Svým blízkým

Dnes Vám chci poskytnout přehled poznání, které bude mít pro Vás důležitost, i jedno konkrétní varování do budoucna.

Narodili jsme se z přání Boha, aby nás provedl zkouškami zde na Zemi a mohl k Sobě vytřídit a vyvýšit ty, kteří jsou podle Bible, Jeho knihy, poučitelní.

Za malou řádku let (ještě plné prosperity) nastane v jedinou chvíli odcházení na sedm let, abychom se pak po sedmileté slavnosti u Boha (slavnost národů, slavnost věřících lidí) snesli spolu s Jeho Synem zpět a žili v tisíciletém království na obnovené Zemi už za jiných podmínek, bez vlivu zlých duchovních bytostí.

V těch zmíněných sedmi letech bude proveden Boží soud nad pozemskými obyvateli, kteří se dosud nepodřídili Přikázáním. V poslední kapitole Bible, zvané Zjevení Janovo, je to symbolicky popsáno a letničně charismatickým hnutím, kam dává Duch Ježíšův pochopení, rozluštěno, co jednotlivé kapitoly a verše znamenají. Také okultní (ne Boží) nauky o tom vědí, co nastane. Ale držme se Bible: Jen „Beránek“ (tj. Ježíš, bezhříšný, jediný čistý, který se mohl obětovat) smí rozpečetit a otevřít speciální „knihu“, z níž budou vypouštěni speciální andělé… a na Zemi nastane nejdřív nepokoj a válka, poté úplně rozloženo světové hospodářství, je i popsáno, které velmoci a kdy do války vstoupí. Poté jednotlivé rány, nemoci a hladomor. Tato doba je rozdělena na 3 a půl a 3 a půl roku, přičemž bude muset být ještě zkrácena, aby věřící, kteří sice neodešli nahoru a zůstali tu, ale také se nepodřídili „šelmě“ a utekli do hor a pouští, vůbec tento čas přežili a aby tu mohli být nalezeni a také vyznamenáni.

Začněme jaksi od začátku:

Víte už, že jste se narodili do stavu konfliktu odporujících andělských sil, kdy bývalý Světlonoš byl zbaven místa dirigenta vesmírného sboru chval, protože si část chval nechával pro sebe a zpychl, chtěl být „jako bůh“ a strhl k neposlušnosti dokonce třetinu duchovních mocností ve dvou nebeských úrovních, které ovlivňují postoje a smýšlení lidí a „světa“?

A když Bůh zareagoval na vzpouru tvorbou „něčeho nového“, člověka, vetřel se tento Satan / ďábel, jak je od té doby označen, do společnosti prvních lidí (Adam a Eva), aby je také zkazil hned od počátku a nebyl v Božím odsouzení sám…?

Tedy do konfliktu vesmírného rozsahu?

A víte, že Vám bylo posláno i řešení?

Víte, že Vám byl poslán DAR, který potřebujete

jen přijmout podle smluvních podmínek?

Boží průkazka

Tak jsem si „pracovně“ nazvala onen neviditelný dokument. Jde vlastně o smlouvu. Příkladem podobné smlouvy je občanský průkaz. Je smlouvou mezi jednotlivcem a státem. Nedávají ho danému jedinci hned, ale až když trochu povyroste. Umožňuje mu pohybovat se na daném území, ucházet se o školy i o práci. Když vyjedete do cizího státu, potřebujete zase pas. Jinak se pohybujete na cizím území nelegálně a Váš vlastní stát Vás bez „oficiálního průkazu“ chránit nemůže…

Vyzvednout cennou zásilku

A dále prakticky: Když Vám někdo pošle doporučený dopis či balík, půjdete si pro něj na poštu a předložíte „smluvní dokument“, OP. Bez průkazu totožnosti Vám zásilku nevydají. Musíte prokázat svou totožnost. Jsou na něm kromě jiného tři závažná data:

 • datum Vašeho narození,
 • Vaše aktuální jméno a
 • Vaše aktuální fotografie.

Nejcennější „data života“

TAKÉ smluvní dokument pro převzetí DARU spasení pro věčnost

má podobná data:

– datum Vašeho znovuzrození,

– datum Vašeho křtu ve vodě a

– datum Vašeho křtu v Duchu svatém.

