1961

20. ledna byla ve škole dokončena oprava ústředního topení. Ale rekonstrukce stále nedokončeny.

Napadl sníh a dostavily se holomrazy -20 st. C.

V únoru nastala prudká obleva s několika dešti a mlhami.

10. února provedlo JZD změny ve vedení: Předsedou zůstal Josef Klobása z č. 10, noví rostlináři: Jakub Bílek a Bohuslav Svoboda, funkcí agronoma pověřen Ant. Vintrlík a práci mechanizátora konal Vojtěch Otřísal. Členy představenstva zvoleni: Josef Klobása, Ant. Vintrlík, Pavel Urbánek, Josef Hlaváček, Vojtěch Záblacký, Vladimír Svoboda, Vojtěch Konečný, Žofie Černá a Ant. Nečas.

V obecní kronice je napsáno: Ani tato změna nepřinesla zlepšení celé situace a všechny nedostatky se s tvrdošíjnou pravidelností opakovaly: organizační zmatky, rodinkaření, rozkrádání, nedodržování domácího řádu a rozšiřující se nezájem doplněný snahou, hlavně u mladých lidí, o únik z družstva. Mezi občany se razilo heslo: Poroučí nám strana a MNV, my jsme toto vedení nevolili, proto neposloucháme, nechodíme do schůzí atd.

Proto se chystala nová kandidátka, tentokrát družstevníci psali na lístky jména navrhovaných kandidátů. Následovala agitace, hlavně v noci, přetahování a kupování hlasů.

26. února v noci se v Hustopečích zřítil kostel sv. Václava.

1. března – sčítání lidu. V Československu žilo 13 745 377 obyvatel, akci provedli učitelé naší školy.

31. března nastupuje na II. stupeň školy uč. Marie Prokešová z Podivína, jež dosud učila v Borkovanech.

Setí jařin bylo pro pokračující déšť odloženo, poté ochlazení a nasněžení do výše 15 cm. V dubnu opět mrazy a ve dne déšť, ten trval do 10 dubna.

12. dubna – první člověk ve vesmíru: nadporučík Jurij Alexejevič Gagarin. Jako první člověk na světě uskutečnil na palubě lodi Vostok 1 kosmický let.

19. dubna se žáci II. stupně účastnili v sále MNV protestního shromáždění proti americké agresi vůči Kubě.

Lidé také věnovali pozornost krizi v Německu a někteří z obavy, že by mohla vypuknout další válka, hojně nakupovali potraviny.

26. dubna se konala slavnostní schůze SRPŠ za účasti rodičů žáků z Nikolčic. Po programu promítnuty dva výchovné filmy. Hospodářské úkoly plánu školy nebyly a ani nemohly být splněny. První jednání na KNV v Brně o dostavbě objektu tělocvičny vyzněla negativně, byla navržena nová stavba.

1. května se oslavy 1. máje v Hustopečích účastní 35 žáků naší školy, ale (jak je popsáno ve školní kronice) výchovný význam toho dne vyzněl naprázdno.

14. května byla veřejná oslava 40. výročí založení KSČ a Dne vítězství za účasti 42 občanů, závěrem promítnut film Mstitel.

Lékařské prohlídky žactva prováděla školní lékařka ÚNZ v Hustopečích, všichni žáci byli očkováni proti obrně a pracovnice ÚNZ provedly tuberkulinové zkoušky.

Na zdravotním středisku v Šitbořicích byl žákům prohlédnut a ošetřen chrup.

V červnu byla mezi staršími žáky organizována pomoc družstvu při opožděné proorávce cukrovky.

Uskutečněn školní zájezd do brněnského divadla a dva školní zájezdy: Znojmo – Vranov a kraj Aloise Jiráska a Boženy Němcové. Koncem června ukončen školní rok.

31. července dokončeny opravy školní budovy za vydatné pomoci MNV a místní provozovny: truhlář, klempíř, zedník.

13. srpna – zahájena stavba Berlínské zdi.

20. srpna byla dobudována a otevřena myslivecká chata ve Štukyních zábavou a tancem na parketu. Průvod přišel i s hudbou z vesnice. Účelem stavby realizované členy myslivecké společnosti bylo získati společenský dům pro schůze, závěry honů a zábavy v přírodě. Proslov měli předseda Martin Vahala, řídící školy Hanák, a s. Bílek.

Při chatě se nachází studna, která sloužila cihelně asi r. 1876. Před chatou je zbudován betonový ´parket´.

Na naši školu byl přidělen uč. Josef Hanák s funkcí zástupce ředitele. Do té doby vedl správu základní školy ve Vranovicích. Dále přiděleni učitelé Josef Černý a Drahomíra Černá ze základní školy v Kobylí a kandidátky pedagogické školy Věra Synková, Ludmila Salcburgerová a Věra Hrdličková.

1. září zahájen školní rok 1961/62. Žáky 1.-5. ročníku učily Anděla Lízalová, Drahomíra Vrbasová a Věra Synková. Žáci 6.-9. ročníku byli zařazeni do 7 tříd a vyučovali zde: Rudolf Kolínský, Josef Hanák, Drahomíra Černá, Josef Černý, Věra Hrdličková, Vlasta Kolínská, Marie Prokešová, Ludmila Salcburgerová, Miloš Strouhal a Miloslav Žák. Návštěvnost hodin náboženské výchovy klesla na 50 % přihlášených žáků.

Budečák

U školy v ohradě u potoka stál úl Budečák se včelstvem v nepříliš dobrém stavu. Učitel Miloš Strouhal započal a nově nastoupený učitel J. Černý uskutečnil se svými žáky obnovu  včelstva. Předseda MNV Jaroslav Bystřický nechal navozit  cihly, okna a dveře  z bouračky, přidal nějaký písek, vápno a cement a společné dílo začalo. Během jara 1962 byly hotovy i omítky a vazba z kulatiny, o prázdninách stavební podnik pokryl střechu vlnitým eternitem. Budečák se stal základem pro vznik  včelařského kroužku žáků. (J. Černý 2001- Nikolčický  včelařský kroužek.)

5. října byl oslaven den ČSP formou besedy s důstojníkem čsl. vojenské jednotky v Břeclavi.

17. října byla instalována výstava sovětské knihy.

V říjnu se ochladilo a v listopadu přišly dešťové přeháňky. Prosinec se obešel bez deště, ale teploty klesly až na -20 st. C.

7. listopadu oslava VŘSR.

Veřejně prospěšná práce žáků: sběr brambor, osekávání krmné řepy, sklizeň kukuřice, okopávky a ošetření školního hektaru, pomoc při úpravě parku u MNV. Žáci odpracovali 3348 hodin.

Po r. 1961 se zastavil provoz úzkokolejky v ND a byl nahrazen nákladními auty a traktory, kolejnice rozebrány pro materiální zpracování v dílnách Státního statku a pražce přiděleny ve stometrových úsecích pro pracovníky cukrovaru, lesního závodu a rozprodány. A tak při teple kamen z rozžhavených, olejem nasáklých pražců se vzpomínalo. Úzkokolejná dráha ze Židlochovic do Měnína patří od r. 1961 jen minulosti.

Počet obyvatel: 882, počet domů 235.

1962

Koncem ledna silný mráz. Únor a březen teplejší, ale i deštivější. V březnu přišel navíc i silnější vítr. Později proměnlivo, teploty i nad 30 st. C střídané sněhovými přeháňkami. V červenci už převládalo teplejší počasí a žně začaly na jeho konci. V srpnu převažovalo sucho, občas přerušené letní bouřkou. Září a říjen suché a teplé, až koncem října ochlazení. V listopadu přišel první sníh a mráz, který během prosince zesiloval.

Výroční členská schůze JZD dala  do čela družstva Františka Stejskala z č. 40 jako předsedu, funkcí místopředsedy  byl pověřen Bohuslav Klobása z č. 32 (zúčastnil se jedné schůze představenstva, a tím jeho práce skončila), agronomem se stal ing. Jaroslav Skalický ze Židlochovic, práci rostlinářů konali Pavel Urbánek a Václav Lízal, mechanizátorem zůstal Vojtěch Otřísal, funkcí zootechnika pověřen Vincenc Záblacký a vedoucím chovu se stal Václav Nečas, bývalý zootechnik – začal navštěvovat zemědělskou školu v Kloboukách. Předsedou revizní komise zvolen Josef Hanák, novým účetním Ladislav Kilián. Očekávaná radikální změna se nestala, hospodařilo se stále ztrátově.

17. února uspořádalo SRPŠ ples.

28. března: Den učitelů byl normálním pracovním dnem.

Koncem škol. r. škola organizovala výlety: třídenní zájezd na Slovensko, jehož trasa šla po stopách SNP. Mladší žáci navštívili Brno a jedna skupina stanovala v diváckém lese.

30. 6. byl ukončen školní rok.

7. července bylo dáno do provozu koupaliště a následujícího roku byly postaveny kabiny, sociální zařízení, administrativní místnost, vodovod, upraven terén, oplocen pozemek.

První snímek je z té doby, kdy koupaliště sloužilo svému účelu, druhý snímek je z r. 2019. Více v Nikolčické čítance II, str. 73.

