupně byli rozděleni do tří tříd. Učitelky: Anděla Lízalová, Drahomíra Vrbasová, Josefa Žáková. Žáci 6.-8. ročníku byli rozděleni do čtyř tříd.

15. září přichází do evangelické farnosti kazatel Vlastimil Jaša, jako vikář působí do r. 1960 a potom jako farář do r. 1967, kdy odchází do Rýmařova.

Pionýři pomáhali při sklizni brambor a loupání kukuřice.

Podzim byl velmi pěkný, bez dešťů až do října, kdy nastalo zhoršení a nezvykle silné mrazy.

Byla vysazena lípa před domem č. 27.

Fotografie z roku 2019

1.října vypustil SSSR první umělou družici Země, Sputnik 1, z kosmodromu Bajkonur. Byla vidět na obloze i od nás z obce. Bylo to 13. a 14. října.

29. října zemřela tragicky ve věku 35 let p. Marie Kročilová, její rodina se přistěhovala do naší vsi z Valašska. Spadla při zavěšování kukuřice a po převozu do nemocnice zemřela.

3. listopadu vypuštěn Sputnik 2 se psem Lajkou na palubě. Družice obíhala do 14. dubna 1958.

  1. listopadu se konala slavnost 40. výročí VŘSR.

5. listopadu večer byla nalezena ve studni před domem Františka Bedřicha jeho matka Anna Bedřichová. Ve studni byla pravděpodobně pět dní, pitva potvrdila sebevraždu.

13. listopadu zemřel prezident Antonín Zápotocký.

18. listopadu byl konán státní pohřeb.

19. listopadu zasedalo ve Vladislavském sále Národní shromáždění a prezidentem byl zvolen první tajemník ÚVKSČ s. Antonín Novotný.

Provedena výměna a uzavření okruhu elektrického vedení.

Zahájeno pravidelné vydávání vesnického zpravodaje, řídil uč. Mil. Žák. Zřízeny nástěnné noviny, nejprve umístěny v prodejně obuvi, potom v nové provozovně Jednoty.

Proběhlo několik estrád brněnských umělců, jedné se účastnila i „tetička Křópalka“. Pravidelné promítání filmů, několik zájezdů do brněnských divadel a uspořádání filmového festivalu; největší odezvu měl film Tichý Don. Místní ochotníci nacvičili divadelní hru „Její pastorkyňa“ a hru ze života Františka Kmocha.

Prosinec se vyznačoval střídáním mrazíků, oblev s deštěm. Zima byla nepříjemná a blátivá.

1958

Střídání mrazů a oblev, občas slabě sněhu, který zmrzl.

Předsedou MNV byl Alois Bílek.

25. února připravili pionýři oslavu 10.výročí únorových událostí.

3.března odešla učitelka Vrbasová na MD, nahradil jí uč. Josef Cyprián, který učil v Pouzdřanech.

11. března přišla silná sněhová vánice a přerušila dopravu.

Pionýři měli velký podíl na výsadbě rajčat. Přesazovali je z pařeniště do kelímků a výsadbu na připraveném pozemku provedli se svými vedoucími sami, bez účasti družstevníků.

Květen byl chladný a deštivý.

28. května proběhly oslavy MDD a dětem byl promítnut pohádkový film.

Poslední dny května byla horka nad 30 st. C.

31. května předvedli žáci divadelní hru Neohrožený Mikeš.

1. června bylo totéž představení předvedeno také dospělým.

Následovala úmorná horka se suchými větry.

11. června začalo pršet.

V průběhu června navštívili školu žáci z okresu Pezinok, poté pokračovali výletem na Macochu. Funkcionáři MNV, KSČ a JZD zůstali v obci, aby si prohlédli hospodářské objekty našeho JZD.

Upravena vozovka Velké Němčice – Nikolčice, změněna na bezprašnou. Podrobnosti v Nikolčické čítance II., str. 72. Rozšířena křižovatka na severním okraji obce, nově vyzděny jímky u římskokatolického kostela. Odstraněn farský sklep a vozovka upravena až k domu č. 10. Most u školy však opraven nebyl, ačkoliv je v žalostném stavu a hrozí zřícením.