S touto „Boží průkazkou“ „v kapse“ máte to nejdůležitější „pro bezúhonný pohyb v duchovním světě“, a proto také žádná duchovní bytost si na Vás nesmí nic dovolit bez toho, že by si to vyžádala

u samotného Boha.

Bůh si nás označil, kdo Mu patříme

Takoví nositelé B. průkazky jsou pro celý duchovní svět označeni – pro nás, materiální bytosti, neviditelně – Kristovou krví, jako byly podobně (ovšem viditelně) natřeny veřeje izraelských domů (v Egyptě) na Boží příkaz, než pošle zhoubce na Egypt (v den před smrtí všeho prvorozeného mužského pohlaví Egypťanů), krví beránků, jež měli Izraelité sníst (a posílit se) před pompézním odchodem ze země otroctví.

S B. průkazkou stojíte na prahu vstupu do tzv. B. království, jež pro Vás znamená  ž i v o t  ve Světle a Slávě trojjediného Boha.

Náboženství tohoto světa pochopila, že je třeba dědičnou revoltu prvních lidí (Adama a Evy) proti nařízení Boha Otce nějak pro každého jednotlivce řešit, a tak pro jistotu křtila nemluvňata. Proč ale mluví Bůh v Bibli o potřebě jednotlivce „narodit se znovu“?

Biblický křest

Kdo pochopil, že není s Otcem smířen,

 1. půjde do pokory, uzná, že je hříšník, který se nesčetněkrát proti Bohu – Rodiči provinil a který od Něho potřebuje POMOC, odpuštění všech hříchů, očištění duše od nich. V tu chvíli doma svými ústy / nebo před staršími v církvi – vyzná, že zhřešil např. v oblasti smilstva duchovního nebo smilstva fyzického, nebo „lhal“, tj. vypovídal účelně a lstivě „pravdu“ za jistým účelem, aby druhého člověka poškodil, očernil apod.

Náš RODIČ utvořil naši duši pro věčné žití, ale v daném životě v těle se řeší, zda dovede svou svobodnou vůli Jemu podřídit – a být zachráněn pro  ž i v o t , nebo ne – a být jen odsunut pro věčnou existenci, která se ovšem nerovná životu ve světle, kde „není stínu“ a kde je radost a láska, nýbrž životu „tam, kde je pláč a skřípění zubů“.

Kdo z Vás se stal pozemským rodičem, vychovává své děti co nejlépe a nerad by viděl, kdyby se mu děti otáčely za jinými „rodiči“, než jste Vy. Náš Autor je podle Jeho vlastních slov „žárlivě milující“, miluje člověka a čeká na něho, ale nenávidí hřích, který nás od Něho dělí. Proto vydělil ze Sebe Syna, poslal Ho jakožto „druhého Adama“ napravit otázku Adamova hříchu revolty. Kristus se obětoval, zemřel, byl pochován a třetího dne byl z moci a síly Ducha vzkříšen. Po čtyřicet dní se pak zjevoval v těle Svým učedníkům a naposledy ho vidělo sto dvacet lidí stoupat do nebe (proti fyzikálním zákonům). Nezjevil se farizeům, nýbrž Svým věrným. Vše, co zaslíbil, se dělo, potkávali Ho na místech, jak předpověděl a Janovi nadiktoval ve vyhnanství na ostrově Patmos v jeskyni Zjevení Janovo, které je poselstvím a předpovězením děje v posledních dobách, které právě probíhají. Jsou nazvány „čas milosti“, protože se k Němu můžeme ještě hlásit, aby nás očistil a zařadil do zachráněných. Je to šestý čas v pořadí, poslední před velkou změnou a dále před tisíciletým Božím královstvím.

1.a 

Vyzná ústy Ježíše za svého Zachránce a Pána, jenž ho doslova „vykoupil z otroctví satana“ za vlastní Krev.

Ježíšova věta z kříže Dokonáno jest  má přesnější variantu překladu – Zaplaceno jest: Svou Krví Ježíš vyrovnal dluh (i ve Starém zákonu se každý hřích a smrt musel přikrývat smrtí a krví různých zvířat), zaplatil za hříchy všeho lidstva i dva tisíce čtrnáct let dopředu.