O prázdninách odpracovali žáci s učiteli ve 13 brigádách 773 hodin na pozemcích školy a JZD.

Učitelka Prokešová vedla divadelní kroužek a připravovala děti na soutěž divadelních souborů. SRPŠ zvolilo nový výbor: Jaroslav Lízal předseda, kvalitář Jihomoravských mlýnů, Marie Prokešová, skupinová vedoucí PO, Květa Petrlová, členka KSČ MNV Nikolčice, Rudolf Nečas, stolař, pokladník, Jan Vala, člen výboru, Křepice 131, Vladimír Kaňa, člen výboru, Diváky 119, Rudolf Kolínský, člen výboru, ředitel ZDŠ, Adolf Brychta, revizor účtů, Křepice 132, Josef Kutálek, revizor účtů, Diváky 54.

Během žní pracovala naše skupina obsluhující kombajn SK3 (Jaroslav Helma z č. 26, Jaroslav Otřísal z č. 200 a další) na Slovensku a po skončení přejížděli na žně do JZD Polička, protože jsme s tímto JZD spolupracovali a vypomáhali si. Poličský maďarský kombajn pomáhal pravidelně sklízet naši úrodu.

3. září byl zahájen školní rok 1962/63.

Učitelský sbor: Rudolf Kolínský, Josef Horák, Vlasta Kolínská, Anděla Lízalová, Miloslav Žák, Miloš Strouhal, Drahomíra Vrbasová, Josef Černý, Drahomíra Černá, Ludmila Salcbergerová, Věra Vozdecká, Věra Synková, Antonína Nováková – Kapounková, Miroslav Klíma. Uč. Marie Prokešová byla přeložena na ZDŠ Boleradice. Náboženství učili P. Alois Kučera a Vlastimil Jaša.

11. prosince, lidová akademie; přednášky Nad mapou světa (promítán i film) zpracovali uč. J. Černý, D. Černá, Vlasta Kolínská a Rudolf Kolínský.

Brigády školáků: sklizeň kukuřice na škol. hektaru, dvojí sběr brambor po vyorávce, výsadba jahodových sazenic.

T.r. bylo dle nařízení ONV Břeclav zrušeno tzv. místní hospodářství (vzniklo před 10 lety r. 1952 s cílem zajistit služby obyvatelstvu prostřednictvím místních řemeslníků) a bylo převedeno pod komunální služby obce Velké Němčice. Jak se později ukázalo, tyto služby vydržely dva roky a provozovna přeložena pod komunální služby Hustopeče.

Do myslivecké společnosti přišli: Jaroslav Štěpánek z Hustopečí a Alois Vagner z Brna. Na velkém honu byl hostem p. Habán z Vídně, u nás se mu líbilo a věnoval našim členům malé dárky za upřímnost.

1963

Okolo 8. ledna přišel mráz s vichřicí a sněhem a mrazivé počasí trvalo i v únoru.  Utrpěla tím plochá střecha přístavby školy. I když byla škoda klasifikována jako havarijní, nepodařilo se zajistit opravu. V březnu se zima zmírnila a v dubnu přišlo oteplení a první jarní bouřky. Ty provázely i květen a červen. Červenec byl bez deště, ten přišel v půli srpna a trval i v září. Občasné dešťové přeháňky byly i v říjnu. V listopadu přišlo ochlazení a během prosince mráz.

Na jaře se ONV a zemědělská výrobní správa rozhodly dáti do vedení družstva cizího odborníka. Za předsedu družstva byl navržen Václav Zechmaister (Sedlec).

V březnu byly provedeny doplňující volby: Václav Zechmeister, předseda, František Vozdecký z č. 75, místopředseda, funkci zootechnika přijal Václav Vintrlík a novým mechanizátorem se stal Josef Klobása z č. 10. Členové představenstva: V. Zechmeister, Vladimír Svoboda, Josef Nečas, Oldřich Lízal, Karla Stejskalová, Apolonie Vahalová, Václav Vintrlík a František Vozdecký.

Etapovitá výstavba objektů: vytvoření družstevní základny, poté 1. etapa: skupinové ustájení dobytka. K tomu účelu byly vybrány stáje hospodářských objektů: Ant. Stejskal z č. 201, Ant. Nečas z č. 71, Jan Matýšek z č. 8 a č. 60, MNV (původně stáj obecních plemeníků) č. 25, Karel Hrabec z č. 55, Jakub Novotný z č. 48, Fr. Klobása z č. 59, Václav Lízal z č. 28, Fr. Nečas z č. 22 a Ant. Vintrlík z č. 17.

Ve 2. etapě byly provedeny adaptace stodol: Pro ustájení prasat a hovězího dobytka byly členy stavební skupiny upraveny stodoly Martina Rabovského z č. 5, Josefa Klobásy z č. 10, Fr. Brychty z č. 11, Josefa Brychty z č. 14, Aloise Broskvy z č. 15 a Vladimíra Svobody z č. 16. Spojením stodol Jaroslava Bystřického z č. 20, Fr. Strouhala z č. 21 a Fr. Nečase z č. 22 byla postavena družstevní stodola. Ze stodoly Josefa Konečného z č. 59 byla postavena sýpka. Ze stodoly bratří Bedřichů při silnici k Divákům byla zřízena provizorní garáž pro traktory, pro vinařské účely byl zajištěn sklep Jany Nečase z č. 13 a pro uskladnění brambor byly převzaty sklepy Jaroslava Bystřického a Václava Bedřicha z č. 44. Družstevní kanceláře byly zřízeny ve dvou místnostech budovy Jana Matyška z č. 60. Druhou půli obýval traktorista Josef Strouhal z č. 30. Družstevní objekt č. 8 obýval traktorista Josef Matýšek z č. 23. Pro dobytek ustájený v adaptovaných objektech byl zřízen samospádový vodovod napojený na požární nádrž v jižní části obce.

3,etapa – výstavba hospodářských objektů: drůbežárna na výměře 5 ha (Svatojánek), tj. 3 objekty: 2 panelové a 1 zděný, postavili je zaměstnanci OSP Hustopeče. Dodatečně koupeno 5 vozů pro přepravu nosnic. Zásadní nedostatek: místo obrácené k severu, špatná přístupová cesta, v létě žár a nutnost pravidelného dovozu vody.

V humně usedlosti Žofie Černé č. 12 byl postaven dřevěný vepřín. V družstevním středisku JZD při silnici do Křepic postupně postaveno: kravín č. 1 pro 100 kusů, zděný s půdním prostorem, kravín č. 2 pro 100 kusů – nevyhovující panelový, bez půdního prostoru, porodna č. 1 pro 60 kusů, panelová, porodna č. 2 pro 100 kusů, zděná, samokrmuška pro 300 kusů, zděná. Dále dvě dřevěné kůlny pro uskladnění strojů, z nichž ¼ byla využita pro zřízení opravářské dílny, mostní váha a rozsáhlá panelová silážní jáma. Zásobování vodou bylo zajištěno výstavbou vodovodu a vodárny v oblasti Loučky.

V obecní kronice je napsáno: Je smutné, že po 5-6 letech existence družstva vyhlíží středisko jako místo, přes které se přehnala fronta, a svým vzhledem nutně připomíná velkostatky z doby 1. republiky, z nichž se snažili nájemci vytlouci co nejvíce za cenu minimálních oprav.

Žáci devátých ročníků měli exkurzi do dřevovýroby v Borkovanech, kde získali odpadový materiál pro práci v dílnách, a do lihovaru v Divákách. Uč. Drahomíra Černá pracovala s dětmi v PO, hlavně v tělovýchově a kultuře. Žáci VIII. třídy připravili v dramatickém kroužku maňáskové scénky pro mladší děti a divadelní hru „Jak květiny přezimovaly“.

Předvedli ji i v Křepicích.

T.r. se vyskytly jen 2 případy inf. Žloutenky. Žákyně VIII. Tř. Helena Klobásová si při hodině TV zlomila nohu v holeni. Byla zakoupena nová rozhlasová ústředna a provedena oprava vedení za 23 000 korun.

Výlety: žáci I. st.- okolí obce a okresu Břeclav, žáci VI. a VII. tř. – zájezd na Macochu, Pernštýn a Kunštát, žáci VIII. tř. -planetárium v Brně a 9. tř. – západní Čechy. 28. 6. až 1. 7. organizoval uč. Josef Černý putování a stanování v okolí Mikulova.

Osvětová beseda organizovala zájezdy družstevníků do brněnských divadel. Organizátoři naráželi na námitky některých účastníků proti operám či hrám, pokud se týkaly náboženství.

SPOZ – předseda Miloslav Žák.

 Vítání občánků

29. června byl ukončen školní rok. O prázdninách žáci sklízeli plodiny školní zahrady, starší žáci sbírali za odměnu okurky na pozemcích JZD. Ostatní brigády někteří rodiče bojkotovali s tím, že jejich děti mají o prázdninách právo na odpočinek.