Pokračovaly práce na opravě střechy  školy. Prováděny generální opravy a výměny 10 oken, ale protože OSP neměla nová okna, stará okna byla jen opravena a natřena.

Pro naprostý nedostatek vody byla v jižní části obce postavena nádrž 3 x 4 x 2,5 m. Na ni byly napojeny objekty JZD.

16. června byl v Budapešti popraven vůdce maďarského povstání a bývalý premiér Imre Nagy.

Žáci pomohli sklidit špenát, učitelé zase okurky a pomohli při žních, bylo několik silných dešťů. O prázdninách  měl  být opraven kotel ve  škole, ale nestalo se tak.

18. července byl zpracován domácí řád družstva, ale dle popisu obecní kroniky nebyl dodržován.

1. září byl zahájen školní rok 1958/59. Obnova učitelského sboru: Vlasta Ryšavá, nar. v Kloboukách u Brna, učila českému a ruskému jazyku. Věra Trumpešová, nar. 16. května 1939 v Krumvíři, vyučovala biologii, matematiku, fyziku a též ruský jazyk a tělesnou výchovu. Ze zájmových kroužků jmenujme včelařský. Ostatní kroužky se orientovaly na zemědělské práce na školním pozemku, doplněné brigádami na pozemcích JZD.  A to u dětí vyvolávalo nechuť a nezájem. 

Podzim byl nepříjemný a mokrý. Žáci odpracovali za vedení učitelů sedm brigád na pozemcích JZD v Nikolčicích, Křepicích i Divákách. Sbírali okurky, brambory a kukuřičnou slámu. Učitelé se v tomto období zúčastnili sklizně cukrovky.

11. listopadu se podílela PO na oslavách Měsíce čsl.-sovětského přátelství.

Dokončeny práce na dálkovém vedení, procházejícím v blízkosti obce. První proud vysokého napětí prošel sítí koncem roku.

Ročník 1928, odvedenci v Kloboukách před radnicí.

Zleva stojící: Václav Otřísal, Martin Kučerka, Bartoněk, Jan Šťavík, Josef Charvát. Zleva dřepící: Nečas, Klobása František, Strouhal Josef, Jelínek Vojta, učitel Bartoněk Jaroslav. Foto r. 1958.

21. prosince se konala v sále MNV oslava dědy Mráze. Dobrý program trval dvě hodiny, zúčastnili se i dospělí.

Zima nepříznivá: chladno, občas deště, holá pole, cesty blátivé.

1959

První měsíce podobné předešlým letům, se zimou mírnou a blátivou. Začátek jara byl teplý. V dubnu přišel déšť i mírný mráz, chladno přetrvalo i do května. V červnu, červenci a srpnu bylo teplo, ale často pršelo, což komplikovalo žně. Od půlky srpna až do listopadu bylo velké sucho. V listopadu přišel déšť a první podzimní mráz, v prosinci pak sněhové přeháňky.

Nejen blátivé počasí, ale stejně lze charakterizovat i politicko-hospodářské prostředí vsi. Špatná hospodářská a finanční situace družstva na konci r. 1958 musela nutně vést ke změnám.

V lednu byly svolány tři besedy s družstevníky a z nich vyšel názor, že družstevníci chtějí nové představenstvo. To původní představenstvo se bránilo slovy: My jsme to nechtěli, strana nám to nadiktovala… Po mnoha diskuzích, dohadech a obviňování se navzájem byla sestavena kandidátka. 16. ledna byla předložena ke schválení…

23. ledna zasedala členská schůze, zvoleni:

Josef Klobása z č. 10, předseda,

Pavel Urbánek z č. 46, agronom, Rudolf Nečas z č. 156 a František Stejskal z č. 40, skupináři, Josef Konečný z č. 58, skladník, Václav Nečas, zootechnik, Josef Solnička, vedoucí chovu, Antonín Vintrlík z č.17, vedoucí stavební skupiny, Jindřich Otřísal z č. 224, předseda revisní komise, Otto Stehlík, účetní, Karel Hrabec, pomocný účetní, Josef Čapka, pokladník.

16. února slabá pokrývka měkkého sněhu, večer mráz.