On vzal na sebe těžký kříž, všechny nemoci, kletby, zahanbení (byl na kříži nahý, což je největší potupa…, s vytrhanými kusy vousů na tvářích, se zády doslova „rozoranými“ želízky a úštěpky kostí“, jež byly v tehdejší době na provázky bičů připevňovány, aby největší zločinci před smrtí co nejvíce vytrpěli) a vzal na Sebe i zostuzení, strachy i ponížení.  …

1.b

Ústy jako Božím nástrojem pak  p o z v e  Ježíše do svého života a do srdce, svou pokorou Mu připravuje „půdu“ pro zasetí semen Božího slova, jež mu mění život i jednotlivé situace doslova jako obrácené rukavice…

(Bůh se nikam nevnucuje, Sám pohlíží na upřímnost v srdci, když Ho do něj zvete…).

Člověk takto požádá Krista, aby proměnil jeho charakter postupně k Jeho obrazu.

 • Svou pokoru potvrdí ve „vodním hrobě“ „smluvním“ ponořením se do „vody pokání“ podle Jana Křtitele (proroka, který byl poslán jako posel před Ním), na znamení, že se ztotožňuje s Ježíšovou smrtí, („je pohřben“) a vstává z vody na znamení, že je spolu s Kristem vzkříšen z mrtvých…
 • Krátce nato podstoupí křest v Duchu svatém, Ten jej prostoupí a naplní, bude ho vést podobně jako učitel.

DARY novokřtěncům:

Smíte používat Ježíšovo jméno k uzdravování jiných i sebe, k vyhánění duchů nemocí a závislostí atp.

Jste vymazáni z Knihy mrtvých

a jste zapsáni do Knihy živých (na Soudu budeme stát všichni před Bohem bez pozadí, avšak na straně “beránků“, ne na straně „kozlů“, tj. budeme stát na straně těch poslušných Bohu).

Ze vší pýchy se obrátit

Ať jste byli třeba jakkoliv vážení u lidí, byli jste dosud u Boha pouze v pozici školených farizeů (to byli opisovači a potažmo učitelé Zákona a těch příkazů Starého zákona bylo 613!!…), kteří se z toho všeho musí obrátit k Bohu čelem a začít Ho hledat – v Písmu, v denních modlitbách a v „Těle Kristově“ – sboru, ve kterém s Tebou může začít Bůh počítat, přes Tebe něco poskytovat (sdělení, pomoc) a kde Mu budeš platným orgánem, jako je např. ruka, noha, nebo třeba oko na lidském těle… To je také jedna z podmínek pro člověka obráceného k Bohu čelem – být součástí Jeho těla, ne jako useknutá ruka někde stranou, oddělená…, která tělu nijak nepomůže.

Je zachycen rozhovor Ježíše (Boha v těle, prostředníka mezi Bohem Otcem a člověkem) s vysokým farizejem Nikodémem, který se v noci chodíval tajně od Ježíše učit.

Farizej Ho nazývá „rabim“, tím se mohl člověk stát v 36 letech. Rabi znamená duchovní učitel. Vidíme tu, že Ho Nikodém vnímá JEN coby člověka a učitele, na rozdíl od dvanácti učedníků, na které Ježíš „dýchl“ Ducha svatého, vzkládáním rukou je zmocnil k uzdravování nemocných v Jeho jménu a k vyhánění démonů nemocí, ať fyzických či duševních, či rozmanitých závislostí.

Na Nikodémovy otázky a oponování, že přece (bradatý muž) nemůže znovu vstoupit do matčina lůna, Ježíš odpovídá s dvojitým důrazem slovy

„AMEN, AMEN, nenarodí-li se kdo z vody a z Ducha, nemůže vstoupit do Božího království“. (Jan 3:5)

Toto Boží království zahrnuje SPRAVEDLNOST, POKOJ a RADOST v Duchu svatém, už nyní daný člověk řešívá věci v klidu, s Duchem Ježíšovým „v chrámu svého těla, pro Něj připraveném“, zažívá radost z obecenství s Božím Synem, se kterým vede každodenní rozhovor, svěřování svých starostí i prosby o konkrétní pomoc. Hlavně pak je pozván do budoucího B. království na Zemi (jako předstupeň učení lidské duše) a později v nebi.

Vodní křest

Správně provedený vodní křest v církvích má být plným ponorem do vody. 