1. července byla provedena celostátní správní reorganizace: Místo okresu Hustopeče byl i z dalších celků vytvořen okres Břeclav. Změna obci neprospěla, od nás byl spád směrem na Brno. Cesta do Brna trvala 1 hodinu, cesta do Břeclavi vedla autobusem do Hrušovan, a pak vlakem do Břeclavi a trvala 2 hodiny. V počátcích JZD konaly mechanizační práce STS Hustopeče, po změně středisko STS v Šitbořicích. 1. traktor s vlečkou: Zetor 25 A, 1. traktoristou byl Fr. Sedláček z č. 6.

Řidičem náklad. auta Praga V3S byl Josef Matýšek z č.23, poté Josef Major z č. 15, přišel z Doprav. podniku m. Brna. Po přidělení sovětského kombajnu SK3 zajišťovala obsluhu skupina Jaroslav Helma z č. 26 a Jaroslav Otřísal z č. 200. S řádkovačem pracoval Miroslav Nečas z č. 37. Ze stájí byla adaptována budova požární zbrojnice.

14. června proběhly v sále MNV volby do KNV, ONV, MNV. Volební komise: Jan Máj, Anděla Lízalová, Fr. Stejskal, Vilém Pivec, Alois Nečas, Jarolím Nečas a Fr. Nečas. Zástupcem volební komise volby do KNV byl ředitel ZŠ Rudolf Kolínský. Kulturní vložky vysílal místní rozhlas, nacvičili je členové PO s uč. Josefem Černým.

Na 1. plenárním zasedání MNV byli určeni členy rady: Jaroslav Bystřický, předseda MNV, uvolněn, Josef Hanák, předseda finanční a plánovací komise, Miloslav Žák, předseda sociální komise, Josef Černý, předseda kulturní a školní komise, Pavel Urbánek, předseda zemědělské komise, Jan Hrabec, předseda komise výstavby, Alois Bílek, předseda komise pro veřejný pořádek, Jaroslav Otřísal, člen rady, Květa Petrlová, tajemnice MNV. Účetní MNV Libuše Brychtová – Svobodová, po ukončené MD sem znovu nastoupila. Soudcem z povolání zvolena JUDr. I. Tenková a soudcem z lidu Antonín Vintrlík z č. 17.

Dožínky

1. srpna do ZŠ přijata školnice Anna Hrabcová.

V obci byla založena odbočka Svazu chovatelů domácího hospodářského zvířectva, vede Fr. Strouhal z č. 21.

  1. září byl zahájen školní rok 1963/64. Žáci uvítáni hudbou z rozhlasu MNV, akci organizoval učitel Miloslav Žák. Členy učitelského sboru byli: Rudolf Kolínský, ředitel, Josef Hanák, zástupce ředitele, Vlasta Kolínská, učitelka, Miloslav Žák, učitel, Miloš Strouhal, učitel, Josef Černý, učitel (ukončil  zdárně dálkové studium), Drahomíra Černá, učitelka, Věra Vozdecká, učitelka, Ludmila Salcburgerová, učitelka, Anděla Lízalová, učitelka, Antonína Nováková, učitelka, Libuše Vrbová, učitelka a Alois Horníček, učitel. Základní devítiletá škola měla devět tříd a osm učeben.

18. září se žáci 9. tř. zúčastnili exkurze do Brna na veletrh.

24. září skupinové shromáždění PO.

9. listopadu oslava VŘSR.

11. listopadu se 63 žáků účastnilo štítkové akce v Hustopečích.

30. listopadu shlédli žáci barevný film Rusalka.

1964

Leden mrazivý, únor navíc doprovázen sněhovými a dešťovými přeháňkami. Větší oteplení přišlo na konci března. V dubnu a květnu bylo počasí teplé, občas deštivé. V červnu přišla velká bouřka s krupobitím a způsobila škody na polích. Občasné bouřky provázely i červenec a srpen. V září bylo stále teplo a bez bouřek. V říjnu byly občasné přeháňky. V listopadu se objevil první mráz a 17. listopadu silná sněhová bouře s vichřicí, jež způsobila výpadek proudu. Prosinec byl mírně mrazivý s občasným sněžením.

Na trh byl uveden automobil Škoda 1000 MB.

7. února se konala výroční schůze JZD. Funkcí předsedy pověřen Václav Zechmeister, agronomem zůstal ing. Jaroslav Skalický, skupináři zůstali Pavel Urbánek a Václav Lízal a vedení práce v živočišné výrobě bylo svěřeno V. Vintrlíkovi a V. Záblackému. Členy představenstva se stali: Václav Zechmeister, Oldřich Gazda, Jaroslav Helma, Oldřich Lízal -místopředseda, Vincenc Záblacký, Květa Stejskalová a Vladimír Svoboda. Vedoucím mechanizační skupiny zůstal Josef Klobása a stavební skupinu řídil zedník F. Jelínek. Revizní komisi tvořili František Vozdecký, kovář, Jakub Bílek, Josef Nečas a V. Matýšek.

9. ledna byly poprvé podávány přihlášeným žákům v místním pohostinství přesnídávky.

9. března výchovný koncert brněnských umělců (Filková, Jurečka).

Jaro suché, s velmi slabou vláhou.

Divadlo: Jak květinky přezimovaly. Režie: Drahomíra Černá.

Započata výstavba betonového parketu před budovou MNV.

Cíl: získat pevný taneční parket, zlepšit vzhled středu obce a zamezit uskladňování vozů a vleček JZD před budovou MNV.

Dohled nad pracemi, konanými většinou brigádnicky, měli technici Jan Hrabec, Miroslav Bartoněk a Břetislav Šťavík. Ozdobné oplocení vykoval Fr. Vozdecký a na jižní straně postavena hudebníkům tribuna krytá laminátovými deskami.

Poslední práce na úpravě parketu.

 Na snímku je J. Major, řidič  JZD, který přivezl obrubníky.

Školáci se podíleli na úpravě středu obce.

Na novém parketu byly konány tradiční hody.

15. dubna byly vydávány občanské průkazy žákům, kteří dosáhli patnácti let, a konala se i oslava osvobození obce RA. Zúčastnil se kpt. Rudolf Šimáček, interbrigadista a voják čs. armádního sboru

Uvolněný předseda MNV Jaroslav Bystřický pokračoval nově v další výstavbě obce. Adaptována bývalá radnice na osvětový dům, odstraněny obě kanceláře, tím zvětšen prostor sálu, vzadu postaveno sociální zařízení, šatna a výčep.

Byla zlikvidována stáj obecních plemeníků a postavena nová požární zbrojnice s klubovnou.

Nová budova MNV byla adaptována z domu č. 85, který byl konfiskátem. Má dvě kanceláře, zasedací síň, malý sklad CO, poštovnu, sociál. zařízení, kotelnu a za průchodem dvě místnosti zdr. střediska. Obvod. lékař MUDr. M. Růžička tu ordinoval 2 x týdně. Později v provozu jen dětská poradna.

Adaptace domu J. Matýška z č. 60 na mateřskou školu.

25.září Sbor pro občanské záležitosti ( předseda Miloslav Žák)připravil akci Vítání nových občanů. Slavnost se konala v sále  MNV za účasti  rodičů, představitelů MNV a  výboru žen. Kulturní vložku se žáky připravil učitel Josef Černý.

V červnu se žáci 9. tř. zúčastnili čtyřdenního výletu do Beskyd.

Po dvou letech jednání byla opravena plochá střecha hlavní části školy.

22. června zahájeny přípravné práce k opravě školní budovy. Opět s velkými problémy.

Ve studnách klesala hladiny vody, sucho.

Přes prázdniny školáci brigádničili na školní zahradě a ošetřování kukuřice, členové ovocnářského kroužku očkovali 260 broskví. Včelařský kroužek získal od včelstva 23,5 kg medu.

Žáci pomohli sklidit okurky, čistit obilí, svozit zrno a slámu (jmenováni: Tenek, Hirš, Růža, Vala Jan a Karel, Bystřický, Konečný).

6. července měl v Londýně premiéru film o Beatles Perný den

Příprava na žně, oprava samovazu:
kovář František Vozdecký, mechanizátor J. Klobása a traktorista Nečas.

Příprava ječmene pro sklizeň samovazy. Obsekávání provedla skupina nejstarších členů, která ještě zná umění  ručního kosení. Na snímku Josef Hlaváček a odběračky.

O žních bylo  dobře  využito vlastního kombajnu SK3. Na snímku  je kombajnér Jaroslav Helma, pomocník Jaroslav Nečas.

Kombajn sype obsah zásobníku do vlečky. Kombajnér  Jaroslav Helma.

První obilí od kombajnu na váze. Traktorista Josef Matyšek č.23

Dožínky 1964.
Chlapci na koních představenstvo, hudba ženy a děti, projev předsedy JZD. Slavnost večer pokračovala v sále MNV.

Obvyklá práce žen v době, kdy je na polích  krátká přestávka: příprava dřeva na zimu.

Nedělní brigáda. Dosoušení a čistění obilí o žních 1964.

Po žních totiž koncem srpna přišly deště. Obilí uložené k sušení na hřišti a ve Štukyních začalo rychle prorůstat.

Skupina  družstevnic Klobásová, Kozáková, Lízalová, Horáková a Jelínková se strojníkem F. Matulou čistila na hřišti obilí od kombajnové sklizně.

Obilí bylo nejprve slunci dosoušeno, přehazováno a konečně  čištěno.