17. února navštívilo naši školu sedm sovětských turistů z Gruzie a Tbilisi. Jejich příjezd očekávalo před školou mnoho občanů a  hudba.

Začátkem března déšť, v noci mrazíky.

1. března probíhaly doplňovací volby do MNV. Jako tajemník pracoval na MNV Antonín Charvát a L. Podveský. Antonín Charvát, bývalý člen VB, se odstěhoval do Ostravy a Ludvík Podveský, člen RMNV, se stal vedoucím prodejny obuvi v Břeclavi, v důsledku toho se konaly nyní doplňovací volby. Přijati Jaroslav Bystřický, člen JZD, Josef Hanák. Jaroslav Bystřický převzal funkci tajemníka. Předsedou zůstal  Alois Bílek.

  1. března k MDŽ připravili učitelé a žáci program. Projev měla uč. Ryšavá.

V dubnu silné deště, ochlazování a vysušující větry, noční mrazy.

21. dubna odešel účetní Oto Stehlík na jiné pracoviště a na jeho místo byl přijat Rostislav Krupica ze Žatčan.

V dubnu byly zahájeny práce na rekonstrukci starého zděného mostu za křižovatkou Nikolčice – Šitbořice. Práce zaměstnanců státní silniční správy Znojmo pokračovala velmi pomalu. Na dotazy občanů, kdy bude most hotov, odpovídali v hostinci písničkou „Dáte-li pár stoveček, budete mít mosteček“. Viz NČ, str. 73.

23. dubna byl táborový oheň na kopci jižně obce.

František Lízal, žák VIII. Třídy, převzal diplom za umístění v soutěži STH.

Začátkem května přeháňky a chladno.

8. května se žákovský oddíl kopané zúčastnil soutěže v Boleradicích a získal putovní pohár. Ostatní děti byly s uč. Trumpešovou na výletě v diváckém lese, zřídily si tam stanový tábor a strávily v něm noc.

30. května uspořádal estrádní soubor Královopolské strojírny pro děti v rámci MDD dvouhodinový program. Druhý den, v neděli, byl dětem promítnut film Zlatovláska.

V červnu několik silných deštivých přeháněk.

1.září byl zahájen školní rok 1959/60

Noví členové uč. sboru: Jitka Svačinová, která předtím učila v Boleradicích. Robert Gill, denně dojížděl z Líšně. Pracovní poměr byl rozvázán s uč. Aloisem Strouhalem.

Velká pozornost soustředěna na nácvik druhé spartakiády. Vedení se ujala Vlasta Kolínská a Robert Gill. Nácvik byl prováděn v hodinách TV a po vyučování, ve volných učebnách na hřišti, v sále MNV a vyžádal si stovky hodin. Žáci se zúčastnili secvičných srazů v Boleradicích, Hustopečích. Chlapci cvičili na krajské spartakiádě v Brně a čtyři na celostátní spartakiádě v Praze.

23. června – 3. července se na Strahovském stadionu v Praze konala II. československá celostátní spartakiáda; zúčastnilo se jí na 750.000 cvičenců.

18. června byl ukončen školní rok.

1. července byla přijata nová Ústava Československé socialistické republiky, tzv. „socialistická“ ústava, která reagovala na společenské změny dosažené od února 1948. Název státu byl změněn na Československou socialistickou republiku (ČSSR). Ve čtvrtém článku této ústavy byla zakotvena vedoucí úloha KSČ ve společnosti.

23. června – 3. července se na Strahovském stadionu v Praze konala II. československá celostátní spartakiáda; zúčastnilo se jí na 750.000 cvičenců.

18. června byl ukončen školní rok.

1. července byla přijata nová Ústava Československé socialistické republiky, tzv. „socialistická“ ústava, která reagovala na společenské změny dosažené od února 1948. Název státu byl změněn na Československou socialistickou republiku (ČSSR). Ve čtvrtém článku této ústavy byla zakotvena vedoucí úloha KSČ ve společnosti.

Bylo započato se stavbou požární nádrže na popud pracovníka OPO Hustopeče. Státní pojišťovna poskytla na vybudování obnos 34.000 korun a stavba, která dostala charakter koupaliště na pozemku Loučky, byla zařazena do akce Z.