 • Toto je zakódováno do věty: „Kdo zemřel, je svobodný od hříchu“, tj. je od nich osvobozen, od jejich tíže, nikdy mu už nebudou Bohem připomenuty, jsou smazány a nebude podle nich na konci tohoto věku souzen…
 • A také do druhé věty: „Musíte se narodit z vody a z Ducha.“

Je to smluvní pravidlo, kdo to vykoná, Bůh ho vidí a započítá ho do Svého lidu, označí si ho…

Důležité vysvětlení:

Křest nemluvněte nemá v Božích očích žádnou hodnotu. Proč?

 • Nerozhodlo se ke křtu dobrovolně,
 • nerozpozná ještě dobro a zlo,
 • nenahromadilo si zlé skutky, od kterých by cítilo potřebu být očištěno,
 • nemůže vyznávat ústy Ježíše za Pána, když ještě samo ani neumí mluvit.

Dovolte mi poznámku, takový člověk (křtěný kdysi nedobrovolně, coby mimino) je podoben nechráněnému počítači, který může být co chvíli napaden nějakým virem a „všechna práce“ v něm přichází vniveč…

Křest v Duchu svatém

Jsme stvořeni z pozemských prvků (prvků tzv. Mendělejevovy tabulky J), a tak je řečeno, že „z hlíny“, tj. jsme obdobně hmotní jako prvky, nerosty a horniny zde Bohem utvořené…

Když je tedy tato „hliněná nádoba“ vymetena a hříchy smyty Krví Krista, začnou se o takového člověka – vyčištěný „příbytek“ zajímat zase jiné bytosti, proto je třeba toho očištěného chránit a nechat prostoupit, obsadit Duchem Božím… (Není to těžká představa, podobná prostoupení radiových vln zdí, nebo vlnění k mobilu apod.)

Po tomto křtu začíná nový spravedlivý člověk (je „ospravedlněn z víry“ v Ježíše, kterého sám nezažil) konat skutky víry, a ty se mu už právoplatně počítají a zapisují do Knihy skutků

Poznámka:

Tyto tři kroky (znovuzrození – a vyznání, křest ve vodě, křest v Duchu) jsou vlastně

 • stupně k uchopení MOCI Ducha svatého (…!),

že Vaše slovo platí,

že jste Boží dítě a

že jednáte pro Jeho spravedlnost…,

pro zlepšení vlastní kvality života,

uchopení moci pro změnu situací,

uzdravení nemocí a tak dále.

Materie

Dovolím si vlastní připodobnění.

V jablku žije červíček, prokousává si sladkou dužninou cestičky a pochutnává si na „životní jízdě bez závazků“.

Netuší, že mimo jablko je veliký prostor vzduchu (a ještě jiné prostory), kde létají včely, ptáci i letadla, kde přichází člověk a utrhne jablko…

Žel, většina lidí, pro něž se Ježíš  t a k é  obětoval,

nechápe / nebo nechce pochopit

existenci velkého duchovního světa plného nejrůznějších duchovních bytostí (v Bibli např. apoštol Pavel v Listu Filipským 2:10-11, tj. ve druhé kapitole a desátém verši, z Ducha říká: Ve jménu Ježíše Krista se skloní každé koleno v nebi, na zemi i pod zemí a každý jazyk vyzná, že Ježíš Kristus je Pán ke Slávě Boha Otce.

Jinými slovy, budeme to muset vyznat i my, lidé, záleží ovšem na tom, kdy:

 • Pokud to uděláme ještě za života v těle, necháme se vysvobodit, DAR pro nás bude platit.
 • Pokud to uděláme až na Soudu, vyřkneme sice Pravdu, ale bude vyslovena (k naší škodě) pozdě…

Čas tisíce zkoušek probíhá teď, v materii.

A ta nejdůležitější zkouška je, zda uděláme OBRAT o 180 stupňů, k Bohu čelem.

Všichni se od Adama rodí k Bohu zády a Bůh poslal řešení k usmíření prostřednictvím Syna. Kdo to pochopí a poddá se Bohu, bude nejen „povolán“ (mj. na Boží slavnost po 7 let), nýbrž i „vyvolen“, tedy přežije jednotlivé etapy s pomocí jednání s Duchem v těle a přejde nejen do 1000letého království na Zemi, nýbrž i do nebeského, věčného, s plnou radostí, kde není stínu a pláče, jen plné světlo, radost, krása a pocit naprosté lásky.