Brigády se také  zúčastnili: J. Bystřický, A. Nečas, Josef Bílek, P. Kapka, M. Bílek, Jakub Bílek, J. Jelínek, R. Kolínský. Jedni ve dne  čistili, druzí v noci kradli.

Oprava školy dokončena poslední týden v srpnu.

1. září zahájen školní rok 1964/65. Slavnostně opět provázeno hudbou z obecního rozhlasu.

2. září zahájeno vyučování. Na 1. stupni učili: Anděla Lízalová, Alois Horníček, Antonína Nováková. Na 2. stupni: Josef Černý, Věra Vozdecká, Ludmila Havránková, Drahomíra Černá, Miloš Strouhal, Miloslav Žák. Ředitel R. Kolínský, zástupce ředitele Josef Hanák. Náboženství učili římskokatolický farář P. Alois Kučera a čsbr. evangelický farář Vlastimil Jaša.

Sklizeň okurek zajišťuje družstvu pravidelně  dobré zisky. V roce 1964  bylo dodáno 1286 kg okurek, tržba 278 664 korun.

4. září shromáždění žáků v sále MNV k oslavě SNP. Projev měl učitel J. Černý, poté recitace básní, promítání filmu „Tenkrát o vánocích.“

14. září měli žáci 9. tř. exkurzi do Brna na veletrh s třídním učitelem Miloslavem Žákem.

Počasí pěkné. Pan Matýšek vysadil před hřbitovem několik jehličnatých stromů. Původně tam byly lípy.

15. září se žáci 9. ročníku účastnili štítování v OÚNZ Břeclav. Organizováno společně se ZDŠ Velké Němčice v Hustopečích.

8. října náborová akce do hornictví, zájem projevilo 6 žáků.

10. října střídavé deště.

12. října koncert v sále MNV, klavír a zpěv.

16. října zhotovil A. Vintrlík, člen stavební skupiny JZD, bednění a žáci 9. tř. vybetonovali za 3 dny zídku zahrádky. Nový plot vykoval a zasadil Fr. Vozdecký (na obr.).

6. listopadu štafeta k zahájení měsíce SČSP.

Pastevní odchov mladého skotu na trati Pod  Rozdíly, kde bylo zřízeno jednoduché oplocení, salaš a studna. Krmení bylo dováženo.

Skot byl nakoupen jako základ  zdravého stáda po likvidaci dojnic nemocných bongem.

Počasí se zhoršilo nočními mrazíky, dobývání a odvoz cukrovky byl značně ztížen. Na podzim vysázeno 80 slív, ty byly na jaře přeroubovány na meruňky, vyseto 1500 broskvových pecek.

Prospěchu s vyznamenáním dosáhlo v pololetí t.r. 32 žáků.

JZD – příklad vzorného hospodaření s vozy, branami, hrabačkami a secími stroji. Byl zaveden nový systém: Máš-li špatné kolo, vezmi jiné a neopravuj! Opravami se zvyšují náklady!

Na jaře se zkrmovaly brambory ze sklepů – zatím u krekchtu ( u zatáčky) v Půtních shnil vagón brambor !

Sklad „ nadnormativních“ zásob JZD před školou a za humny. Požadavky, aby sklady byly likvidovány, byla marná.

Pomohla teprve nástěnka a  fotografie a byl zahájen „ výprodej“ kol, obručí, žebřin apod.

Na myslivecké chatě ve Štukyních zastřešena veranda, rozšířena a vybavena kuchyně, přibyl magnetofon a další věci.

Do myslivecké společnosti přišel malý člen Slávek Staněk, zaměstnanec ČSAD.

MS pozvala na hon střelce z Francie a Rakouska. Střelili 340 kusů zvěře. Králem reprezentačního honu byl Dr. Pylard z Francie, který sám střelil 50 ks zvěře.

V rodinách se rozšiřoval počet radiopřijímačů a televizorů, s tím klesala návštěvnost promítání filmů. K informacím sloužily nástěnky a foto-noviny, materiál k nim dodával ředitel R. Kolínský. Výměnu zajišťoval uč. Miloslav Žák. V obci má 37 občanů motocykly či mopedy, 8 občanů vlastní osobní automobil. Na domech se prováděly vnější i vnitřní úpravy, s koupelnami a sociálním zařízením.

V obci jsou provozovny: samoobsluha, prodejna obuvi (Žofie Hrabcová), opravna obuvi (Vilém Pivec), pohostinství. Původní majitelka M. Valová odešla do Hustopečí, místo ní přišel nový vedoucí Eduard Sýkora, hostinský a řezník. Rozšířil nabídku zboží včetně pečiva, uzenin, konzerv a cukrovinek, v letních měsících prodává i zmrzlinu. Jeho manželka Marie Sýkorová vede kuchyň, vaří obědy pro místní a křepické důchodce, řidiče autobusů, brigádníky, připravuje přesnídávky přespolním žákům. V pohostinství je dále zaměstnána ve výčepu Květa Stárková.

Místní samoobsluhu Jednoty vede Božena Gazdová a je zde zaměstnána jako prodavačka manželka předsedy JZD J. Zechmeistera.

T.r. došlo i k sjednocení tělovýchovy. Místní TJ Sokol koupil od správy čsbr. Evangelické církve polovinu církevního domu č. 86, který byl původně hospodářskou usedlostí – byl pronajímán. V době nesvobody v něm byla umístěna četnická stanice. Vypracovány plány a započala stavba sokolovny. Brigádnicky, večer i v noci. Postupně se zpomalovala, slábl příliv peněz i materiálu a důležitým činitelem bylo stanovisko příslušníků bývalé organizace Orel: Začalo se projevovat znechucení, vznikaly osobní spory mezi funkcionáři, započatá stavba postupně chátrala, zarůstala plevelem a stala se ostudou obce.

Pokus, aby bylo ve stavbě pokračováno, a tím získána pro žactvo školy tělocvična, byl v roce 1961  zástupci KNV odmítnut pro nevhodné umístění, malý prostor a celkový charakter, který odporuje požadavkům  na tělovýchovné zařízení. Tím se dostala tělovýchova obce na slepou kolej.

Pracoval jedině oddíl kopané, využíval školní hřiště za školou. Helena Nečasová vedla dva oddíly dívek, cvičily dvakrát týdně v sále MNV, kde ovšem nebyly pro ten účel nejvhodnější podmínky (kinosál, schůze…).

Staveniště sokolovny pak vykoupil soukromník, rozebral a postavil  rodinný domek. Mezitím se zformoval fotbalový oddíl. Začal pravidelnou  činnost v roce  1952.

Svaz ČSP tehdy ochaboval, ustupoval z veřejného života.

Svazarm podobně, také pasivum veřejného života obce.

ČSM podnikla několik akcí s charakterem veřejně prospěšné práce: sběry, brigády, ale hlavní náplň činnosti (ideová výchova) zůstává na okraji.

ČsČK se omezila na 1-2 zdravotní přednášky či rozhlasovou relaci o určitém zdravotnickém opatření.

Svaz požární ochrany se zaměřil na úkoly civilní obrany bez snahy vychovávat dorost.

12. listopadu zvolili poslanci NS jednomyslně Antonína Novotného prezidentem.

15. listopadu měla pobočka Svazu chovatelů domácího hospodářského zvířectva pod vedením Fr. Strouhala z č. 21. první výstavu, vystaveno 73 čistokrevných králíků.

Lidová myslivecká společnost v listopadu odprodala jeden odstřel bažantů a zajíců skupině francouzských hostů.

1965

Zima převážně mírná, občas sněhové vánice. Oteplení nastalo v polovině března. Jarní bouřky a častý déšť provázely duben, květen i červen. V červenci přišla bouřka s krupobitím a způsobila velké škody. Déšť ustal v srpnu, bylo spíš chladno. Sucho trvalo i v září, až na koci déšť. V říjnu byly ranní mrazy, v listopadu kromě mrazů začal padat sníh. Prosincové počasí bylo mírnější než předešlý měsíc.

Od 4. ledna vyučuje na škole náhradní učitelka Brigita Stejskalová, důchodkyně ze Šitbořic. Předmětem jednání se stalo odstranění desky v průčelí školy s nápisem Cvičená mládež – obliba Bohu – ozdoba vlasti – blahobyt obce. Jednání byla bezvýsledná i přes žádost o zásah OVKSČ (s. Jelínka) na ředitelství OSP a pokus získat zedníka v místě, což měl být K. Hrabec, ale ten odmítl se závěrem, že má obavy ze msty. Předseda MNV J. Bystřický zaujal k rozhodnutí rady MNV stanovisko, že nemůže rozeštvat občany. Situaci rozřešil OŠK v Břeclavi příkazem řediteli školy, aby desku odstranil a předložil o tom zprávu. 5. ledna byla provedena práce zedníky Ježkem a Hromkem z Křepic tak, že deska byla překryta označením typu školy a státním znakem.

3.ledna jednání o položení parketových podlah do školy.

10. března přiletěl do Prahy na desetidenní návštěvu významný americký jazzový zpěvák a trumpetista Louis Armstrong se svým souborem.

30. března byla provedena revize obecní kroniky inspektorem pro kulturu.