7.listopadu zahájili žáci a pionýři měsíc ČSP.

T.r. byla zrušena úzkokolejka, jež napomáhala všestrannému propojení statků. Vedla k cukrovaru do dvora Boudky mezi Nosislaví a Velkými Němčicemi a zastavovala na statcích: Zeleňák, Nový dvůr, Karlov, Jalovisko, Mařín, Albrechtov a Měnín. Také řepa z Měnína, Moutnic, Šitbořic, Nikolčic, Křepic, Nosislavi a Velkých Němčic byla nakládána na vagónky této úzkokolejné dráhy a svážena do cukrovaru v Židlochovicích. Byla vybudována po r. 1901. Celková délka dráhy o rozchodu 760 mm činila 20.400 metrů.

Na snímku z r. 2019 vidíme ruinu váhy v ND, která sloužila pro účely úzkokolejky.

Na snímku z r. 2019 je místo, kde mělo stávat nádraží ND pro úzkokolejku.

Proč byla malodráha zrušena? Důvodů bylo více. Svršek malodráhy byl v dezolátním stavu a dle předběžného odhadu by si vyžádal nejméně dvou milionů nákladů. Pražce byly ztrouchnivělé, kolejnice ostrouhané, lokomotiva byla zastaralá a provoz velmi nákladný. Docházelo k velmi častému vykolejení lokomotiv a vagonků. Pro provoz bylo třeba mnoho lidí, každá souprava měla 1 strojvedoucího, 1 topiče a 1 brzdaře (nebylo průběžných brzd). Velké potíže byly i s dopravou vody, velmi často bylo třeba se pro vodu na Boudky vracet.

T.r. byly v rámci akce „Z“ v obci budovány chodníky v částech Majera, v jižní části obce a za humny. Během dvou let bylo formou brigád vybudováno asi 980 m pevných chodníků. Dále vybudován mostek přes potok u evangelického kostela mezi usedlostmi Josefa Hlaváčka a Františka Hlaváčka.

Byla upravena místní komunikace a v parku před radnicí a dále chodník spojující silnici s prodejnou Jednoty.

Výchova ateismu u dětí; pohovory s rodiči o ateistické výchově dětí nemají kladného výsledku, naopak vyvolávají u některých rodičů odpor. Někteří rodiče však nemají zájem ani o náboženskou výchovu, děti unikají z hodin náboženství, nerespektují faráře; v hodinách je neklid s projevy hrubé nekázně.

Kolísavé hospodářské výsledky místního JZD mají odezvu v získávání žáků pro zemědělský obor a nechuť k zemědělské práci. Na podzim pomáhali žáci s učiteli při dobývání brambor, sklidili hektar kukuřice a palice oloupali, uklidili obec, upravili dvůr mateřské školy, pracovali na úpravě koupaliště a cesty vedoucí do Nového Dvora a v rámci zalesňování neplodné půdy vysadili 1.300 topolů, a ty zalévali, okopávali, ovázali.

22. prosince se konala v sále MNV slavnost dědy Mráze.

V prosinci byla dokončena rekonstrukce mostu směr Šitbořice.

Honitba: Spodní část měla 460 ha a pod Horou 280 ha. Za mysliveckého hospodáře byl zvolen Jan Hrabec.

1960

Suchý leden bez sněhu, ráno a večer silné mlhy. Počasí proměnlivé, střídání mrazivých a teplých dnů. Mírný mráz se objevoval i v dubnu a počátkem května. Druhá polovina května již byla velmi teplá, s teplotami i 35 st. C, první bouřky. Následné měsíce byly velmi deštivé, což komplikovalo žně, a ty začaly koncem července. Déšť na čas ustal v září, ale od poloviny měsíce znovu pršelo až do listopadu. Listopadové počasí bylo velmi příjemné, bez mrazů a sněhu. Mírný mráz a sněhové přeháňky přicházely v prosinci.

Beatles začali hrát v hamburských barech.