Bůh existuje, neviditelný svět také

Celou řadu fungujících věcí nevidíme pouhým okem, ale můžeme si je ověřit až druhotně:

 • matematika: Čech nebo Arab spočítá „a x b“ a půjde nakoupit tapetu na zeď bytu… A ono to funguje…
 • elektřina: Nesáhnu si na elektrony a nevidím je (po celý svůj život jen věřím, že jsou), přesto elektřina pohání stroj / přístroj, svítí v lampě, hřeje v teplometu atd.
 • a takových jevů a situací byste sami vyjmenovali jistě více než já…

Víra

Víra je dvojí.

 1. Lidská víra: Kromě jmenovaných je dalším jevem také např. víra, že přímočará silnice na obzoru nekončí, ale pokračuje dále. Věřím i v praxi jevu perspektivy… Tato víra je z člověka.
 2. Nadpřirozená víra: Když se např. za nějakou věc, jev, situaci, člověka, změnu po nějakou dobu modlím přirozeným hovorem k Bohu, není to už víra lidská, ale nadpřirozená. Dostala jsem při svém obrácenímíru víry“ od Stvořitele. Tato víra nepochází z člověka. Navíc bývá tato víra v neviděné korunována úspěchem, který také není z člověka, nýbrž je to MILOST…

Bůh je Bohem divů a zázraků

Když jsem poslouchala CD celoživotních zkušeností života s Bohem od 82leté Anežky Slukové z Prostějova, nestačila jsem se divit…

A zatoužila jsem také takto „bodovat“ u Boha. Učila jsem se od ostatních ve sboru, jak si osvojit principy duchovního boje a po zhruba 4měsíčním úsilí jsme já a můj otec obdrželi MILOST uzdravení ze dvou jeho smrtelných onemocnění.

Ani nevíte, jaké štěstí jsme s manželem i mým otcem prožívali!

A pak je Boží DIV i jen ta skutečnost,

– že jsme se s manželem obrátili ve stejný den… J

– že se shodneme v důležitém… J

– že jsme ve stejné víře a ve stejném sboru… J

Bůh je totiž Ten, který fandí manželství a rodině, ale satan (ďábel) je tím, kdo lidi rozděluje, odlučuje je od sebe navzájem, ale také je připoutává k různým činnostem, aby je udržoval  d a l e k o  od Boha a nemohli se o Něm ani dozvědět, natož být zachráněni.

To je také jeden rys obrácených lidí, že se chtějí zasadit o jiné, pomoci také jim k záchraně a nenechat si to pro sebe…

Velké hnutí trvá přes 2000 let

Od Pána Ježíše přes Jeho učedníky až doteď trvá hnutí, které vždy v dějinách „osloví“ některou zemi, na niž přijde právě Boží volba, a vznikne tu tzv. „probuzení“. Viz některé články v časopisu Logos (znamená Slovo, tedy Boží slovo).

Toto hnutí bývá od jevu tzv. Letnic (to je v Izraeli doba první úrody toho konkrétního roku a bývá shromáždění v chrámu na uctění Boha, tehdy 10 dní po Svém vystoupení na nebe poslal Ježíš do jeruzalémského shromáždění Ducha svatého, Jeho plameny vstoupily do jednotlivců, a ti začali mluvit v jazycích a prorokovat) nazýváno letničně charismatické hnutí (charisma – dary Ducha svatého, které se u nich projevují) a těchto věřících je na planetě více než 650 000 000. Ano, už šest set padesát milionů…

U všech se projevuje Duch úplně stejně, mají růst, charakter lidí a jejich projevy „nesou ovoce“. Ať je sledujete z různých konferencí a bohoslužeb na televizním kanálu GOD, nebo třeba ve sboru v Hradci Králové či Plzni…

V této době existuje v Evropě centrum tohoto hnutí v Maďarsku, ohromný sbor v Budapešti. Odtud dal Bůh, aby se rozšířilo na Slovensko do Banské Bystrice (senior pastor Jaroslav Kříž, www.milost.sk) a do mnoha měst, z BB potom do Prostějova v ČR a zase do mnoha měst, jak je psáno na posledních listech časopisu Logos. Ano, Česká republika dostává TEĎ příležitost pro záchranu mnoha lidí…

Bůh není přijímačem osob

Ta věta znamená, že si Bůh nevybírá, koho by do nebe chtěl a koho by jistě nechtěl, nýbrž dává ještě stále  p ř í l e ž i t o s t  každému, aby se k Němu přihlásil.