15. dubna byla v sále Osvětové besedy oslava 20. výročí osvobození obce.

16. dubna byl koncert pro žáky školy s námětem „České lidové báchorky a říkadla“ a „Čeští básníci a zhudebněné verše“.

17. dubna promítán film „Sedm statečných“.

1. května myslivci ulovili v lese Rozdíly 4 lišky. Lovu se zúčastnili Josef Charvát, Jan Hrabec, Jaroslav Jelínek, Jan Nečas, Josef Boháček, Jan Vahala, Jan Daněk, František Vintrlík a dva norníci Josefa Boháčka.

3. května přednesl žákům školy J. K. Grumlík s M. Zdenkovou „Dětské etudy“.

Byla uspořádána beseda nad obecní kronikou a turistické putování po stopách osvobozovacích akcí obce.

Prospěch s vyznamenáním dosáhlo tento rok 46 žáků.

Před závěrem školního roku byly vytvořeny pracovní skupiny a pod vedením učitelů o prázdninách pracovaly na školní zahradě a pozemku, někteří pravidelně pracovali v JZD.

30. května byla založena organizace Českého zahrádkářského svazu Nikolčice. V té době  vzniká  vinařská osada Nová hora, později v roce 1972 je založena nová osada Půtně a osada Nová hora je  rozšířena o další parcely. Při založení má organizace 52 členů.

 Zakládající  výbor:

Matýšek Cyril- předseda

Rabovský Martin – jednatel

Brychta Jaroslav – hospodář

Kozák František – pokladník

Fasora Josef – člen výboru

15.17. června se územím Žitného ostrova v povodí Dunaje v Západoslovenském kraji prohnalo několik povodňových vln. 15. června se protrhla hráz mezi obcemi Patince a Radvaň, 17. června došlo k protržení další hráze u Číčova v okr. Komárno. Zaplavena byla značná část plochy Žitného ostrova, zejm. na území okr. Komárno. Více než 53 000 osob muselo být evakuováno. Voda z Dunaje zaplavovala území Podunajské nížiny téměř 2 týdny, až koncem června byly protržené hráze provizorně opět utěsněny. Za povodní zůstaly ohromné materiální škody; zničeno téměř 4000 domů, zaplaveno na 700 km² orné půdy, kontaminovány zdroje pitné vody.

30. června byl ukončen školní rok.

1.4. července se v Praze na strahovském stadionu uskutečnila III. československá spartakiáda. Zúčastnilo se jí na 380 000 cvičenců.

O prázdninách nebyly v ZŠ provedeny obvyklé malířské a jiné práce pro nedostatek pracovníků a pozdní termín.

  1. září byl zahájen školní rok 1965/66.

Pedagogická rada: ředitel R. Kolínský, zást. Josef Hanák.

Učitelé I. st.: Anděla Lízalová, Alois Horníček, Antonína Nováková. Uč. II. st.: Josef Černý, Věra Vozdecká, Ludmila Havránková, Miloš Strouhal, Miloslav Žák, Ladislav Robotka. Drahomíra Černá na MD. Josef Černý nastoupil 11. 11. na vojenské cvičení. Alois Horníček rozvázal prac. poměr pro nízký plat a nastoupil v Brně jako řidič. Náboženství učili řím.-katol. farář P. Alois Kučera a čsbr. evang. farář Vlastimil Jaša.

27. září se konal v krematoriu města Brna pohřeb bývalého ředitele ZŠ Fr. Kloupara, který v důchodu žil ve svém rodišti v Komíně u Brna. Patřil ke generaci učitelů, kteří dokonale ovládli pedagogické umění. Za naši školu a několik generací žáků se se zemřelým rozloučil ředitel školy.

1.října nastoupil do funkce předsedy JZD Jaroslav Pavlík, když se Václav Zechmeister odstěhoval do Valtic. Podrobně v NČ II., str. 60.

20. října pro žáky upořádán koncert z díla Ant. Dvořáka: Ant. Moravec, housle, Milan Máša, klavír a Vlasta Linhartová, zpěv.

5. listopadu pokračování štafety ČSP.

10. listopadu má myslivecká společnost na honu hosty z Francie.

12. listopadu se uskutečnil kurz pohybové výchovy pro chlapce 9. tříd, také se probírala dvě témata: správná výživa a vztah chlapců k dívkám.

Seriál Star Trek má v USA televizní premiéru.

21. listopadu navštívili žáci v Brně operu Prodaná nevěsta.

24. listopadu ateistická přednáška s. Doležala z Břeclavi, vyjadřování lze kritizovat pro netaktnost zvláště v otázkách náboženských.

Výstavba a přestavba domů. Nové domy si postavili mimo bytovky JZD: Josef Vahala na trati Padělky, Miroslav Mnacakanov v části Zahrádky, Jaromír Nečas č. 174, v humně Jan Nečas č. 13, Josef Major přístavbu k č. 15, Stanislav Staněk postavil dům na místě staré stodoly a podobně Vlastimil Ženatý v části Majeru, dále v jižní části obce stavěl Ladislav Charvát, Jan Jelínek a Antonín Petrla, ve středu obce Miroslav Svoboda č. 16, Jan Hrabec, M. Nečas na Bařině. Generální opravu provedli Břetislav Šťavík, Oldřich Gazda, Jaroslav Brychta, Josef Černý, Jan Dostál, Miroslav Bartoněk, Josef Fic, Jan Hirš a další občané, kde rekonstrukce měly více charakter vnitřních úprav.

Zmizela chaloupka Petláků, Babáčků, dům Aloise Jelínka a Aloise Strouhala pomalu chátrají, na Majerách byl rozebrán domek J. Nečase a postupně mizí na Bařině dům bývalého majitele stejného jména, který koupil Vlastimil Ženatý jako parcelu pro stavbu nového domu. Dávno není památky po domku Jana Rabovského a tento rok zmizely poslední stopy po selském gruntu Josefa Brychty č. 11.

16. prosince koupilo myslivecké sdružení traktor zn. Zetor 25, se kterým přijeli 3 členové: Josef Boháček, Jaroslav Jelínek a Jan Vahala.

T.r. onemocnělo větší množství žáků spálou a šířila se chřipka.

Počasí prosince teplé, ve dne +10 st. C, v noci k nule. Napadlý sníh se udržel v polích, na vozovkách se změnil v bláto.

1966

V lednu byl silný vítr, teplota kolem -4 st. C, k ránu až -14 st. C, suchý, prašný sníh.

  1. ledna nastoupila do funkce agronoma manželka Jaroslava Pavlíka, Ing. Marie Pavlíková.

Koncem ledna bylo hodně sněhu, teploty kolem -16 st. Únor teplý, kolem nuly a začalo mírně pršet.

1. března se odstěhoval žák I. ročníku Jaroslav Helma do Velkých Němčic.

2. března veřejná schůze k projednávání thezí XIII. sjezdu KSČ, schůze se zúčastnilo 87 občanů.

13. března napadlo hodně sněhu, pak vytrvale pršelo a od dubna se dešťové přeháňky měnily na bouřky. Deštivé počasí trvalo celé jaro.

22. března se konala ve škole schůze k rozmisťování žáků do zaměstnání. Žák Vlastimil Ryšavý náleží mezi talenty. V chemické olympiádě získal 1. místo a postoupil do krajského kola.

18. května navštívili žáci 9. třídy hvězdárnu a planetárium v Brně.

6. června: umělecká recitace žákům: Grumlík a Zdeňková. Tentýž večer odjeli žáci 8. a 9. třídy na čtyřdenní výlet do Krkonoš – východ. Vedoucím byl Josef Černý a průvodkyní učitelka Vozdecká.

21. června se žáci 6. třídy zúčastnili zájezdu do Buchlova, Gottwaldova a Kroměříže.

26. června měli žáci 2. a 3. třídy zájezd do Gottwaldova, zoo v Lešné a do Luhačovic.

30. června byl ukončen školní rok. Žáci odešli do sálu MNV, tam jim byl promítnut film „Olympiáda“, poté rozdáváno vysvědčení.

Léto bylo pěkné, zemědělské práce byly vykonány včas.

4. července zahájeny prázdninové malířské práce.

15. července byl ředitelství školy doručen přípis SEŠ v Břeclavi následujícího obsahu:

S radostí Vám oznamujeme, že Vaše bývalá žákyně Libuše Nečasová, nar. 30. 9. 1947, byla z rozhodnutí pedagogické rady SEŠ v Břeclavi zapsána do Knihy cti ústavu jako nejlepší ve IV. třídě ve školním roce 1965-66 svým prospěchem, chováním i aktivitou v ČSM.

31. července byl rozvázán pracovní poměr s Josefem Hanákem, zástupcem ředitele.

19. srpna silná bouře s krupobitím postihla ve večerních hodinách Prostějovsko. Největší škody napáchala v obcích Konice a Vojtěchov.

1. září začal školní rok 1966/67, 2. září zahájena výuka.