12. ledna byla svolána výroční schůze družstva a provedeny změny: Předsedou zůstal Josef Klobása, funkcí místopředsedy a agronoma byl pověřen Pavel Urbánek, péči o živočišnou výrobu převzali Václav Vintrlík z č. 9 a Vincenc Záblacký z č. 99, funkcí rostlinářů byli pověřeni Fr. Stejskal z č. 40 a Václav Lízal z č. 28, mechanizátorem zvolen Fr. Klobása. Zaměstnanci kanceláře zůstali bez změn. Členy představenstva se stali Václav Vintrlík, Pavel Urbánek, Fr. Nečas z č. 86, Vladimír Svoboda z č. 16, Květa Stejskalová z č. 228, Václav Lízal z č. 28, Fr. Strouhal z č.221.

22. ledna slavnost PO a oslava narozenin V.I. Lenina.

1.března byl předán odznak mateřství III. stupně těmto matkám: Barbora Bílková, Anna Otřísalová, Hedvika Nečasová, Františka Nečasová, Katarina Studnicová, Marie Bedřichová. Ostatní matky byly obdarovány květinami. Slavnost byla zahájena předsedkyní K. Otřísalovou. Projev o významu MDŽ měla uč. Jitka Svačinová, program zajistili žáci a uč. R. Gill. Slavnost zakončena státními hymnami.

JZD – 1960

Zleva: Hlaváček František, Bystřický Jaroslav, Helma Jaroslav, Strouhal Josef, Svoboda Bohumil, Sedláček František, Klobása Josef z č. 10.

 Zahájena brigádní úprava dvora MNV, výstavba sociálního zařízení a postavena přední zeď. Pro účely osvětové besedy zakoupen přístroj zn. Meopta II

27. června zahájeny práce na generální opravě ústředního topení ve škole. Práce neprobíhaly ideálně, bylo třeba překonat potíže s pracovní morálkou a nezodpovědným provedením daných organizací.

Začala stavba  silnice  spojující  Nikolčice a Šitbořice.

Započata stavba mysliveckého domu.

Družstvo zápolilo s ohrožením možného rozšíření moru drůbeže i slintavky a kulhavky.

Mysliveckou chatu vybudoval kolektiv myslivecké společnosti 1960-1961. Vymaloval ji malíř Oborný z Bošovic na pozvání Cyrila Matýška. Předsedou LMS Martin Vahala, místopředsedou Jan Nečas, jednatelem Alois Nečas, mysliveckým hospodářem Jan Hrabec, pokladníkem Cyril Matýšek. Členové: Josef Boháček, Josef Charvát, Fr. Lízal, Štěpán Nečas, Václav Nečas, Jan Vahala. Hosté: Jaroslav  Jelínek, Jan Daněk, Fr. Vintrlík 

Na trati Šidoňky byl viděn orel královský. Zdržoval se zde po tři dny, aniž by se nechal vyplašit. Pak odletěl směrem k Brnu.

1.září byl otevřen školní rok 1960/61.

Stavební práce a opravy nebyly dokončeny, začal tak v podmínkách stavby a s omezeným provozem. Učitelský sbor: Rudolf Kolínský, ředitel. Učitelé: Věra Bartoňková, Vlasta Kolínská, Anděla Lízalová, Vlasta Ryšavá, Miloš Strouhal, Drahomíra Vrbasová, Miloslav Žák, Josefa Žáková, nově ustanoveni učitelé Edita Jakerlová, Josef Šafář a Dagmar Kuncová.

Divadlo: Zkoušky čerta Belínka.

1960 se secvičila hra Zkoušky čerta Belínka pod vedením Marie Prokešové. Hráli: Věra Hrdličková, Marie Benešová, Věra Synková, František Lízal, Marie Prokešová, Josef Černý, Antonín Gazda, Růžena Nečasová, Eduard Sýkora. S touto hrou se soubor účastnil II. okresní přehlídky v Kloboukách a obsadil I. místo.

Rekonstrukční práce na škole stále nedokončeny, a bylo nutno začít topit. Byly tedy prosekány kouřové otvory do starých, nepoužívaných komínů a místnosti provizorně vytápěny kamny.

Vánoce byly blátivé, s nepříjemnou, vlhkou zimou.

19.5. 2020

Expozice fotografií desetiletí 1951-1960

Desetiletí 1951 – 1960