Ani my, věřící, nemáme vybírat podle sebe, koho oslovit a koho ne. Všichni si zaslouží, aby se od věřících dozvěděli, že my lidé jsme vlastně „vyslanci do hmoty“, od nichž se očekává, jak a k čemu použijí Bohem danou svobodnou vůli…

Bůh nás neučinil roboty, ale podobně jako andělům dal i nám svobodnou vůli, abychom ji, jakožto „povolaní “, použili správně…

Přesný plán pro věci

Přišla jsem si před časem na to, že nic smysluplného nevzniká pokusem a omylem. Než začne stavitel stavět, musí mu být předložen precizně vypracovaný plán. Kdybychom např. dnešní stavební materiály zavezli k jeskynnímu lovci a řekli mu, aby si postavil dům a nebydlel už v jeskyni, jednal by zřejmě nahodile a „postavil“ hromadu suti.

Poslušnost

Ani lidské tělo nemohlo vzniknout nějakými pokusy a omyly. S manželem „pozorujeme“ smysluplnost a spolupráci jednotlivých orgánových systémů, jejich podřízenost, poslušnost vždy vůči vyššímu celku: Buňka jakožto samostatná továrnička sama o sobě vykonává práci v rámci např. stejných slizničních buněk žaludku, tento orgán slouží v rámci celého trávicího traktu a ten zase poslouchá příkazy řídicího centra v hlavě, v mozku.

V těle je princip poslušnosti a hierarchie, podobně jako v továrně má každý svou funkci – majitel a ředitel má pod sebou náměstky a ti zase dílovedoucí a mistry nad tovaryši a učni, a nikdo se přece za svou práci a funkci nestydí, ale podává ke spokojenosti celku dobrý výkon…

A stejně tak existuje hierarchie a 100% poslušnost v nebeských sférách pod Bohem, kteří Boha – také dobrovolně – poslouchají a plní všechny Jeho příkazy. A to očekává Bůh i od lidí, protože také oni nebyli vytvořeni do podoby robotů, jak píši výše.

Přeje si, aby každý miloval svého hlavního Rodiče z celého srdce a vedl s Ním přátelský rozhovor.

Kdo přenesl svou a vzápětí i vesmírnou vzpouru na nové B. dílo, člověka

Od doby, kdy Ježíš (druhým jménem Emmanuel, tj. Bůh s námi, s titulem Kristus, což nese významy: Bohem pomazaný k veškerému řízení, Spasitel) vystoupil k Otci a usedl po Jeho pravici (sedět po pravici vždy znamenalo mít veškerou výkonnou moc), řídí vše z této pozice.

Pro Syna a skrze Něho Otec tvořil. Byl s Ním a s Duchem svatým už od časů před Stvořením, kdy ještě netvořil vesmír, ani Zemi, ale kdy se už vzbouřil jeden z nejpřednějších andělů (viz výše) Dodnes je satan Jeho nepřítelem, zrádcem a bude potrestán. Jeho soud už proběhl, ještě než jsme se vůbec narodili, a byl odsouzen. Pouze výkon trestu, jak tomu bývá i na Zemi, je ještě odsunut, ale je tomu stejně jako s bouřkou: Blesk uvidíte takřka hned, ale hrom uslyšíte později.

Je v rámci Plánu, aby bylo nekalé chování satana a jeho pomocníků využito k protříbení nás, žijících lidí, kam budeme patřit v době „sklizně“: zda do „obilí“, nebo do „koukolu“ (označení z Bible).

Pro revoltu se satanovi povedlo strhnout k sobě jednu třetinu andělů z podřízených nebeských mocností. Ale Bůh VŽDY vítězí a my máme tu čest se na tomto každodenním bojišti (dokonce nejčastěji na bojišti naší mysli!) pro Něho projevit, osvědčit.

Poté, co satan zhřešil neposlušností a všechna Boží dobrota od něj odstoupila, je už jen zlý. Chce zničit všechny lidi, nikoho nenechává na pokoji. U mnoha lidí se cítí „jistý“, jejich zkázu si odkládá na později. Když někdo zemře neobrácený, „sklidí“ ho přece on….!

Tento satan je zhrzený a jedná proti každému Božímu dílu.

Boží reakce

Na jeho revoltu Bůh zareagoval novým dílem – vytvořením lidí.