Členové pedagogické rady: Rudolf Kolínský, Josef Černý, Drahomíra Černá, Ludmila Havránková, Věra Vozdecká, Miloslav Žák, Miloš Strouhal, Vlasta Kolínská, Dana Hofmannová, Hana Vaculíková, Anděla Lízalová, Antonína Nováková, Josef Hanák, důchodce. Náboženství učili řím.-katol. farář P. Alois Kučera a čsbr. evangelický farář Vlastimil Jaša.

Myslivci měli úrodný rok na bažanty a koroptve.

Na školní budově nastal problém s kotlem pro ústřední topení, nekonečné vyjednávání s různými podniky, vyučování bylo přerušeno, vyučovalo se v kabátech.

20.25. září se na území Československa konalo cvičení armád států Varšavské smlouvy – Vltava, kterého se účastnily vojenské útvary z ČSSRSSSRNDR a Maďarska.

V říjnu došlo k oteplení. Během listopadu mrazy, silný vítr a první sníh. V prosinci převládal mírný mráz a sychravé počasí.

19.–21. prosince vystoupila na schůzi ÚV KSČ velká část jeho členů s kritikou práce Antonína Novotného. Ten pod jejím tlakem dal svou funkci 1. tajemníka ÚV KSČ k dispozici.

22. prosince byla konečně provedena demontáž kotle, oprava se zdařila až 27. 12. po mimořádném nasazení dělníků. Stravování jim zajišťovala s. Kolínská.

Budova MNV s poštovním střediskem byla adaptována z rodinného domku, má 2 kanceláře, zasedací místnost, hygienické zařízení, místnost pro poštovní středisko a ordinaci s čekárnou, poradnu pro děti.

1967

Střídaly se studené dny provázené vichřicí s teplými dny. Od dubna postupné oteplování, časté bouřky. V červnu šly teploty do téměř tropických a horké dny provázely bouřky. Ty v srpnu ustaly, na polích sucho. Až v září přišly přeháňky. V říjnu časté ranní mlhy, přes den neobyčejné teplo. Podzimní chladnější počasí přišlo až v listopadu. V prosinci mírně mrzlo, občas sněhové a dešťové přeháňky.

22. února střelili první lišku na Šimperkách Drahoš Boháček a Josef Charvát.

16. dubna byla slavnost vítání občánků- SPOZ- předseda Miloslav Žák.

23. dubna se objevily lišky v Rozdílech, kdy za pomoci p. Ptáčka z Divák, jeho dvou norníků a našeho hospodáře Hrabce, Cyrila Matýška, Jar. Jelínka, Jana Vahaly a Nečase byla ulovena jedna stará liška a dvě mladé. V srpnu střelil třetí lišku Nečas.

1. května byla rozvázána pracovní smlouva s uklízečkou Annou Hrabcovou, na její místo nastoupila Veronika Charvátová.

9. června provedena klasifikace žáků 9. tř., vysvědčení jim bylo vydáno 15. června.

V červnu se na střelnici konaly okresní přebory ve střelbě na asfaltové holuby na skeetu, zúčastnilo se 43 družstev. Z našich Jaroslav Šafránek, Jan Hrabec a Jan Vahala. Získali I. cenu v přeboru družstev.

17. června tragicky zemřel Jaroslav Otřísal z č. 200.

23. června zemřel bývalý zástupce ředitele Josef Hanák ve věku 62 let na infarkt. Při pohřbu žehem promluvil ředitel ZŠ.

30. června ukončen školní rok a vydána vysvědčení.

Počasí pěkné, zemědělské práce byly vykonány včas.

Žáci 9. třídy se po ukončení docházky zapojili do práce v JZD.

Malířské práce nebyly provedeny pro nedostatek financí.

Osvětová beseda

Po odchodu učitele Miloslava Žáka (byl vedoucím Osvětové besedy) převzal vedení kina František Strouhal z č. 21.

V srpnu opustil Nikolčice evangelický farář Vlastimil Jaša, přestěhoval se do Rýmařova.

28. srpna zahájeny přípravné práce pro školní rok.

  1. září zahájen školní rok 1967/68.

Členové pedagogické rady: Eva Balášová, Anna Kupčíková, Anděla Lízalová, Drahomíra Černá (po MD), Josef Černý, Ludmila Havránková, Vlasta Kolínská, Rudolf Kolínský, Danuše Nováková, Danuše Procházková, Alena Schwarzová, Anna Trýsková, Hana Vaculíková, Jitka Zedníčková.

5. září bylo zahájeno vyučování.

Podzim byl teplý, s občasnými dešti.

7.listopadu byla zahájen práce na úpravě hřiště. Práce provedl místní STS s buldozerem (Josef Záblacký, Jan Helma, pomáhal Josef Fic. Mil. Matýšek) Práce se protahovala

Myslivecká sezóna byla hojná ve všech směrech. Přišli noví členové: František Lízal, Ing. Lubomír Drachovský, Ing. Jindřich Bílý, Milan Matyšek, náš mladý lesní praktikant a Jaroslav Pelan.

25. října onemocněla uč. Jitka Zedníčková, místo ní přijata důchodkyně Karolína Kafková. Nepovinná náboženská výchova prováděna ve stejném rozsahu. Řím.- kat. náboženství vyučoval P. Alois Kučera. Čsbr. evangelickému v první polovině školního r. administrátor z Hustopečí, nepravidelně, až do nástupu faráře Karla Jirků. Nastoupil po Vlastimilu Jašovi.

Školnicí Libuše Konečná, uklízečkou Veronika Charvátová.

Celkově vyšší procento neprospívajících žáků, také zhoršení kázně, nezkrotnost. Odmítají se jakkoliv zapojit do pracovního procesu, jsou pasivní. Stále víc je porušován školní řád, hrubost, vyvolávání rvaček, neomluvené hodiny, kouření. Styk s rodiči omezen pro formálnost a bezúčelnost.

V listopadu přišly první mrazíky k -7 st. C.

7. listopadu výstava sovětské dětské knihy.

14. listopadu byla v sále MNV oslava VŘSR.

28. listopadu první sníh, ale rychle roztál.

1. prosince nastupuje v pořadí třináctý kazatel v Nikolčicích, evangelický farář Karel Jirků (do 1979).

13. prosince vznikl požár v přípravně konírny.

Vánoční čas byl jako tradičně na blátě.

1968

 Hned po vánočních svátcích uhodily mrazy a napadl sníh. Tuhá zima, až -25 st., denně vál silný vítr.

3.5. ledna odvolalo tzv. lednové plénum (zasedání ústředního výboru KSČ) prvního tajemníka Ant. Novotného a zvolilo Alexandra Dubčeka.

Únor proměnlivý, mráz, sníh, obleva, déšť, nepěkné počasí.

22. února byla vystavena obecní kronika na okresní výstavě kronik v Mikulově a získala čestné uznání.

Březen – teplé počasí, přeháňky, silné větry, půda vysušená.

22. března – pod velkým tlakem ze strany okresních konferencí KSČ i dalších skupin občanů odstoupil Ant. Novotný z funkce prezidenta republiky. „Vzhledem k jeho zdravotnímu stavu“ doporučilo předsednictvo ÚV KSČ jeho odchod na odpočinek. 28. března zahynul při letecké katastrofě Jurij Gagarin.

29. března obnovena česká skautská organizace Junák, zakázaná komunisty po r. 1948.

30. března byl prezidentem ČSSR zvolen Ludvík Svoboda.

31. března založila Skupina politických vězňů odsouzených podle zákona 231/1948 Sb. Klub 231.

4. dubna byl v Memphisu spáchán atentát na Martina Luthera Kinga.

6. dubna podala vláda Jozefa Lenárta demisi, sestavením nové pověřen Oldřich Černík (jeho vláda jmenována 8. dubna).

18. dubna zvolen předsedou Národního shromáždění Josef Smrkovský.

Počasí v dubnu bylo teplé, až +25 st., pak přeháňky.

28. dubna byl do Nikolčic potvrzen evangelický farář Karel Jirků. Instalace se zúčastnilo asi 600 členů ze sousedních sborů: Hustopeče, Nosislav, Dambořice, Kyjov. V chrámu zařídil elektrické vytápění.

29. dubna prudká bouře, která se změnila v průtrž mračen.

4. května proběhlo v Moskvě jednání mezi nejvyššími stranickými představiteli KSČ a KSSS. Českoslovenští představitelé byli ostře kritizováni za prováděná demokratizační opatření. Ze strany sovětských komunistů vysloven požadavek na rázná opatření proti antisocialistickým a pravicovým silám.

26. května Slavnost  vítání občánků- za MNC Bystřický, za SPOZ Josef Černý.

V červnu přednáška o následcích pohlavních chorob.

Honitba: Tento měsíc hodně pršelo, zrovna v měsíci, kdy se líhne pernatá. To se projevilo při honu; výsledky výřadů pernaté byly třetinové. Mezi zajíci řádila tularemie.

2. června někdo odkryl kamennou desku v průčelí školy.

8. června vznikl požár domu Fr. Jelínka pod kostelem.

16. června se konala slavnost Božího těla podle starého zvyku. Průvod věřících procházel obcí (až dosud byly podobné slavnosti omezeny na areál kostela).

29. června vydána vysvědčení a ukončen školní rok.

Sestaven plán údržby škol. zahrady o prázdninách a ředitel dojednal formu doučování žáků, kterým byla povolena opravná zkouška. V červenci provedlo OSP Břeclav malířské a natěračské práce. Brigádnicky opraveny parketové podlahy, židličky a stahování tabulí.

Družstevní slavnosti za předsedy Pavlíka.

Léto bylo horké, až +35 st. C.

V den nikolčických hodů se konala slavnost svěcení zvonů, které nahradily zvony odevzdané pro válečné účely v době protektorátu. Zvony, větší Jakub a menší Marie, ulila firma Dittrich v Brodku u Přerova. Závěsná ramena zhotovil kovář František Vozdecký. Ozdobené zvony byly vezeny z domu Vojtěcha Konečného č. 49, před kostelem vykonal obřad svěcení arcikněz z Brna a poté byly zvony vytaženy na věž a zavěšeny (podrobnosti NČ II, str. 64).

Hody 1968

Obrázky  jsou zkopírovány z živého filmu v roce 2020.

21. srpnaVojenský zásah armád pěti států Varšavské smlouvy (SSSRBulharskaMaďarskaNDR a Polska) v Československu v noci z 20. na 21. 8. 1968, který zastavil reformní proces pražského jara (viz Provolání ÚV KSČ z 21. srpna 1968). Ministr obrany, armádní generál Martin Dzúr, vydal rozkaz, aby armáda ani bezpečnostní složky nekladly okupačním silám odpor. Intervenční jednotky zahrnovaly 750 tisíc vojáků, 800 letadel a 6.300 tanků. Do počátku září si invaze vojsk vyžádala 72 obětí na životech československých občanů.

I v naší obci byla organizována podpisová akce proti vstupu vojsk Varšavské smlouvy na místním MNV. Byly odstraňovány místní tabule a orientační značky.

V následujících dnech projelo obcí několik vojenských transportů. Nedošlo k žádnému incidentu.

Menší sovětská jednotka technického charakteru se usadila v jižní části katastru nad Skalou. Vojáci odebírali v obci vodu a později přicházeli ve skupinách do místního pohostinství.

Na zdech se objevily nápisy proti OV KSČ.

25. srpna dokončen úklid školy, 26. srpna zahájena příprava pro nový školní rok pod dojmem srpnových událostí. Dostavili se jen místní učitelé. Byl sestavován plán pro zřízení náhradní školní dílny mimo objekt budovy.

1. září byl zahájen školní rok 1968/69, 2. září začala výuka.

Školní rada: Na I. stupni vyučovaly Anděla Lízalová, Eva Balášová, Anna Kupčíková. Na II. stupni: ředitel R. Kolínský, Josef Černý, zástupce ředitele, učitelky Drahomíra Černá, Ludmila Havránková, Vlasta Kolínská, Danuše Nováková, Danuše Procházková. Anna Suchánková, Alena Schwarzová a Hana Vaculíková.

Požadavky některých rodičů – neučit ruskému jazyku – byly odmítnuty, stejně i pokusy žáků provádět úpravy v učebnicích byly likvidovány. PO nebyla zrušena a dál vyvíjela činnost.

29. září byla oslava stoletého výročí založení evangelického sboru.

18. října V Národním shromáždění byla přijata Smlouva o podmínkách dočasného pobytu sovětských vojsk na území Československa; vyčleňovala prostory a zázemí, které bylo třeba uvolnit 75 tis. sovětských vojáků. Vojska ostatních států měla být odsunuta, délka pobytu sovětských vojsk nebyla specifikována.

Vinobraní

29. října se v sále kulturního domu konala oslava 50. výročí vzniku ČSR.

6.7. listopadu se u příležitosti výročí VŘSR koaly v PrazeBrně a Českých Budějovicích velké demonstrace proti sovětské okupaci, do nichž se zapojili zejména studenti. Demonstrace však byly potlačeny bezpečnostními jednotkami vč. lidových milicí.

Honů se účastnilo 158 střelců, 113 honců a 28 loveckých psů. Na dva hony byli pozváni hosté z Itálie. Jan Daněk střelil 3 lišky, Jara Jelínek 1 lišku, Luboš Drachovský 1 lišku, Milan Vintrlík střelil v lese „Rozdíly“ jezevce.

17. listopadu se žáci zúčastnili vystoupení J. Grumlíka. Přednesl pásma Malý Bobeš, Vyšší princip a Včelař, akci organizovala učitelka H. Vaculíková.

22. listopadu vydala britská kapela Beatles tzv. Bílé album.

7. prosince ukončil svůj život sebevraždou v 19 letech Jan Soška.

V posledním měsíci roku se objevoval mírný mráz a občasné sněhové přeháňky.

1969

Dlouhá zima, mrazivé dny se sněhem a ledovkou, střídané oblevou. V dubnu již převládaly teplé dny, jen několik dní mělo sněhové přeháňky. V květnu a červnu stále tepleji, občas bouřky… až do žní 21. července, kdy převládlo teplo a sucho. Déšť přišel nakrátko začátkem září, poté opět sucho. Na konci října ochlazení, začátkem listopadu už mrzlo. Mírný mráz a sníh trvaly až do konce roku.

1. ledna nabyl účinnosti zákon o československé federaci. Československo bylo tvořeno Českou socialistickou republikou a Slovenskou socialistickou republikouČeskáSlovenská národní rada získaly postavení republikových parlamentů.

16. ledna se v Praze upálil Jan Palach, zemřel v neděli 19. ledna 1969, tři dny po svém činu.

25. února se na Václavském náměstí upálil student SPŠ železniční v Šumperku Jan ZajícStátní bezpečnost nepovolila zorganizovat jeho pohřeb v Praze, pohřben byl 2. března ve Vítkově, odkud pocházel.

25. února si v hodině TV zlomil levou paži žák 8. třídy Pavel Putna.

28. března – nepokoje v mnoha městech po vítězství Československa nad SSSR 4:3 v hokejovém utkání na mistrovství světa. Došlo k útoku na kancelář Aeroflotu 

Praze i k útokům proti sovětským vojákům rozmístěným na českém území.

Jaro vykazovalo teplotní výkyvy.

7. dubna – Gustáv Husák nahradil Alexandra Dubčeka ve funkci generálního tajemníka KSČ.

V dubnu se vzdal funkce předsedy vesnické organizace KSČ Josef Černý, na jeho místo nastoupila Anděla Lízalová, učitelka ZDŠ. Členy výboru dále byli: Václav Matyšek, důchodce, Josef Fasora, důchodce, Fr. Otřísal, dělník, Alois Bílek. PO onemocnění Fr. Otřísala se stal členem výboru Oldřich Lízal, člen JZD a po něm Růžena Šťavíková, dělnice.

Z evidence členů KSČ byli na základě posudku výboru vyřazeni Josef Černý, zástupce ředitele ZDŠ, Jaroslav Bystřický, předseda MNV, Rudolf Kolínský, ředitel ZDŠ, Vlasta kolínská, uč.

5. května zemřel po delší nemoci František Kučera z č. 81.

7. května prudká bouře a průtrž mračen.

29.30. května – předložilo nové vedení KSČ návrh realizační směrnice, která určovala nové směřování strany k byrokratickému a centralistickému řízení.

9. června zemřel v hustopečské nemocnici Petr Kapka (správně P. Kapko), rodák z Podkarpatské Rusi.

  1. června zahynul při havárii na Znojemsku Vojtěch Horák.

Mikulov 1969

Byl připravován plán stavby silnice od domu č. 30 do jižní části obce. Silnice měla být asfaltová, ale plán změněn, byly zakoupeny vyřazené panely a obrubníky.

V červnu měli žáci jednodenní výlety, žáci II. st. turistická putování. Školní rok ukončen 27. června.

  1. července zemřel ve vysokém věku p. Josef Nečas z č. 130, vykonával zde funkci kostelníka.

15. června byla uspořádána slavnost  vítání občánků. Za MNV  Bystřický, za SPOZ Anděla Lízalová.

Varhaníkem v katolickém kostele byl Alois Nečas, řečený Brechtík, po něm jeho dcera Růžena.

V září zahájen školní rok 1969/70.

Přehled o učitelích: R. Kolínský, ředitel, Josef Černý, zástupce ředitele, Anna Hrubešová, Anna Kupčíková, Eva Balášová, Alena Schwarzová, Danuše Nováková, Anna Suchánková, Ludmila Havránková, Drahomíra Černá, Danuše Procházková, Hana Vaculíková, Vlasta Kolínská.

    Učitelka Anděla Lízalová odešla do důchodu.

30. září navštívila školu mongolská delegace.

30. října poranění oka spolužákem, zraněný P. Káňa se musel dlouhou dobu léčit.

6. listopadu náhle zemřel František Čapka. Vlastnil usedlost, kterou tu koupil, tzv. toufarský dům. Před zahradou na ulici bývala studna s výbornou vodou, zvaná Toufarka. Připomíná dobu 16. století, kdy dům patřil novokřtěncům (toufaři, habáni). František Čapka pracoval jako vedoucí pobočky Státní spořitelny.

7. listopad: štafeta přátelství a míru. Zdravici vypracoval Josef Černý.

Svépomocí vyhloubena 5 m hluboká studna, vystoupala tu voda do výšky 4  m.

  1. prosince promluvil k žákům major R. Šimáček z Břeclavi o bojích čs. armádního sboru v SSSR.

Na podzim postihla ředitele ZŠ Rudolfa Kolínského oční choroba. Stav se zhoršoval.

Dlouhá suchá zima, hodně sněhu, silné větry, tvořily se závěje.

1970

Mrazy, sněžilo do konce března. V dubnu přišlo mírné oteplení, občas déšť. V květnu sucho a větrno. Bouřky přišly v červnu a trvaly až do září. Deštivé počasí komplikovalo žně. Mírné zlepšení počasí pro polní práce přišlo na chvíli v polovině září. V říjnu proměnlivo a první mráz. Počátkem listopadu oteplení. Mráz zase na konci t. měsíce a poté přicházel až do konce roku. Sníh napadl až 24. prosince.

Byla rozpuštěna skautská organizace Junák. Její aktivity oficiálně převzala Pionýrská organizace SSM.

Myslivecký spolek měl změny ve vedení. Cyril Matýšek zůstal předsedou. Mysliveckým hospodářem Jan Hrabec, nově zvolen jednatel Josef Charvát a finanční hospodář Milan Vintrlík, po něm funkci převzal Jaroslav Pavlík, předseda JZD. 3 členové -Alois Nečas, Jaroslav Jelínek a Martin Vahala zůstávají ve výboru.

Leden- volba nového  výboru Tj Družstevník.

Jelínek Jan- předseda, Nečas Miroslav-místopředseda, Lízal Václav (ml.)- tajemník, Bílek Mirek(st.)- pokladník,

  • března oslava MDŽ.

15. března-   vítání občánků.

28. března – MS: kmenové stavy zvěře zůstaly nezměněny.

19. dubna oslava 25. výročí osvobození obce.

Pionýrský oddíl Mrštíkovci pod ved. J. Černého je zaměřen na přírodovědu (včelařství, ochrana přírody) a fotografování.

1. cenu ve krajské fotosoutěži: Jan Hrabec.

2. a 7. místo v celostátní soutěži Českého fonoklubu. Snímek Z. Stárkové a A. Vozdecké „Vzpomínky ředitele školy na rok osvobození“ byl vysílán čs. rozhlasem.

Oddíl soustavně pečuje o obecní park a pořádá sběr odpadových surovin.

4. května odchází ředitel Kolínský do stavu nemocných. Povinnosti ředitele převzal zástupce Josef Černý. Od té doby také vede zápisy ve školní kronice.

10. května – Vysílání zahájil druhý program Československé televize.

Pro žáky byly uspořádány exkurse Brno – Stará radnice a planetárium. Moravské muzeum. Moravská galerie, Špilberk, městská obrazárna, pavilon Andropos, provoz Lacrum. Žáci navštívili i pět brněnských divadel. Žáci 8. tř. navštívili Boskovice

O děti se stará MUDr. Tomková, ale zubní preventivní ošetření nebylo uskutečněno, koncem roku zjistila krajská kontrola katastrofální stav chrupu žáků.

  1. června: Severní část okresu Hodonín na jižní Moravě postihla lokální povodeň s nebývale tragickými dopady. Zasaženo bylo zejména povodí říček Kyjovka a 

Trkmanka, nejvíce postiženy byly obce Lovčice

ŠardiceDražůvky a Želešice, poškozeny byly

železniční tratě Čejč – Ždánice a Brno – Trenčianská Teplá. V Šardicích vyplavil rozvodněný Šardický potok hlubinný lignitový důl Dukla, v němž v době katastrofy pracovalo 110 horníků. 34 z nich se v podzemí dolu utopilo.

Také u nás byly prudké bouřky a krupobití.

13. června oddíl kopané hostil hokejisty  ZKL Brno v přátelském fotbalovém utkání. Naši prohráli 4:6. Zápas je také zfilmován.

Snímky  jsou kopie z filmu.

24. června zemřel konsistorní rada římsko-katolické církve P. Alois Kučera.

O prázdninách nebylo provedeno malování a nátěry, nebylo provedeno rozšíření svítidel do tříd. Byla dokončena stavba panelové silnice od domu č. 30 do jižní části obce. Léto horké, 30 st, na slunci +40 st. C.

Na hřišti TJ Družstevník byly postaveny dřevěné kabiny.

Fotbalový tým asi z r. 70 v Pouzdřanech.

Stojící zleva: Konečný Vojta, Bystřický, Otřísal Milan, Pavel Urbánek, Bílek Josef, Franěk, Hrouzek Josef, Ženatý.

Dole zleva: Jelínek Josef, Fic Josef, Machala Ant., Kulíšek z Vranovic.

Setkání   ročníku 1920- po padesáti  letech

6. července slavil 60. narozeniny mezi myslivci předseda MS Cyril Matyšek.

15. srpna nastoupil do funkce administrátora zdejší farnosti k. rada P. Emanuel Valoušek, k nám přichází z Kuřimi.

1. září začal školní rok1970/71.

R. Kolínský, ředitel (nemocen), Josef Černý, zástupce ředitele, Anna Hrubešová, Anna Kupčíková, Eva Balášová, Danuše Nováková, Anna Suchánková, Drahomíra Černá, Alena Tikalová, Ludmila Havránková.

Podzim byl teplý a krásný.

4. září měli myslivci hon na koroptve.

3. listopadu honitba, kmenové stavy dobré, uloveno 14 lišek.

4. listopadu zadala myslivecká společnost jeden hon prostřednictvím „Čedoku“ z Brna francouzské skupině „Kišš“ o 11 střelcích. Odstřeleno 291 kusů. Akce přinesla MS dobrý  zisk.

11.listopadu byli přijati na pasováni na myslivce noví adepti: Jaroslav Pavlík a Václav Vahala. Pasování provedeno podle staré tradice, kterou založil koncem 17. století hrabě Špork v Čechách. K tomu napsal do kroniky Ondřej Koutný z Moutnice tato slova:

Po objasnění významu pasování a významu myslivosti byli shora jmenovaní vyzváni, aby poklekli a potom jsem provedl pasování těmito verši:

„Pasuji vás na rytíře řádu sv. Huberta, jemuž činy svými k ozdobě služte!“

První úder – k poctě Hubertově platí, přízeň svou ti patron náš rač zachovati.

Druhý úder – vede k poctě české myslivosti, kterou chraň vždy s bedlivostí.

Třetí úder – přijímám tě do řad mysliveckých druhů – s přáním myslivosti zdar, buď vítán v našem kruhu.

Každý verš byl provázen úderem tesákem na levé rameno. Potom byl pasovaným dekoračně připevněn zálomek a na památku předány lovecké nože.

Předání bylo doprovázeno těmito slovy:

„Jako odznak tvého pasování tesák přijmi bez váhání – bez příčin ho nevytahuj, beze cti jej nezasunuj.“

Potom všichni přítomní povstali a na počest pasovaným zazpívali „ L o v u  z d a r “ a připojili se osobní gratulací.

V chatě do rozšířila kuchyň s podsklepením. Zakoupil se nový sporák a nový kotel a do sálu se zabudoval krb přičiněním nového člena Jaroslava Pavlíka, předsedy JZD. Krb zkonstruoval a zhotovil náš kovář, nyní důchodce František Vozdecký. Krb potom postavili Pavel Konečný a Slávek Otřísal jako zedníci JZD a jejich pomocníci Emil Otřísal a Josef Hlaváček. MS zakoupila také kameru a dalekohled na kulovnici. Štěpán Nečas chytil v lese pod Hájky malé liščí mládě a doma jej odchoval. Štěpán Nečas a Václav Nečas chytil každý jednu lesní kunu.

21. listopadu-  vítání občánků

V listopadu první sníh a závěje, až byla přerušena doprava.

1. prosince ze školy odchází D. Nováková na MD a její třídu 6.B převzal Karel David, který nastoupil místo D. Procházkové, která byla přeložena do Brna. Na výpomoc byl zajištěn důchodce z Brna dr. František Pohanka (67 let, na svůj věk velmi schopný a obětavý rádce mladým učitelům).

1. prosince – V Československu proběhlo sčítání lidu, domů a bytů. V ČSSR ke dni sčítání žilo 14 344 987 obyvatel, z toho 9 807 697 v ČSR a 4 537 290 v SSR.

Naše obec postupně stárne, v posledních 10 letech zemřeli občané: Martin Kučera, Jakub Novotný, Eduard Vozdecký, František Vala, Petr Kapka, Antonín Vintrlík, Josef Hanák, Růžena Gazdová, Václav Lízal.

Tragicky zahynul Vlastimil Tůma, havaroval na motocyklu.

10. prosince vydán dokument „Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti po XIII. sjezdu KSČ“, který znamenal oficiální přechod k „normalizaci“.

Zima byla proměnlivá: +7 -7 st. C, velmi četné mlhy, přes noc námrazy, Vánoce opět na blátě, navzdory tomu, že 24. prosince trochu nasněžilo.

Nikolčice mají 831 obyvatel. Počet domů 220. Začala výstavba bytovek pro JZD.

16.6.2020 byly v klubovně vystaveny fotografie z tohoto období.

Desetiletí 1961 – 1970