Satan se proto rozhodl zkazit toto dílo hned na začátku:

 • zpochybnit Boží přikázání (nejíst ze stromu poznání) před Evou, použít si ji jako to slabší stvoření ze dvou osob páru,
 • namluvit, že jim Bůh nechce dát to, co by mohli mít a být – být jako On. Tedy tu chybu, jakou udělal satan sám, teď naočkoval Evě:  c h t ě n í  b ý t  j a k o  B ů h .

Použil fáze: Jen se dívej…, jak je to ovoce červené, měkké, šťavnaté, podobné přece ostatnímu ovoci… Není zlé… Symbolika pro dnešek: Není vůbec jedno, na co se člověk po nějakou dobu dívá: Zakrátko po tom i zatouží – a tu je jen krůček k tomu, že po takové věci sáhne… a zase po malé chvilce tuto věc konzumuje. Ať bude příkladem televizní reklama na potlačující „lék“ nebo třeba smilstvo v rámci sledovaného filmu.

Otázka ani tolik nestojí ve smyslu – zda to rajské ovoce bylo skutečně tak mocné, ale byla to zkouška poctivosti těchto prvních, nadpřirozeně Bohem obdařených lidí. Když se večer Bůh procházel zahradou, zhřešivší lidé se schovali za stromy, poznali, že jsou nazí, zakryli se fíkovým listem… Jejich „otevření očí“ jim bylo ke škodě. Od té doby už nemohli jen chodit a česat si do úst ovoce, ale měli v potu dobývat chléb ze země…

Symbolika ovoce

Máme se podobat stromu zasazenému podél vody, zelenému, který v pravý čas přinese i sladké a zdravé ovoce.

Když sadař čeká po několik let, až zaplodí ovocný stromek, ale ten nerodí, vytne ho sadař a položí na oheň… To je osud pláněk.

Bůh hledí do srdcí, dává v časech příležitost jednotlivým státům, které Sám ustanovil.

Zná počet vlasů na Tvé hlavě, zná i Tvé nejskrytější myšlenky, dokonce jejich pohnutky.

Neznalost neomlouvá

Tak jako v pozemském životě se nikdo nemůže vymlouvat, že daný zákon neznal, tak není ani omluveno, když se kdosi s „knihou knih“, čili kodexem chování podle Božích přikázání neseznámil.

Dokonce je očekáváno, že svým pozemským dětem, které nám právě Bůh posílá, předáme ve výchově základy víry.

Nejčastější hříchy

Desatero skoro každý aspoň povrchně zná. Méně lidí se zabývá jejich významy. V Bibli upozorňuje apoštol Pavel např. na to, že zabít neznamená „jen“ fyzicky dokončený čin, ale že vrahem je dokonce ten, kdo v srdci nenávidí. A doporučuje, když člověk žádá cosi po Bohu, ba dokonce Mu nese cosi na oltář, a přesto má vůči někomu nenávist v srdci, že má odložit dar stranou, vyrovnat si tento vztah k bližnímu (v rodině i mimo ni) a potom se vrátit i s darem před Boží oltář…

Dosti velkou kapitolou, v níž lidé „normálně“ hřeší („v posledních časech se bude dobré pokládat za zlé a zlé za dobré…“), je smilstvo duchovní a fyzické.

Fyzické smilstvo

Intimní život před manželstvím nazývá Bible smilstvem fyzickým. Větší stupeň toho je cizoložství, kdy jeden z manželů má intimnosti s cizím člověkem, a tak se dopustil zrady na manželském partnerovi, s nímž má před Bohem manželskou smlouvu. Ať už se děla v kostele nebo na národním výboru – všechny dobré instituce požehnává Bůh k dobré činnosti. Bez Něho bychom se na Zemi už dávno vyhubili. Ale On nás miluje a dává nám šanci se k Němu obrátit. (Jk (Jakub) 4:7 Podřiďte se Bohu, vzepřete se ďáblu, uteče pryč od vás.)

Duchovní smilstvo

Tím je pojmenováno obecenství s jinými bohy, např. mnohobožství praktikované ve starověkém Řecku, svévolné pronikání do duchovního světa BEZ Boha – např. meditace, zen, tao, buddhismus, islám, tantra, pět tibeťanů, REIKI, čarování – karty a všechny typy věštění, manipulace druhým člověkem v rodině, na pracovišti, všechny typy magie – jsou „sestry“ – bílá, zelená, růžová, samozřejmě černá, woodoo a další obludnosti. Také tzv. léčitelství není Bohem schvalováno a patří do oblasti čarování. V ČR se už mnozí léčitelé obrátili (z Boží milosti se tak stalo). Ve VČ je to např. pan Jelínek, dnes podává krásné svědectví o Bohu ve svém životě dalším lidem. Na našich stránkách najdete rubriku „Otevřená kniha“ a zadáte-li heslo Shalom, můžete si jeho příběh a důkladná vysvětlení sami přečíst. Souvisí tam dokonce se dvěma příběhy, s pacientkou Monikou, kterou můj muž znal, když pracoval v Chrudimi. O její víře však v té době ještě nevěděl. Až později si přečetl její knihu, když ji vydali po její smrti její rodiče.

Nenápadní bohové

Jak výše zmiňuji, je Bůh „žárlivě milující“, k lásce přece patří odevzdanost a žárlivost…

Jsou věci, které jsou v pořádku, ale ve zvýšené míře mohou člověku přivodit „smrt“ stejnou, jakou zemřeli duchovně Adam s Evou, když zhřešili… Oni nezemřeli fyzicky hned, to až za delší dobu… A zemřeli i duchovně, což je horší, zmrtvěl jejich lidský duch, tehdy ještě oplývající nadpřirozenou silou – vírou.

Takovými bohy v žebříčku hodnot se může člověku stát třeba rodina, práce (workoholismus), sport, úspěchy (bez nichž nedokáže žít), jídlo (obžerství), alkohol, drogy, sex, přemíra čehokoli, některých látek, kouření apod.

Cesta

Když člověk pochopí, že je bez Boha ztracen, může naplnit požadavky tří úkonů „Boží průkazky“ – a cesta  s e  m u  o t e v ř e .

Před mým křtem, když jsem se pro něj rozhodovala, mi známá v Banské Bystrici řekla: Jak chceš, Pavlo, můžeš studovat, srovnávat… a když se rozhodneš se pokřtít a uděláš to, cesta se ti otevře… A tato slova, byť by pro někoho mohla být docela všední, byla právě ta, na která jsem zareagovala. Stalo se a druhý den jsem se nechala ponořit do vody a vítězně z ní vstala – a mohu potvrdit, že se mi cesta opravdu otevřela, že jsem postupně dostávala rémy pro aplikaci myšlenek do praxe, pochopení různých duchovních věcí podle Ducha, s Nímž je můj duch lidský propojen, jako ostatně se  v š e m i  právoplatně pokřtěnými.

Vyznání

Drahý nebeský Bože,

 • přicházím k Tobě ve jménu Ježíše Krista a prosím, abys mi odpustil mé hříchy – v oblasti smilstva tělesného (předmanželské soužití) a duchovního (např. horoskopy atd., kde jsem se napoutal na jinou duchovní bytost, než je Nejvyšší – Ty, trojjediný Bůh…) a všechny odchylky od čestného a pravdivého chování. Upřímně prosím o jejich odpuštění…
 • Zvu Tě do svého života a do svého srdce…
 • A děkuji Tobě, pane Ježíši, že ses za mě osobně obětoval na golgotském kříži, abys mě Svou krví vykoupil, a děkuji Ti, že mi odpouštíš!! Brzy potvrdím svou pokoru před Tebou tím, že podstoupím křest ve vodě a v Duchu svatém a vstoupím do Těla, kde jsi Hlavou Ty v nebi. Očisti mě nyní vzácnou Krví, prolitou na Kalvárii. Označ mě Jí, prosím, a započítej mě do Svého lidu. Zlom pouta hříchu v mém životě a v mé rodině. Jsem Ti velmi vděčný!! Amen.

…..

Tolik pro dnešní den. Jsem vděčná Bohu, že jsem zvládla zformulovat tyto odstavce… Nevzdám se práva bojovat za záchranu svých bližních v Jeho očích a proti „našeptávači zlých myšlenek“…

Přeji Vám, mí bratranci, abyste včas pochopili celé Boží mysterium, které se otvírá poslušným, aby jim dalo nový rozměr, obrovské poznání a radost.

Dnes je čas záchrany!

Sestřenice Pavla

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *